Makale Dizini

  
        Hun: Meşhur Türk Kavmi

DEDE-KORKUT OGUZNAMELERİ'nin Değeri F.Kırzıoğlu 926
Hunbal: Kelimesinin aslı Hunbala olup Kunbak ve Kunbi kelimeleri gibi Kun(Hun) reisi anlamına gelir.

  
Hunbaloğulları Koman Türklerindendir. Kıpçak, Kun ve Kumanlara gelince, bunlar Avrupa'da Uz Tarla aynı zamanda zuhur ediyorlar. Rus tarihçileri onların Erdil havzasında görünüp şimdiki Ukrayna içlerine doğru yayıldığını(l 030-1 049) yılları arasında kayıtlara geçmiştir. 1078'den sonra(Uz=Oğuz) lar bu Kıpçak zümrelerine karışıp gitmişlerdir. Kıpçak, Kanglı, Kimak ve Kun geniş manasıyla Kıpçak zümrelerinin ayrı şubelerindendir. Kun ile Kuman(Koman) da Türk ile Türkmen gibi aynı kavmi .srnin "man" edatıyla ayrılmış iki şubesini gösterse gerektir. Bizanslar Koman ismini, Ruslar da Polavtzi (yani "sanşınlar") .ıdını tekmil kipçaklar için kullanıyordur.

Milartan evvel 1118-1093 tarihlerinde Of kazası Koman -:-ürklerinin yurdu bulunuyordu. O devirde Koman Türklerinin bir ·.:smı Sinop'tan Batuma kadar Karadeniz'in yalı taraflarına erleşmişlerdi, Hunları (Ofşin) ünvaniyle meşhur olup hükümet -'::rkezleri Of şehri idi.

Trabzon 'un doğusunda Çaykara küçük ilçe
Meşhurdur ormanları, dalı budağı küilçe
Tepelerle çevrili bir kuyudur şekilce,
iki dere arası dört yarımdan su akar.

ikidir bucakları, otuzsekiz köyü var,
Bu köylerden bir çoğu elektriği suyu var,
Odun kırmak tehlike ormanıarda ayı var,
Kışın ininde uyur findık zamanı çıkar.

Çok daracık bir yerdir ilçe nüfusu azdır,
Coşkundur dereleri esnaf/arı kurnardır.
Çalışır alır para iş yok demesi nardır.
Birkaç kahve ısmarlar derken müşteri çıkar.

Haftası salı günü çarsi tümüyle dolar,
Yer karası görülmez tıkanır bütün yollar,
İş biner rekabete. ucuza gider mallar.
Değerine saımazsa kasabın eti kokar.

Köylerde birçok ev boş, vardır gurbetçileri.
Kimse değil kedersiz gariptir nice/eri.
Koro halinde başlar çakallar geceleri,
Zararlı hayvanlann sesi dünyayı yıkar.

Evleri ahşapıandır, birçok yerler ormandır.
Burda geçinmek alem hayatımız romandır.
Yazmaya aciz kalem halimiz elamandır.
Kimi gurbet telaşı kimide göçmen çıkar.

Rampa rampa tarlalar, toprakları verimsiz.
Mısır yapsan domuz yer, çay dikersen
Sürümsüz Çalışırsın boş yere. sene geçer urünsüz:
Fındığa güvenilmez, don yapar tümün yıkar.

Çayır kesme k ağır iş, ot kesilir alınmaz.
Erkekler yaban elde, yevmiyeci bulunmaz .
Bir gelirin olmazsa, bu yerlerde durulmaz,
Fakirlik illetinden, herkes kaçmaya bakar.

Çaykara 'da kalanlar kimi boş kimi memur,
Kadınlar geçiriyar zorluk dolu bir ömür,
Otla odun taşırlar yolları balçık çamur,
Çaykara da kadınlar horoz ötmeden kalkar.

Hep geçim sıkıntısı dertlerimiz bellidir,
Görmeye değer yani yaylaları güzeldir,
Bu yaylalar içinde Sultanmurat ozeldir,
Bir cennet bahçesidir arda şehitler yatar.

Adım Aşık Mustafa köylüyüm buralıyım,
Gerçekler inkar olmaz ben de Çaykaralıyım.
Çok gurbetler yaşadım bağrımdan yaraltyım,
Ah Çaykaram Çaykaram gözlerimden yaş akar.

   Halk Şairi Mustafa BAL


    HUMBALOĞLU - Bal

1.DEFTER    SAYFA 84
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Ömer  1835-1891
2 Oğlu; Ömer oğlu Mehmet  1872
3 Hanımı; Şişman kızı Saliha  1844
4 Kızı; Ömer kızı Havva  1878-1883
5 Diğeri; Ömer kızı Ayşe  1880-1883
6 Mehmet'in hanırnı; Mustafa kızı Gülişarı  1872
7 Torunu; Mehmet kızı Fatma  1894
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Hasan  1838
2 Oğlu; Hasan'ın oğlu Yusuf  1874
3 Hanımı; Mustafa'nın kızı Fatma  1854
4 Kızı; Hasan'ın kızı Ayşe  1876-1884
5 Diğeri Hasan'ın kızı Hatice  1881
6 Oğlu; Hasan'ın oğlu Mehmet  1888
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Salih  1843
2 Oğlu; Salih'in oğlu İsmail  1875
3 Diğeri Salih'in oğlu Mustafa  1879
4 Diğeri Salih'in oğlu Ali  1882
5 Valideleri; Abdullah kızı Güllü  1805
6 Hanımı; Ahmet kızı Havva  1844
7 Kızı; Salih'in kızı Sakine  1874
8 Diğeri Salih'in kızı Fatma  1889
9 Diğeri Salih'in Meryem  1894
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Ahmet  1841
2 Oğlu; Ahmet'in oğlu İbrahim  1868
3 Diğeri: Ahmet'in oğlu Mustafa  1872
4 Diğeri: Ahmet'in oğlu Salim  1875-1884
5 Diğeri: Ahmet'in oğlu Dursun  1878-1884
6 Harıırnı; Hasan 'ın kızı Meryem  1834
2.DEFTER    SAYFA 86
  HANE 20
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Mustafa  1826
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu İsmail  1855
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali  1861
4 Torunu; İsmail'in oğlu Muhammet  1876
5 Diğeri; İsmail'in oğlu Yusuf.  1880
6 İsmail' in hanımı; Süleymen kızı Güllü  1869
7 İsmail'in hanımı; Ahmet kızı Ayşe  1854
8 Kız torunu; İsmail'in kızı Hanife  1897
9 Torunu; İsmailoğlu Muhammet  1899
2.DEFTER    SAYFA 118
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali 'nin oğlu Mehmet  1825-1892
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Mehmet  1855
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mustafa  1856
2.DEFTER       HANE 9
1 Hunbaloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu İsmail,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç.
 1851
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu Ali
Medeni durumu: Hanımı yoktur
 1861
3 0ğlu; İsmail ve ölü Güllü'rıün oğlu Muhammet
Medeni durumu: Hanımı yoktur
 1899
4 Diğer; İsmail ve Ayşe'nin Oğlu Mehmet  1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Cemile'nin kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
 1869
6 Kızı; İsmail ve Ayşe'nin kızı Hanife 1897
7 Diğeri; İsmail ve Ayşe'nin kızı Fatma  1904
2.DEFTER       HANE 16
1 Hunbaloğlu; ölü Ali ve ölü Güllü'rıürı oğlu Ahmet
Askerlik durumu: İhraç 
 1841
2 0ğlu Ahmet ve Meryem'in oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif.
 1872
3 Hanımı; Ölü Hasan ve ölü Fatma'nın kızı Meryem Medeni durumu: Beyi var.  1834
4 0ğlu Mustafa'nın hanımı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma    1875
5 Torunu; Mustfa ve Ayşe'nin oğlu Halim  1902
2.DEFTER       HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ölü Ali ve ölü Güllü'rıün oğlu Hasan Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu: İhraç  1838
2 0ğlu; Hasan ve Fatrna'rıın oğlu Yusuf Medeni durumu: Bekar. Askerlik durumu: Redif.  1874
3 Diğeri; Hasan ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1888
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var.
 1854
2.DEFTER       HANE 109
1 Hunbaloğlu; ölü Şişman ve Hatice’nin kızı ölü Ömer'in hanımı Saliha Medeni durumu,Beyi yoktur.  1844
2 0ğlu; Mehmet'in hanımı ölü Mustafa ve Fatma'nın kızı Gülşan Medeni Durumu;Beyi var  1872
3 Kız Torunu; Mehmet ve Gülişarı'rrı kızı Fatma  1894
4 0ğlu; Ölü Ömer ve Saliha'nın oğlu Mehmet. Medeni durumu: Bir Hanımı var.  1864
5 Torunu; Mehmet ve Gülişarı'ın oğlu Ömer.  1900
2.DEFTER       HANE 168
1 Hunbaloğlu; ölü Ali ve ölü Güllnün oğlu Salih Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu: İhraç   1843
2 0ğlu; Salih ve Havva'nın oğlu İsmail. Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu:İhtiyat..  1875
3 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nm oğlu Mustafa  1879
4 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nın oğlu Ali  1882
5 Torunu; İsmail ve Şunu 'nun oğlu Muhammet
Medeni durumu:B
ir hanımı var.
 1904
6 Hanımı; Ölü Ahmet ve Ölü Cemile'nin kızı Havva,
Medeni durumu: Beyi var.
 1844
7 0ğlu; İsmail'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Müslime'nin kızı Şunu  1881
8 Kızı; Salih ve Havva'nın kızı Fatma  1889
9 Diğer kızı; Salih ve Havva'nın kızı Meryem   1894
3.DEFTER       HANE 9
1 Hubaloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu İsmail,
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
 1851
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu Ali ,
Medeni durumu: Hanımı yoktur.
 1861
3 0ğlu; İsmail ve ölü Güllü 'rıün oğlu Muhammet
Medeni durumu: Hanımı yoktur.
 1877
4 Diğeri; İsmail ve Ayşe'nin Oğlu Mehmet  1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Cemile'nin kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
 1869
6 Kızı; İsmail ve Ayşe'nin kızı Hanife  1897
7 Diğeri; İsmail ve Ayşe'nin kızı Fatma  1904
3.DEFTER       HANE 16
1 Hunbaloğlu; Ölü Ali ve ölü Güllünün oğlu Ahmet Askerlik durumu: İhraç.  1841
2 0ğlu Ahmet ve Meryem'in oğlu Mustafa Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif  1872
3 Hanımı; Ölü Hasan ve ölü Fatrna'rıın kızı Meryem Medeni durumu: Beyi var.  1834
4 0ğlu Mustafa'nın hanımı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma  1875
5 Torunu; Mustafa ve Ayşe'nin kızı Halime  1902
6 Torunu; Mustafa ve Ayşe'nin kızı Fatma  1907
3.DEFTER       HANE 29
1 Hunbaloğlu; ölü Ali ve ölü Güllünün oğlu Hasan Medeni durumu: Bir Hanımı var.Askerlik durumu: İhraç  1838
2 0ğlu; Hasan ve Fatma'nın oğlu Yusuf... Medeni durumu: Bekar.
Askerlik durumu: Redif.
 1874
3 Diğeri; Hasan ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1888
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var.
 1854
5 Yusuf'un hanımı; Likoğlu Zahid'in ve Hatice'nin kızı Emine  1882
6 Kız torunu Yusuf ve ölü Emine'nin kızı Hatice  1906
3.DEFTER       HANE 109
1 Ölü Şişma'nın ve ölü Hatice'nin kızı ölü Ömer'in hanımı Saliha  1844
2 0ğlu; Mehmet'in hanımı'ölü Mustafa ve Haldzen köyünden Fatma'nın kızı Gülişan  1871
3 Kız torunu; Mehmet ve Gülişah'ırı kızı Fatma   1892
4 0ğlu; Ölü Ömer veSaliha'nın oğlu Mehmet  1854
5 Torunu; Mehmet ve Gülişan'ırı oğlu Ömer.  1898
2.DEFTER       HANE 168
1 Hunbaloğlu; Ölü Ali ve ölü Güllü "nün oğlu Salih Medeni durumu: Bir Hanımı var.Askerlik durumu: İhraç  1843
2 0ğlu; Salih ve Havva'nın oğlu İsmail. Medeni durumu:
Bir Hanımı var.Askerlik durumu: Ihtiyat.
 1875
3 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nın oğlu Mustafa  1879
4 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nın oğlu Ali  1882
5 Torunu; İsmail ve Şunu 'nun oğlu Muhammet,
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1904-1917
6 Hanımı: Ölü Ahmet ve Ölü Cemile'nin kızı Havva Medeni durumu: Beyi var  1844
7 0ğlu; İsmail'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Müslime'nin
kızı Şunu
 1881
8 Kızı; Salih ve Havva'nın kızı Fatma  1889
9 Diğer kızı; Salih ve Havva'nın kızı Meryem  1894
10 Torunnu; İsmail ve Şunu'nun oğlu Şakir.  1911

 -------------- Devamı - İBRAHİMPAŞA OĞULLARI ..... (Yilmaz) ......

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top