Makale Dizini
   İlk çağlarda Helenlerden çok önceleri Doğu Karadenizde otokton diye ifade edilen yerli halkların varlıklarından bahsedilir."
  
Kavimler göçüyle birçok Türk kavminin Kuzey Karadenizden .ırta Avrupa'ya geçtikleri ve zamanla Balkanlardan Anadolu'ya "adar yayıldıkları bilinmektedir. Her ne kadar bu kavimlerin doğu Karadeniz'e gelip yerleştiklerini gösteren yazılı bir kaynak mevcut .ieğil ise de, günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bazı '. er isimlerinde bu Türk kavminin varlığı görülmektedir. Doğu Karadenizde. özellikle Avarlar, Sabirler, Bulgarlar. Macarlar. Peçenekler. Karluklar ve Kumanları çağrıştıran yer isimleri 'ldukça fazladır.

   (Yunancada "ç" sesi bulunmadığı için bu sesin yeri "z" sesi e yazılıp söylenen yer isimlerine "ç" sesi yerleştirildiği zaman ~ölgede ismin Yunanca olduğu farz edilen pek çok yerleşim -rninin Türkçe olduğu kendisinden ortaya çıkar.) Ör. Bkz. Mehmet 3ılgin "Doğu Karadeniz bölgesinin Etnik Tarihi üzerine" S.67-7412
1515 / 16'da Sürmene nahiyesine bağlı Zavli köyünde, 55 -ıneden dokuz Türk ismi taşıyan Kuman Türk'ü bulunmaktaydı.

   Yine aynı köyde, HOŞOĞLAN, Timurci, Şişman gibi aile .dları taşıyan Kumanlar bulunmaktaydı. 33
   XVII. Yüzyılda Trabzonda Ulaşım yazısında Necmettin uygün;
   "Trabzon Erzurum yolunun sahilden Kaymaklı menziline, :o(ıymaklı menzilinden Gölçayır menziline Gölçayır menzilinden HOŞOĞLAN ve HOŞOĞLAN'dan Karakaban'a varan yoldan ulaşrnaktaydı.

  
Gölçayır'a bir ve Cevizliğe beş saat uzaklıktaki Hoşoğlan denilen yerde, gelip geçen yolCulara hizmet veren bir han ve bu konaklama yerini yukarıdan gözetleyen bir de gözetierne kulesi ile kale bulunmaktaydı.

   Hasan Umur 'un "Of Tarihi ve Vesikalar Ferrnanlar" adlı kitabında 15 i 5 yılına ait şu köylü isimlerine rastlamaktayız.
Bindazlı, Kökküş, Babayani, Belid, Süryan, ............... , Bali, ........ , iksir, ........ , HOŞ, Çürük.
Bu isimlere birçok isim ekleyebiliriz. Bunların hepsi Türkçe isimlerin bozulmuş, bazende bozulmamış şekilleridir.

    TRABZONUN FETHİNDE HOŞOĞLANLAR

  
Yukarıdaki belgelerden HOŞOĞULLARI'nın bölgeye ilk gelip yerleşen Kuman Türklerin'den olduğu anlaşılmaktadır.
   Fatih Trabzorı'u fethetmek için Hoşoğlanların misafiri olmuş. ilk karargahı nı Hoşoğlanlar mevkiinde kurmuştur.
   Hoşoğlanlar Fatih Sultan Mehmet Harı'ı misafir etti. Misafir etmekle kalmayıp onunla beraber, belkide esaret Türklüğünün vermiş olduğu heyecanla emirsiz, Trabzon' a hucüm etmiş ve bu fetihte ilk şehidi vermişlerdir. Bu şehidin adı "Hoşoğlandır."

   Sanırım Trabzon tarihini yazan Şakir Şevkit'in elinde yeteri kadar belge olmadığı için Hoşoğlanların Trabzon 'un fethinde üstlendikleri rolü tam izah edememiştir. Yine de aydınlatıcı bilgilerinden istifade edeceğiz.

   Şakir Şevket'in Hoşoğlan hakkında anlattıklarını günümüz Türkçesinde sadeleştirerek kitabıma alıyorum;
   "Memleket halkının lisanındaki rivayet şöyle oluyor ki, Hitit'.

   Hazretleri ordu-yı hümayünlarıyla en evvel Hoşoğlan isimli yere inerek kral ile haberleşmeye, bil-ibtida(ilk olarak) kal'ada bulunar. zencir kırk topla kcsdirilirse kal' anın teslim olacağı cevab
alınması üzerine, otuz dokuz top atılıp rrıezkür zercir kestirilemediğinden diğer bir mu'allcm (işibilen ) topçu tedarik olunmak üzere biraz beklediği sırada topçu başlarından birisi had be hod(kendi kendine) bir top atarak mezkür zinciri kesmiş ise de henuz zerıcirin kesildiği anlaşılmaksızın izinsiz top atmak töhmetiyle topçu bazı idam edilerek muahharan zerıcirin kesdirildiği tahakkuk edince bu adamı yazuklanup kal'a alındaktan sonra Hoşoğlan narnı ve Fatih-i Trabzon şerefiyle ortahisar Cami-i şerifi kurbünde (yakınında) defn edilmiştir.

  Vakı 'a, mürnaileyhin (HOŞOĞLAN)'ın kabrinde bir kelle asılmış ve başı yanındaki kuhada "Trabzon Fatihi'' diye yazılmış ise buna dair tarihlerde bir malümat yokdur. Şu kadar varki bir zat salif-üz-zikr (önce adı geçen) Hoşoğlan mevkiinde had be hod (kendi kendine) bazı ebniye (binalar) yaptırmış ve sonra taraf-ı pôdişahiderı idam edilüp muahharan günahsızlığı tahakkuk edince kendisine "HOŞOĞLAN" namı verilmiş ve mahall-i mezkür (adı geçen yer) buna nisbet edilmiş.

   Bana kalırsa bu zat ne zercire top atdığından ve ne de Fatih Hezretierinin imar-ı bil ad yolunda olan efkar-ı vatan perverüne.leri 'nin h ı lafı olarak öyle ebniye (binalar) yapdırılmasından dolayı idam edilüp Trabzon fethedildiğinden sonra kal' anın imaret cihetine açılan kapusu haricindeki mahallat ahalisinin (mahalle halkı) Zağaros Paşa ile bir müddet Paşa-yı müsarün ileyhin ismine mensub olduğu alıbar-ı terihiyeden (tarih haberlerinden) olmakla şu muharebe Trabzon içün yeniden bir harb suretine temessül eylemesinden dolayı her türlü fedakarlık icra olduğu sırada mümaileyh (Hoşoğlan) dahi ümera-yı askeriyeden olarak biz-zat muharebede bulunup kendisinin şehadetiyle itfa-yı naira-i isyan (isyan ateşinin sönmesi) müyesser olmuş olmaktadır.

-- HOŞOĞULLARI (HOŞ)

1.DEFTER    SAYFA 65
  HANE 3
1 Hoşoğlu.;Hasan’nın oğlu İsmail efendi  1840-1896
2 İsmail Efendi'nin oğlu Ömer.  1881
3 İsmail Efendi 'nin diğer oğlu İzzet  1882-1888
4 Hanımı; Ahmet kızı Ulve  1844
5 İsmail Efendi'nin kızı Gülişan  1878
6 İsmail Efendi'nin diğer kızı Hanife  1889
7 Kİsmail Efendi'nin oğlu Muhamme  1893
8  ????  1893
1.DEFTER    SAYFA 65
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Hasan’nın oğlu Ahmet  1842
2 Ahmet'in oğlu Yusuf  1876
3 Hanımı; İbrahim kızı Meryem  1835
4 Ahmet'in kızı Hanife  1869
5 Ahmet'in diğer kızı Hafize  1882
6 Ahmet'in diğer kızı Fatma  1889
1.DEFTER    SAYFA 64
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Ömer oğlu Enes  1852
2 Kardeşi Ömer oğlu Mehmet  1866
3 Diğeri; Ömer oğlu Mustafa  1868
4 Diğeri; Ömer oğlu İsmail  1879
5 Enes'in oğlu Mehmet  1877
6 Enes'in diğer oğlu Salim  1882
7 Enes'in diğer oğlu Ömer  1884
8 Validesi; Mehmet kızı Fatma  1825
9 Birinci valideleri: Ali kızı Cemile  1835
10 Hanımı; İbrahim kızı İskuli  1844
11 İbrahim kızı Fatma  1869
1.DEFTER    SAYFA 64
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Ahmet  1817-1884
2 Ahmet'in oğlu Behzat Efendi  1853-1894
3 Ahmet 'in diğer oğlu Mehmet  1866-1887
4 Ahmet'in kızı Ayşe  1869
5 Behzat'ın hanımı İsmail kızı Sadiye  1854
6 Kız torunu: Behzat kızı Fatma  1883
7 Torunu: Behzat'ın oğlu Ahmet  1886
8 Torunu: Behzat'ın kızı Altuna  1864
9 Mehmet'in hanırnı; Abdullah kızı Ayşe  1835
10 Torunu: Behzat'tn oğlu Muhammet  1895
11 Torunu: Behzat'ın kızı Sakine  1896
12 Diğeri; Behzat'rn kızı Hanife  1894
1.DEFTER    SAYFA 92
  HANE 44
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Ahmet  1858-1897
2 Karındaşı; İbrahim oğlu İlyas  1862-1895
3 Diğeri İbrahim 'in oğlu Mustafa  1867
4 Diğeri İbrahim'in oğlu Arslan  1871
5 Va!ideleri Abdullah kızı Hanife  1835
6 Kızkardeşleri; İbrahim kızı Ülve  1864
7 İlyas'ın hanımı Abdullah kızı Mahiye  1854
8 Yeğeni; İlyas kızı Hanife  1894
9 İlyas'ın hanımı Ahmet kızı Havuli  1854
10 Kibar' ın kızı Arslan Ulve  1866
11 Hanımı; Ali kızı Gü!işan  1869
12 Recep'in oğlu Mehmet  1897
13 Yeğeni; Arslan'ın oğlu Nazım  1897
14 Recep'in kızı Fatma  1896
15 Recep'in oğlu İbrahim  1899
1.DEFTER    SAYFA 93
  HANE 44
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Hacı Mustafa  1821-1891
2 Harnmı; Abdullah kızı Fatma  1815-1893
3 Diğer hanımı: Abdullah kızı Fatma  1825
1.DEFTER    SAYFA 95
  HANE 47
1 Hoşoğlu; Ahmet'in oğlu Ömer  1877
2 Kardeşi; Ahmet oğlu Ahmet  1878
1.DEFTER    SAYFA 95
  HANE 47
1 Hoşoğlu; Bilal'ın oğlu İsmail   1822-1888
2 İsmail'in oğlu Mustafa  1850-1891
3 Torunu Hasan'ın oğlu Mahmut  1880
4 Hanıml İsmail 'in kızı Cemile  1815-1886
5 Mustafa'nın hanımı Ömer kızı Saliha  1844-1886
6 Diğeri Mehmet kızı Havva  1844-1886
7 Torunu Mustafa'nın kızı Ayşe  1883
8 Torunu Mustafa'nın oğlu Yusuf  1887
9 Torunu Mustafa'nın kızı Hanife  1887
10 Torunu Mustafa'nın oğlu Muhammet  1886
11 Torunu Mustafa'nın kızı Fatma  1892
12 Diğer torunu Mustafa'nın kızı Hecire  1894
2.DEFTER       HANE 13
1  Hoşoğlu; Ölü Hasan ve ölü Eminenin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik Durumu İhraç
 1838
2 İbrahim ve Fatma'nırı oğlu Hasan .  1878
3 İbrahim ve Fatrna'rnn diğer oğlu Mehmet Nuri  1893
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Hava kızı Fatma
 1834
5 Oğlu Hasan'ın hanımı; Ölü İsmail ve Ayşe'nin kızı Fatma  1880
2.DEFTER       HANE 14
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma 'nın oğlu Mustafa, Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif  1869
2 Mustafa ve Fahriye'nin oğlu İsmail Medeni durumu:
Hanımı yoktur
 1897
3 Mustafa ve Fahriye'nin diğer oğlu Tevfik  1901
4 Mustafa ve Fahriye'nin diğer oğlu Numan  1902
5 Hanımı Yahya ve Hafize kızı Fahriye  1871
2.DEFTER       HANE 15
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif  1871
2 Hanımı: Mehmet Efendi ve Hava kızı Müftirıa  1880
3 Mehmet ve Müftina'nın kızı Fatma  1902
4 Mehmet ve Müftina'nın diğer kızı Hava  1904
2.DEFTER    SAYFA 118
  HANE 118
1 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin oğlu Mehmet Ali Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat  1878
2 Kardeşi Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin oğlu Mehmet  1883
3 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu İlyas   1886
4 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu Tahir    1894
5 Hanımı; Tahir ve Ayşe kızı Meryem  1874
6 Kardeşi Mehmet'in hanımı Ahmet ve Fatma'nın kızı Hatice  1882
2.DEFTER       HANE 119
1 Hoşoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Mevva'nın kızı Ömer'in Hanımı Fatma,Medeni durumu: Beyi yoktur.  1825
2 Ömer'in diğer hanımı; Ölü Ali ve ölü Emine'nin kızı Cemil, Medeni durumu: Beyi yoktur.  1835
3 Büyük oğlu Mustafa'nın hanımı: Mehmet ve Fatrna . Sakine, Medeni durumu: Beyi var.  1864
4 İsmail'in hanımı: Ahmet ve Hafize kızı Ayşe,
Medeni durumu: Beyi var.
 1871
5 Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu Mustafa,Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif  1868
6 Ölü Ömer ve Cemile'nin diğer oğlu İsmail Efendi   1879
2.DEFTER       HANE 120
1 Hoşoğlu; Ölü Enes ve Ölü İskuli 'nin oğlu Mehmet, Medeni durumu: Bekar Askerlik durumu: Silah altında.  1877
2 Kardeşi: Ölü Enes ve Ölü İskuli'nin oğlu Müslim, Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnat  1882
3 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli 'nin diğer oğlu Ömer Medeni durumu: Bekar  1892
4 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu Mehmet  1894
5 Mehmet'in amcasının kızı babası ölmüş Süleyman annesi Fatma kızı Fatma,Medeni durumu: Bekar.  1892
6 Mehmet'in amcasının diğer kızı Ulve Medeni durumu: Bekar  1894
2.DEFTER       HANE 141
1 Hoşoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif.
 1867
2 Kardeşi ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Arslan,
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif.
 1871
3 Ölü kardeşi Recep ve Gülsümün oğlu Mehmet,
Medeni durumu: Bekar 
 1895
4 Kardeşi'nin oğlu; Arslan ve Zeyneb'in oğlu Nazım,
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1892
5 Kardeşi Arslan ve Zenep'in diğer oğlu Mehmet ,
Medeni durumu: Bekar
 1902
6 Mustafa'nın hanımı ölü Osman ve ölü Hatice'nin kızı Fatma Medeni durumu: Beyi var  1871
7 Kardeşi; Mustafa ve Fatma'rıın oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar.
 1904
8 Kardeşi Arslan'ın hanırnı ;Ölü Kibar ve Şuli 'nin kızı Zeynep Medeni durumu: Beyi var  1872
9 Ölü kardeşi Recep ve Gülsünı'ün kızı Fatma,
Medeni durumu: Bekar.
 1896
10 Kardeşinin oğlu Nazım'ın hanımı ölü İlyas ve Havuli kızı Hanife Medeni durumu:Beyi yok  1894
2.DEFTER       HANE 192
1 Hoşoğlu; Ölü Hasan ve ölü Havva'nın oğlu Mahmut,
Medeni durumu: Hanımı var
 1880
2 0ğlu; Mahmut ve Hanife'nin oğlu Hasan  1903
3 Hanıml; Mustafa ve Fatma kızı Hanife,
Medeni durumu: Beyi var.
 1879
4 Kızı; Mahmut ve Hanife kızı Mevva  1901
2.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; Ahmet veSaliha'nın oğlu Ömer.
Medeni durumu: Hanımı var..
 1878
2 Kardeşi Ahmet Medeni durumu: İki hanımı var.  1879
3 Ömer ve Altuna'nın oğlu Ahmet. Medeni durumu: Bekar
 1901
4 Ömer'in hanımı; İsmail ve Gülizar kızı Altuna
Medeni durumu: Beyi var.
 1881
5 Kardeşi Ahmet'in hanımı Mehmet ve Fatma kızı Ayşe,
Medeni durumu: Beyi var
 1881
6 Diğer hanımı Salih ve Altuna kızı Fatma,
Medeni durumu: Beyi var.  
 1883
2.DEFTER       HANE 73
1 Hoşoğlu; Ölü İsmail Efendi ve Ulve'nin oğlu Ömer,
Medeni Durum: Bir hanımı var 
 1879
2 Kardeşi; İsmail Efendi ve Ulve.'nin oğlu Muhammet,
Medeni Durum: Bekar  
 1890
3 Diğer kardeşi İsmail Efendi ve ul ve' nin oğlu İzzet  1894
4 Hammı ölü Mahmut Efendi ve ölü Emine'nin kızı Hanife  1882
2.DEFTER       HANE 74
1 Hoşoğlu; Hasan ve Emine'nin oğlu Ahmet, Medeni Durumu
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
 1841
2 Ahmet ve Meryem'in oğlu Yusuf Askerlik durumu: İhtiyat  1875
3 Hanımı Mehmet Efendi ve Fatma kızı Altuna,
Medeni Durum: Beyi var.
 1858
4 Kızı; Ahmet ve Meryem'in kızı Fusku Medeni Durum: Bekar  1868
5 Oğlu Yusuf'un hanırnı ; Behzat ve Fatrna'nın kızı Hanife  1878
6 Torunu; Yusuf ve Hanife kızı Ayşe
 1900
2.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; Mustafa ve Saliha'nın oğlu Yusuf ,
Medeni Durum: Bir hanımı var 
 1885
2 Hanımı Behzat ve Hafize kızı Ayşe  1886
3 Kız kardeşi Mustafa ve Saliha kızı Hamide,
Medeni Durum: Bekar
 1894
2.DEFTER       HANE ??
1 Hoşoğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Mehmet  1868
2 Kardeşi Ali ve Sakine'nin oğlu Arif  1869
3 Hanımı Mehmet ve Fatma kızı Balkız  1873
4 Mehmet ve Balkız'ın kızı Hanife  1889
5 Diğer kızı İsminaz  1903
3.DEFTER       HANE 13
1 Hoşoğlu; Hasan ve Emine'nin oğlu İbrahim  1838
2 İbrahim ve Fatma'nın oğlu Hasan  1878
3 İbrahim ve Fatma'nın diğer oğlu Mehmet Nuri  1893
4 Hanımı Mustafa ve Hava kızı Fatma  1834
5 Oğlu Hasan 'ın hanımı İsmail ve Ayşe kızı  1903
6 Torunu Hasan ve Fatma'rıın oğlu Harun  1906
3.DEFTER       HANE 14
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'rıın oğlu Mustafa  1869
2 Mustafa ve Kadriye'nin oğlu İsmail.  1897
3 Mustafa ve Kadriye'nin diğer oğlu Tevfik  1901
4 Mustafa ve Kadriye'nin diğer oğlu Osman  1902
5 Hanımı Yahya ve Hafize kızı Kadriye  1871
3.DEFTER       HANE 15
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1870
2 İMehmet ve Müftüna'rıın oğlu Seyfeddin  1901
3 Hanımı Zeleka köyünden Mehmet Efendi
ve Havva kızı Müftüna
 1893
4 Mehmet ve Müftüna'nın kızı Fatma .  1834
5 Mehmet ve Müftüna'nın diğer kızı Havva  1902
6 Mehmet ve Müftüna'nın diğer oğlu Bulut  1914
3.DEFTER       HANE 77
1 Hoşoğlu; İsmail ve Cemile'nin kızı ölü
Behzat'rn hanımı Hafize
 1856
2 Behzat ve Hafize'nin kızı Sakine  1894
3 Behzat ve Hafize'nin diğer kızı Hanife  1895
4 0ğlu Ahmet'in hanımı Paçan köyünde Mehmet ve
Saliha kızı Meryem .
 1884
5 Behzat ve Hafize'nin oğlu Mehmet  1894
6 Behzat ve Hafize'nin diğeroğlu Ahmet  1884
3.DEFTER       HANE 120

 

1 Hoşoğlu; Ölü Enes ve ölü İskuli 'nin oğlu Mehmet   1875
2 Kardeşi: Ölü Enes ve ölü İskuli'nin diğer oğlu Salim  1880
3 Diğeri: Ölü Enes ve ölü İskuli'nin diğer oğlu Ömer    1890
4 Diğeri: Ölü Enes ve ölü İskuli 'nin diğer oğlu Muharnrnet  1892
5 Amcasının oğlu Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet,  1894
6 Kardeşi Müslim'in hanımı Mazra-i Paçan köyünde,
Süleyman ve Ayşe kızı Mevva
 1873
7 Amcasının kızı ölü Mehmet ve Fatrna'nırı kızı Fatma,
Medeni Durumu: Beyi ölmüş
 1890
8 Diğer amcasının kızı ölü Mehmet ve Fatrna'nın kızı Ulve  1890
9 Diğer biraderi İlyas  ??
3.DEFTER       HANE 141
1 Hoşoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa  1865
2 Kardeşi; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Arslan  1870
3 Kardeşinin oğlu ölü Recep ve (beyi ölmüş) Gülsürrı'ürı
Oğlu Mehmet
 1893
4 Diğer kardeşi Arslan ve Zeynep'in oğlu Nazım   1890
5 Arslan ve Zeynep' in diğer oğlu Mehmet  1900
6 Mustafa ve Fatrna'rıın oğlu Mehmet  1902
7 Hanımı ölü Osman ve ölü Hatice' nın kızı Fatma 1868
8 Kardeşi Arslan'ın hanımı Zeynep; Paçan köyünden ölü
Kibar ve Şuli'nin kızı
1871
9 Kardeşinin oğlu Nazım'ın hanımı Hanife; ölü İlyas ve beyi ölmüş Havuli'rıirı kızı 1892
10 Kardeşi ölü Recep ve Gülsürrı'ün kızı Fatma 1894
11 Kardeşinin oğlu Saffet; Arslan ve Zeynep'in oğlu 1917
3.DEFTER       HANE 192
1 Hoşoğlu.Ölü Hasan ve ölü Havva'nın oğlu Mahmut  1875
2 Mahmut ve Hanife 'nin oğlu Hasan  1901
3 Hanımı Mustafa ve Fatma kızı Hanife  1878
4 Mahmut ve Hanife'nin kızı Havva  1899
5 Mahmut ve Hanife'nin diğer oğlu Mustafa  1909
3.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Yusuf  1883
2 Ölü Behzat veHafize'nin kızı Yusuf'un hanımı Ayşe  1884
3 Kız kardeşi ölü Mustafa ve ölü Saliha'rıın kızı Meryem  1892
4 Yusuf ve Ayşe'nin kızı Ayşe  1908
5 Yusuf ve Ayşe'nin diğerkızı Kamile  1911
3.DEFTER       HANE 194
1 Hoşoğlu; ölü Ahmet ve ölü Saliha'nın oğlu Ömer  1877
2 Kardeşi ölü Ahmet ve ölü Saliha'nın oğlu Ahmet  1878
3 0ğlu; Ömür ve Altuna'nın oğlu Mehmet  1899
4 Hanımı; Ölü İsmail Efendi ve Gülizar'ın kızı Altuna  1879
5 Kardeşi Ahmet'in hanımı ölü Mehmet ve beyi ölmüş
Fatrna'rıın kızı Ayşe
 1880
6 Kardeşi Ahmet in diğer hanımı ölü Salih ve
Altuna'nın kızı Fatma
 1881
7 Ahmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet  ???

 -------------- Devamı - ÇAKALOĞLU ..... (Hoş)......

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top