Makale Dizini

ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ
TARİHİ VE AİLELERİN
SOY AĞAÇLARI
ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ

Yazan :Cafer Can
975 -00177 – 0 - 6
ISBN: Kitabın Adı

Çaykara Eğridere Köyü Tarihi ve Ailelerin Soy Ağaçları
Dizgi - Mizanpaj - Baskı Step Ajans

1.Basım

Ağustos 2005 İstanbul

İÇİNDEKİLER


Sunuş

1.BÖLÜM

Önsöz

Kısaca Trabzon ve çevresi Tarih
Fetihten Günümüze kadar Eğridere Köyü'nün Genel Tarihi
Yeni soyadlarımızı alırken yaşadığımız
Soy ve soyun devamı
Bu Çalışmaya Esas Olan Üç Defterin Kısaca Tanıtılması
Köyün İsmi (Gorgora [Nam-ı Diğeri Paçan (Bacan)

II. BÖLÜM

1720–1920 tarihleri arasında Eğridere köyü’nde Yaşayan ailelerin Soy Ağaçları ve daha önceki ilgili oldukları Türk boyları

1 -  ABBASOĞULLARI
2 -  ARAPOĞULLARI
3 -  BALTACIOĞULLARI
4 -  BEKİROĞULLARI
5 -  BEŞİROĞULLARI (Pamuk)
6 -  BOZOĞULLARI
7 -  ÇAKIROĞULLARI
8 -  ÇATALOĞULLARI
9 -  ÇOLAKOĞULLARI
10- GALEYOĞULLARI (SADOĞULLARI) (Gönan)
11-
ĞURNAOĞULLARI (Yıldız)
12- HACIOĞUOĞULLARI
13- HACIMAHMUTOĞULLARI
14- HACIİSMAİLOĞULLARI
15- HACI MEHMETOĞULLARI
16- HOŞOGULLARI – ÇAKALOĞULLARI
17- ÇAKALOĞLU
18- HUNBALOĞULLARI (Bal)
19- İBRAHPAŞAOĞULLAR
20- KAMİLOĞULLARI
21- KANBEROĞULLARI
22- KARAHASANOĞLLLARI (Kaymak)
23- KARAMUTİOĞULLARI (BAYATLAR - KARA)
24- KASIM0ĞULLARI
25- KAŞANOĞULLAR
26- KİSİROĞULLARI (Çokluk)
27- KOCAKOĞLLARI
28- KODAOGULLARI
29- KUBEROGULLARI (Korkmaz)
30- KULİÇOGULLARI
31- LİKOGULLARI
32- MEHMETEFENDİOGULLARI
33- MOLLAALİOĞULLARI
34- MÜFTÜOĞULLARI
35- NİYAZOĞULARI
36- SARlOĞULLARI SOFlOĞULLARI
37- SÜRMENELİOĞULLARI
38- ŞATIROĞULLARI
39- SOFİOĞULLARI
40- TAÇOĞULLARI
41- TELLİOĞULLARI
42- TOKOĞULLARI
43- YEROĞULLARI

--------------------------------------------------------------

 

Sunus

   Trabzon'un ve Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi ile ilgili bazı yayınlar bulunmakla birlikte, bunlann hemen hem en hepsi kıyı kesimleri ile ilgilidir. Bu bölgenin iç kısımlarının tarihi hakkinda pek az eser yayınlanmıştır.

   Çaykara'nin Eğridere Köyu ile ilgili elinizdeki bu calışma, mevcut belgelerin kaybolmadan yayınlanrnası ve geçmiştee yaşanan bazi olayların yazılı hale getirilmesi açısından önernli tarihi bir beIge niteliği taşımaktadıtr.

   1071 Malazgirt zaferinden önceki yuzyıllarda pek çok Turk boyunun Trabzon ile Coruh Nehri arasındaki bölgeye gelip yerleştiği tarih kitaplarında yazılıdır. Kars, Erzurum ve Bayburt'u Karadeniz kıyısına en kestirme ulastiran kervan yolu üzeri ndeki Çaykara’nın bu yerleşimlerinden etkilenmemesi düşünemez.

   1071 ile Trabzon'un fetih tarihi olan 1461 arasıda da, cesitli Turk akınları ile Doğu Karadeniz'in toprakları Turk boylarının eline gecmiş sadece kıyıdaki bazı kaleler ve Trabzon 1461 'de fethedilmistir.

   Bölgeye Türklerin yerlesip islamlığın yayılrnasında askeri fetihlerin yanında, bir takım Turk boyları ile, Alperenler, Gaziler, Abdallar ve Bacılar adı verilen teşkilatların büyük rolu olduğu bilinir. Bu teşkilatlar içinde Ahilerin özel bir yeri vardir. Trabzon'un manevi mimarlanndan olan ve 1172–1262 yılları arasında yaşadığı bilinen Ahi Evran Dede'nin türbesi ve camii Trabzon'un Boztepe semtindedir. Bu durum Trabzon ve çevresinin ordulardan önce gönül erleri tarafından fethedildiğini göstermektedir.

   Genç yazar Cafer Can, uzun ve titiz bir calisma sonucunda metinIeri bugünküi aIfabeye ve Türkçe’ye çevirmiş böylece geçmişlee bir köprü kurmamıza vesiIe olmuştur, Kendisine Eğridere adına çok teşekkür eder, yeni eserler vermesini diIerim. EIimizde buIunan yazıp veya sözlü beIge ve biIgiIerin yazara iIetiImesi haIinde bunlarında yok olması önIenebiIir.

   Kitabın yayınlanmasını sağlayan Eğridereköyu Muhtarı Recep Yıldız iIe İstanbuI-Eğridere Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahrnet Şeker ve Dernek yetkiIiIerine teşekkür eder, hizmetIerinin devamını diIeriz.

 

            Prof. Dr. Necati AğıraIioğIu


I.BOLUM

  
Günümüz toplumlarında manevi değerlerin hızlı bir şekilde çöküşe  geçtiğini, aile, akraba ve komşuluk bağlarının çözülmeye başladığını hep birlikte görmekteyiz.

   Kendi toplumumuzun aile değerleri olan baba dostu, hısım, komşu unutulduğu gibi amcalar, halalar, dayılar ve teyzelerle olan yakın akraba ilişkilerimiz de unutulmaya yiiz tutmnuştur. Hatta akraba ve komşu larını tanımayann insanların, kendi öz anne ve babalanna karsı tavir alabilmekte olduklarını üzülerek muşahade ediyoruz. Artık hasta veya yaslı olan anne-babaya bir yudum su vermek bile evlatları tarafından küllfet sayılır oldu. Böyle bir zamanda tekrar aile, akraba ve komşu ilişkilerini gündeme getirip sevgi yumağıyla insanların birbirini sarmaları için bu eseri kaleme aldım.

   Bu kitabımda en geniş yer alan daha once yazılmış olan Eğridere Köyu ile ilgili  üç defteri Türkçeye çevirdirn. Akrabalar hakkında çesitli tarih kitaplarından faydalanarak elde ettiğim bilgileri her akrabanın vermiş olduğum seceresinin ön kısmına ilave etmeyi faydalı buldum. Eğridere Köyu tarihini ve akrabaların tarihini herkesin istifade edebileceği şekilde sunmaya calıştım.

   Kitabımı yazma asamasmda bana kaynak eserler bulan H.İsmail Yıldız Bey'e ve Yusuf Can’a ve yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

 Cafer Can
11.07.2005 Bahcelievler

      KISACA TRABZON VE  ÇEVRESİ TARİHİ

  
Turan büyük bir denize benzer. Bu deniz arasıra coşarak etrafına büyük  dalgalar atar. Dalgalar her tarafı kaplar, basar hatta bu attığı dalgalardan denizler, göller meydana gelir. Bunlarda coşar ve yasar. Ana denizle olan bağlantıları kesilir, tamamıyla bağımsız bir hal alır.

   Tarihte Turan bir kac defa çoşmuş köpürmüş ve bütün dünyayı kaplamıştır.
   İlk türk  tufanı(Hiong-Nu) çini, ikinci Hun tufaru Avrupayı, üçüncü  Moğol tufaru Asya ve Avrupayı, dördüncü Tatar tufanı Hint ve Iranı, beşincii Selçuk ve Osmanli tufanı Asya, Avrupa ve Afrikayıalt üst etmistir.

   
Kavimler göçüyle bir çok Türk kavminin Kuzey Karadenizden orta Avrupaya geçtikleri ve  zamanla Balkanlardan Anadoluya kadar yayıldıkları bilinmektedir.

   Trabzon ve çevresini içine alan devletlerin kronolojik sıralarnasıyla söyledir.

M.Ö 2000 - 1600 Gaska=Kaskalar
M.Ö 1
840-600 Etiler
M.Ö. 1255-600 Frigler
M.Ö. 1118 Kumanlar
M.Ö.
695-625 Kimmerler/Amazonlar
M.Ö.
656 Miletliler
M.Ö.
653 iskitler / Sakalar
M.Ö. 625-550 Medler
M.Ö.
546-332 Persler
M.Ö.
400 Ksenefonun Onbinlerle geçisi
M.Ö. 334-30 I Makedonyalı İskender
M.Ö.
312-298 Ermers ve Argunt
M.Ö.
298-63 Pontos Milli Devleti
M.S. 395-1072 Dogu Roma
M.S. 508? 515?-557 Sabirler
M.S. 617 -642 Sasaniler Dönemi
M.S. 705-715 Emeviler
M.S. 1071-1081 Turk Selcuklular
M.S. 1081-1204 Karışık dönem
M.S. 1204-1461 Trabzon KrallIgl
M.S. 1461-1916 Osmanlı Turk Devleti

1916-1918 Rus isgali
1918-1922 Osmanh Turk Devleti
1922 Turkiye Cumhuriyeti

   Bölgemizde Avarlar, Sabirler, Bulgarlar, Makedonlar, Karluklar, Pecenekler, Kumanlar, cağrıştıran yer isimleri vardir. Yaptığımız  çalışmada bölge halkından Hun. Sabir, Besir, Pecenek, Kuman, Türkmen, Akkoyunlu Türkmeni, Sürmeli Türkmeni izlerine rastladım .

   Köyumüzde ve bölgemizde en çok Pecenek’le Kuman Türklerini tespit ettik. Pecenek ve Kuman Türkleri hakkında, akrabalarla ilgili yazılarda genisçe yer verilmiştir,

   Erdoğan aslıYüce 1071 'den sonraki dönen için söyle birkac örnek vermek vermektedir.
   Doğu Roma kaynakları Türklere karşı kaybettikleri şehirleri ve yerleşim yerlerini kaybettikleri zaman görmezden  gelirken, o bölgeyi yeniden aldıkları zaman ise methiyeler yazmışlardir.
İşte bunlardan en belli başlısı  Trabzon'dur. Çünkü kaynaklar da Türklerin 1461 'de şehri fethettiklerini yazmaz mi?

   Anna Komnena (1083-1153), Doğu Roma imparatoru Aleksi Komnen’in kızının yazdığı kitapta Thedoros Gabras'tan bahsederken "Vaktiyle bu savaşçının  TÜRKLERDEN geri aldığı bir yer olan Trapeountos (Trabzon)'a Doukas (Duka-Askeri Yali) atadi."

   Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah; "Karadenize kadar ilerlemiş, sahile vardığı zaman denizde ÜÇ DEFA ıslattığı kılcını buralarda ebediyyen sahip olduğunu ifade etmek üzere. dalgalar arasına atmıştır. Dönüşünde yanında götürdüğü bir avuc deniz kumunu: 'BABA MÜJDELER OLSUN! OĞLUN DÜNYANIN SONUNA HAKiM OLDU' diyerek Alparslanm mezarına koymuştur." Sultan Meliksah bu olayi H. 478'in sonlarında (M.=I086 başlarında gerçekleştirmiştir.

   1335 yılında İlhanlı  Hükümdarı Said Bahadir’in ölüüm üzerine Moğol baskısı sona ermiş ve bütün Türkmen aşiretleri serbest kalmışlardir.

   Her ne kadar Trabzon'un surlan içine hapis olan bir tekfurluğa imparatorluk deme yanlışlığı yanında, utanmadan sıkılmadan, hiçbir dayanaği olmayan II. Pontos aptallığı ile yapılan dayatmalara rağmen, Trabzon Krallığı, erkekleriyle değil, çevresindeki Türkmen beyleriyle bakireler hazırlayan bir ciftlik olduğu biliniyordu.

   Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaaddin Keykubat’ın oğlu Keyhusrev ve Mubarizüddin Ertakuş’un idare ettigi Türk kuvvetleri karadan ve denizden Trabzon’u kuşatmalarına rağmen fethi gerçekleştirilernedi.

      1332'de Bayram Bey Hamsiköy’e kadar gelmiş ağır kayıplar vererek geri dönmüştür,

      4 Temmuz 1341 'de Akkoyonlu türkmenleri Trabzon'u kuşatirlar.

      1343 'te Akkoyunlular, ikinci seferinde elleri boş döner. 1347 yılında çıkan veba salgını sonunda nüfusunun ancak 1/5’i sağ kalabilmiştir. Yani nufusun 4/5’ii yok olmuştur.

      1348 yılında Trabzon Krallığına karşı Türkrnen Beyliklerinin oluşturdukları ittifaka Erzincan Valisi Ahi Ayna Bey, Bayburt Valisi Mehmet Akkoyunlu Turali Bey, Türkmen Bey’i Bozdoğan
Bey İle Çepnilerin de katıldığı kuşatmada başarılı olamadı.

      1357 Bayram Bey'in oğlu Hacı Emir Kalabalık bir  asker ile Maçka yöresine kadar giderek bölgeyi yağma ve talan  etti.

      1442 Osmanlı Sultanı II. Murad'ın (1421-1451) Trabzon’a denizden hücumu ve 1454 Şeyh Cüneyd'in Trabzorı'u kuşatması gerçekleşti.

      26 Ekim 1461’de civarının fethi hemen hemen tamamlanmış olan Trabzon surlarının içinde fethedildi.

      Fatih 1461’de orduları ile birlikte Trabzon 'u fethetmiş olmakla birlikte Trabzon'un Boztepe semtinde olan Ahi Evran Camisi’nin Yapılış tarihi 1204’'tür. Bu bize fetihten 250 yıl önce müslüman Türkler'in Trabzon ve çevresine yerleştikleri ve nüfuz ettiklerini hatta cami inşa edecek kadar serbest hareket ettiklerini göstermektedir.

      Dede Korkut hakkında cildler dolu kitaplar yazıldı ve yazılmaya devam etecek. Bizim burda yapacağımız kısa izahattan sonra ilim adamlarımız konuyu enine boyuna ele alacakları kanaatindeyim.

      Dede Korkut ve Kırk alpereni Kuman Türklerine islamı tebliğ etmek için Bayburt ile Çaykara'nın sınırı olan Kırklar dağında obalarını kurmuş. Konakladıkları yeride bir cami yaptılar. Bu cami Çaykara'nın ilk camisidir. Hala hemşehrilerimiz yaz aylarında Kırklar Camisine gider namaz kılar ve hatim indirirler. Kırklar camisinin üstü açıktır. Etrafı kayalarla çevrilidir.
Dede Korkut atanın atını suladığı Aygır gölü ve Kanlı göl bizim ilçemizin köyü olan Haldızendedir. Bu veriler ışığında Dede Korkut'un Çaykaralı olduğunu yazıyorum.

      İnşallah ilim adamlarırnız kısa süre içinde bu konuda bizi inceden inceye aydınlatacaktır. Kaymakamlığımız gelecek yıl için Dede Korkut şenlikleri düzenleyebilir. Dede
Korkut'un dolaştığı yerlerden Çaykaraya bakmak çok anlamlı olur kanaatindeyim.

     
FETİTEN GÜNÜMÜZE KADAR EGRİDERE KÖYÜ'NÜN GENEL TARİHİ

   Fatih Sultan Mehmet, Of kazasını (H.864) 1461 'de fethetmiştir

   İnsanlık tarihinde büyük bir yer tutan Türklerin, en kudretlisi. en medenisi ve en devamlısı, şüphesiz ki Osmanlı Türkleridir. Bu Türkler kaynayıp taşmış, asırlarca Avrupa'yı titretmiş. üç kıtaya kanat germiş, medeni bilgileriyle, kanunlarıyla pek büyük ordular sevk ve idare etmiş, yüksek şan ve şereflerle, tarihi parlak sahifelerle doldurmuşlardır.

   İşte bu Türkler’in kahramalık devirlerinde, cihan tarihinde fatih ünvanı ile meşhur olan İkinci sultan  Mehmet zamanında küçük kazamız olan of ve köyümüz olan Eğridere bizimde ecdadımız olan bu ünlü Türkler  tarafından resmen yurduna katılmıştır.(Hicri 864-1461)
Demek oluyor ki, Of kazasının Müslümanlık devr-i saadeti.hür bir şekilde müslümanlığın yaşanması 1461 tarihinde başlar.
1461 tarihinden 1515 tarihine kadar geçen 54 yıl içinde Of kazası ve köyümüzle ilgili kaynaklarda vesikalara rastlanmarnıştır

   Böyle olmakla birlikte 1515 tarihli Yavuz devrine ait bulunan Tahrir defteri. Of'da ilk Müslümanlık ve Türklük cereyanları hakkında bize verdiği bilgi ile 1461 tarihinden 1515 ta
rihine kadar geçen 54 senelik devrede, kazanın muhtelif köylerinde 50 kadar Müslüman Türk olduğunu anlamış bulunuyoruz.

   Bu umum kaza ıçın pek mühim değişiklik sayılmaz. Demek oluyor ki; Fatih devrinden Yavuz devrine kadar  kazamızda hükümetin değişmesinden başka sosyal bir değişiklik olmamıştır.'
   1515  yılında Of ve Çaykara ile köylerinde toplam  olarak Müslüman asker sayısının 132, köylerdeki dul kadınlara ait ev sayısının 136, bekar ve erkek aile reislerinin sayısının 84 olduğu ve 404 kişinin de ayrıcalıklı arazi sahibi olduğu bilinmektedir."

   1515 tarihli Yavuz devrine ait bulunan  tahrir defterinde 31 hanede köyümüzde müslüman türk yoktur.
   1554 tarihli Kanuni devrine ait bulunan tahrir defterinde 68 hanede İskender adında bir Müslüman evi vardır.
   1583 tarihli Sultan Üçüncü Murat Han devrine ait bulunan Tahrir defterinde 92 hanede Bayram, Mahmut, Hüseyin ... dokuz Müslüman evi vardır.

   Trabzon Osmanlı topraklarına katılınca eyalet durumuna getirilir. Ancak Of ile ilgili kayıtlara Fatih döneminde değil de Yavuz döneminden itibaren rastlıyoruz.
   Bugün Osmanlı arşivinde kalan en eski Trabzon Tahrir defteri Yavuz Selim zamanından (1512-1520) kalabiler (H. 921) M.1515 yılından kalma 411 yapraklı Trabzon Sancağı Mufassal Dirlik Defteridir."
   1600 yılından itibaren köyümüzün Müslüman Türk kimliği ön plana çıkar. Bunu ilerdeki sayfalarda yazacağımız belgelerle açıklayacağız.
  
   Nasıl oldu da Hristiyan ahali bu kadar kısa sürede yok oldu sorusu akla geliyor. Bu sorunun cevabını Osmanlı Devleti 'nin uyguladığı iki ayrı istikamette sürgün hareketlerinden bulabiliyoruz. Yani bizim bölgeye Müslüman Türkler iskan gelirken, aslı Türk olan Hristiyan Kuman Türkleri diğer bölgelere iskan ettirilmiştir.

   16 yy. Osmanlı'da nüfus hareketleri "Trabzon iki ayrı istikametle sürgün hareketine sahne oldu. Bir taraftan Trabzon'a yakın Amasya, çorum, Tokat, Samsun gibi Türk şehirlerinden buraya Müslüman halk gönderildiği gibi diğer taraftan da Balkanlardan bazı asker aileleri Trabzon'a İskan edildiler. Öte yandan şehir merkezinde oturanlara da benzer politikalar uygulandı.

   Göçün birinci sebebi; hükümet politikaları, ikinci sebebi ise bugünde ve bölgemiz insanınında yaşadığı geçim sıkıntısıdır. Hayat şartları, devamlı olarak köyümüz
halkının evini, bağını ve bahçesini bazen satıp, bazen de arkadaş ve akrabalarına hediye edip başka bölgelere göç etmeye zorlamıştır. Bugün olduğu gibi geçmişte de ülkemizin ve diğer ülkelerin toprakları bölgemiz insanı için ya gurbet yeri ya da devamlı iskan yeri olmuştur

   Köyümüz ve o yıllarda ilçemiz olan Of'un güç hayat şartlarını dile getiren çok önemli bir vesikayı, orjinalinde değişiklik yapmadan ancak anlaşılması zor olan kelime ve deyimleri bugünkü Türkçe karşılıklarını parantez içerisinde yazarak kitabıma alıyorum:

      Of kadısı Merhum İbrahim Efendi 'nin Dilekçesidir.

  
Dergah-ı felek medar ve barigah-ı gerdum-i iktidar Türabına arz-ı bi miktar budur ki:
   (Feleğin etrafında döndüğü padişah'ın kapısına ve güçlü iktidarının divanına ve toprağına dilekçek budur ki:)

   Yüce Padişahın kapısının müteferrikalarından (hizmetçilerinden) İlyas Ağa kulları yeniden, Batum eyaletinde olan avariz (olağnüstü hal veya sebebi ile alınan vergi) bedeli içün üç yüz altmış akçe. eyalet-i Batum'dan iki kile (80 kg) arpa ve bir kile (40 kg) buğday satıp alıp kendi davarlarına yükledüp Erzurum'dan nerh-i icari (uygulanan belediye fiyatlarıyla) ismi geçen İlyas Ağa 'ya teslim edüp ellerinden mühürlü temessük alınan deyu ferma-ı ali varip olup (onaylı belge alınsın diye padişah fermanı vardır.) ber mucibi emr-i ali mubaşeret olundukta: (gereği gibi yapıldığında):

   Trabzon' dan bilcümle kuraların (köylerin) ahalisi
sabıkan (önceden) mirimiran (vali) olan Ömer Paşa zulmünden her birisi tegayyürül hal olup (halden hale geçip) her bir köyden gece oldukta beşer, onar ev hôli bulunup (evler boşanıp) kanıda gittikleri namalüm olup (nereye gittikleri bilinmeyip) eğer bu minval üzere kalursa cümle Trabzon ahalisi kuraların bir ferd kalmadığı mukarrerdir. (Eğer böyle devam ederse köylerin tamamen boşalacağı kesindir.) Zira kura-yı Trabzon' dan (Trabzon köylülerinden) Ziraat ve hiraset olunmak yerleri yoktur.

   Cümle sengistan (taşlık) ve çelgilistan (ormanlık) yerlek olup cümle arpa ve buğdayları Rum ilinden gelip anınla kut layemutt kifaflanup (ihtiyaca yetecek kadar azığa) mekkariye (ikrama) dahi muhtaçlardır. Dört-beş kile-i İstanbul-i ancak bir ata tahmil olunmak (yüklenmek) mümkün olur. Şimdiki halde mahalli memura beş yüz ve altı yüz akçe ile isticar olunur (kirası olur) ve dahi ucuzluk olmağile kile-i İstanbul 'i buğday otuz ve arpa onbeş akçe olur, öyle olucak üç yüz altmış Osmaniye, on dokuz kile arpa ve buğdayalup bu minval üzere iki bin akçeye kirası olur. Ol takdirde cizye dahi buna kıyas olursa her haraç (vergi sahibi hıristiyan erkek) bin beş yüz ve bin altı yüz akçe ile olup ve kefereden bazısının dört beş oğlu olmakla dört beş haracı olur. Ve avarızı (olağanüstü hal vergisiyle) ile altı yedi bin akçe olur. Bir evden bu kadar akçe verilmekle ancak halas (kurtulur) olur.
   Şöyle ki, bu vechile olunursa cümle rızkı dahi satılır sa saliyanesine (senelik vergi tutarı) kifayet etmez, Haliya (şimdi) vilôyet-i Trabzon iskele olmağın eğer cebhanedir ve eğer sair muhimmat-ı miridir, bundan gelip geçmek lazını ge!ürse, bunlar (buhıristiyan
halk) firar ederse bu hizmetleri edaya lazım olduğu elzem olmağın eyalet-i mezbura kurasının (Trabzon 'un köyü halkının) ehvalleri vuku üzeredir. (H. 1024 M. 1615)

      Devlet medara arz olundu Eraful-ibad İbrahim el Kadı Be ol

     
Vesikadan anlaşıldığı gibi zaten geçimi zor olan bölgeninin ahalisine bir de vergi bindirilince bölgeyi terk etmek macburiyetinde kalmıştır.
      Bu göçün nerelere olduğunu ve diğer sebeplerini başka bir vesikayla açıklayayım.

  
Ege kentlerine göçü teşvik eden. Ticaretin giderek gelişmesiydi. DOGU KARADENİZ yöresinden gelen göçlerr ise, hem Celali çetelerinin hem de İran sınırındaki savaş sürekli huzursuzluktan kaynaklanmış olmalıdır. Bu yöreden göçün bazı yıllarda çok önemli boyutlara vardığı anlaşılıyor, H.1018 (M.1609–1610) tarihli bir belgeden Trabzon ve Rize dolaylarına kayıtlı 15000 cizye mükellefi hristiyandan 17. yy 'ın başında ancak 2500'ünün bölgede kaldığı anlaşılmaktadır."


   "Trabzon kadısı dergah-ı mu' allana mektup gônderüp Batum eyaletinde vaki olan reaya taifasi meclis-i şer-a başvurup; re' ayanın ekserisi cela'yı vatan edüp Rumeli tarafında filibe, Ahyali ve Edirne ve sayir kadılıklarda ehlu iyalleri (aileleriyle) ile mütemekkin (yerleşik) olup firar etmeleri üzerine verginin kalanlardan talep edilmesi ile zulme yol açıldığındanı firar eden re'ayanın gerü yerlerine götürülmeye mukarrerdir, yerlerine kalanlar dahi perakende
ve perişan olmaya mukarrerdir, deyü arz eylediğin acilden firar eden taife herhangi bir yerde bulunurlarsa kanun üzere yerlerine avdet ettirmekbabında fermôn-ı şerifim sadır olmuştur." (Rumeli'de nerede yerleşmişler ise geri yerlerine gönderilmesı ve inat edenlerin kürek cezasına çarptırılacagı hususu hüikmün sonuna zikredilir.

    Trabzon, Batum ve Rize yöresinden yola çıkan göçmenlerin, Balkanlar ve Kuzey Anadolu boyunca uzanan kervan yoluyla değil de gemiyle ulaştıkları anlaşılıyor. Bu göçmenlerin genellikle Yama'da karaya çıktığı, kent çarşısında yerleşmiş olduğunu, kent çarşısında yerleşmiş tüccarların Osmanlı idaresine verdikleri dilekçeden öğrenilmektedir.

   "Yerli hristiyanların mecburi iskana tabi tutularak yerlerinden uzaklaştırıldığını ve yerlerine imparatorluğun muhtelif yörelerinden bilhassa İç Anadolu'dan Türkler'in gönderildiğini ve müslüman nüfusun asıl çoğalmasının sebebinin bu olduğunu, Doç. Dr. Hanefi Boston doktora tezinde ileri sürmektedir.

   İ
ster isteyerek göç isterse de mecburi göç olsun Hıristiyan ahali köyümüz ve bölgemizi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır

   "Trabzon'da fethi müteakip Osmanlı toplumu oluşturmak için devlet "sürgün" metodunu sistemli bir şekilde uygulamıştır. İmparator ve aileleriyle birlikte ileri gelenleri İstanbul' a göndermesi ve Hristiyan halkın kaleden çıkarılarak yerlerine çevreden müslüman ailelerin sürülrnesi"bu surgün işinin" zıt iki yönlü olduğunu gösterir.

   Son olarak H.112l (M.1796) tarihinde yedi köyün Ankara ve" Amasya tarafına sürgün edilmesiyle ilçede Hıristiyan nufusu kalmamıştır.

   Amasya Tarihi kitabının 110. sayfasında (M. 1877 - H. 1 ~94 ) tarıhinden itibaren Trabzon vilayeti ve Canik sancağı köylerinden hersene Rum dili ile konuşan Hristiyan Pençikler ve. Kumanlar gelip Amasya'nın köylerine muhacir olarak yerleşmişlerdir. Muhacir olarak yerleştikleri İslam çiftlikler onbeş yirmi sene sonra cebren alıp. Eski sahiplerini def etrnişledir."


      YENİ SOYADIMIZI ALIRKEN Y AŞADIĞIMIZ ZORLUKLAR

  
"Yalnız dünden bugüne değil, bugünden yarına intikal edecek menkıbelerimiz de vardır ve soyadları faciası da işte bunların en önemlilerinden biridir. "Soy" kelimesi Türkçe’de ırk ve cins hem de aile manalarına gelir.
Onun için genel olarak soyumuz denilince Türk cinsi ve "soyadalarımız" denilince de aile adlarımız kastedilmiş demektir. Soyadlarımız, soyumuza uymadığından. yani milletimize yakışmadığından söz etmemize sebep bütün dünyaya salmış olan eski Türk ciddiyeti ve ağırbaşlılığıyla bugünkü aile adlarımızdan birçoklarının uyuşmasına imkan olmamalıdır.'

  
Her millette soyadları atalardan kalmıştır fakat bizimkiler öyle değildir. Eski Türk büyüklüğünün sebeplerini yüzyıllar boyunca memletimize gelip incelemiş batı yazarlarının hayran oldukları şanlı atalarımızın ciddiyet ve ağırbaşlılığıyla (çeşitli) gülünç adların hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bunlar "soyadları kanunu" çıktıktan sonra tescil edilmiş şeylerdir. Birçok ırkı meziyetlerimiz gibi ciddiyet ve ağırbaşlılık itibarı ile de ne hale geldiğimizin bundan açık bir delili olamaz.

     
SOY VE SOYUN DEVAMI

  
En basit sözlük manasıyla soy; Geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte aynı kandan olmak dolayısıyla birbirine bağlı bulunanların topu: Soyu temiz bir adam
   Çeşit, tür, cins nevi: Tazı, köpek soyundandır. İyi nitelikler taşıyan; soy at, soy sop, Bütün soy ve akraba, soyu belli: iyi bir aileden olduğu bilinen Soyu bozuk: İyi bir aileden olmayan."
   Değerli dostlar, ilk bakışta "soy" kelimesinden insan cinsinin kendi içinden ve hayvan cinslerinin kendi içlerinden kanca yakınlığı (akrabalığı) anlaşılır. Bu manada yaratılmış olan her canlı kendi soyunun devam ettirme sevk-i ilahisi (içgüdüsüyle) donatılarak Allah (c.c.) tarafından bu dünyaya gönderilmiştir. Bu sevk-i ilahiyeyi Allah (c.c.) insanlara ve hayvanlara adaletli dağıtmıştır

   İnsanı, hayvandan ayıran "Soyu temiz bir adam" tabiridir. Bu deyimi biraz açacak olursak; insan övünerek "Bu benim soyumdandı, bu benim soyumdan gelecek evladımdır
." Diyebilmesi için yalnız döl ve kan akrabalığı yeterli değildir. Yaşam tarzı inanç ve kültür olarak kuşakların birbirine benzemeleri gerekmektedir.

      Kur'an-ı Kerim Hüd Süresi 40– 48. ayeti kerimelerinde soy (çocuk), hayırlı soy deyimlerini en güzel şekilde bize açıklar.

  
"40) Nihayet buyruğumuz gelip de iş ciddileşip, sular kaynamaya başlayınca, Nuhı'a dedik ki:"Her cinsten birer çifti ve haklarında hüküm verilmiş olanlar değil, yalnız aileni ve iman edenleri gemiye bindir." ancak ona inananlar küçük bir topluluktu. 41) Nuh dedi ki: Binin artık, yürümesi de durması da, Allah adıvla olan bu gemiye, doğrusu Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır. "42) Ve derken onları götüren gemi, dağ gibi dalgaların arasında seyre koyuldu, Ve o an kıvıda kalan oğluna Nuh: "Oğulcuğum:." diye bağırdı. "Gel bin bizimle gemiye, o gerçekleri örtbas edenlerle beraber olma!" 43)Fakat oğlu: "Ben, beni sulara karşı koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nuh: "Bugün Allah'ın emrinden koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi, Nuh:" Bugün allah 'ın emrinden koruyacak, hiçbir güç ve yardımcı yoktur. Ancak O 'nun merhamet ettiği müstesna."Ve tam o anda, aralarında bir dalga yükseldi ve oğul boğulanların arasına karıştı. 44) Ve derken" Ey yeryüzü suyunu yuı'' denildi. "Ey gök yağmurunu durdur." Ve böylece sular çekildi. Allah'ın hükmü yerine geldi, gemi Cüdi dağına oturdu. Ve yaratılış gayesi dışına çıkan bu toplum için, "Rahmetten uzak olsun" denildi. 45)Nuh bu arada Rabbine yakarıp "Rabbim" dedi. "O benim kendi oğlumdu, ailemden birivdi ama senin verdiğin söz herkes için geçerli bir gerçektir ve sen hüküm verenlerin en adaletlisi ve en güzel hüküm verenısın. 46) Allah "Ey Nuh!"dedi. "O senin ailenden sayılmazdı: çünkü iyi ve doğru olmayan bir şeyolan inanmamayı tercih etti. Artık içyüzünü bilmediğin bir şeyi benden isteme! Bilgisizlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum." 47)Nuh dedi ki:" Ey Rabbim! Bilmediğim bir şeyi senden istemekten, yine sana sığınırım; eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen, herhalde kaybedenlerden olurum!" 48) Ey Nuh! Denildi. Sana ve seninle beraber olanlardan meydana gelecek ummetlere, bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden in. Fakat senin ve onların soyundan gelecek olan. Zalim ve inkârcı insanlara gelince, biz onların bu dünyada belli bir süre yaşayıp geçinmelerine fırsat verecek, sonra da katımizdan bir azaba çarptıracağız.

     
BU ÇALIŞMAYA ESAS OLAN ÜÇ DEFTERİN KISACA TANITILMASI

  
Bu çalışmaya esas olan köy defterleri, defterlerin yazıldığı zamanların köy muhtarları köy içerisindeki miras ve merkezi idare ile ilgili askerlik,öşür gibi resmi işlemlerini sürdürebilmek için yazdırdığı veya merkezi hükümetlerin tutulmasını emrettiği düzenli resmi kayıtlardır.

   Resmi hüvviyeti olan bu defterler, bize resmi yollardan değil de elden ele dolaşarak, itina ile saklanarak intikal ettirildi. Bana; bu defterleri, baba dostum ve komşumuz olan İsmail Yıldız beyfendi temin etti. İlk önce, en son yazılmış olan üçüncü defteri, kendi hanesinde mevcut olduğu için bana verdi. Birinci ve ikinci defterleri rahmeti rahmana kavuşmuş olan komşum Mehmet Hilmi
Yıldız'dan ısrar ve yalvararak aldı. Bu eserlerin bana gelişinde bu denli katkıları olan ve beni teşvik eden İsmail Yıldız'a tekrar teşekkür ediyorum.

   Birinci defterin orijinal ismi; "Ğorğoras Karyesinin Isim Defteri" olarak, kitabın birinci sayfasında kaydedilmiştir. Eğridere köyü'nün isim defterinin yazımının bitim tarihi olarak, adı geçen eserin son sayfasında mali yılı hesabıyla binüçyüz (1300) olduğu yazılmıştır. Demek ki eser M.1884 yılında tamamlanmıştır. 1795 tarihinden 1884 tarihine kadar doğanlar, düzenli bir şekilde bu deftere, doğum tarihiyle birlikte kaydedilmiştir. 1795 tarihinde doğanların baba ismini verdiğine göre eserimiz,1750'den günümüze kadar olan aile, soy şecerelerini çok düzenli bir şekilde verecektir.
   Defterde ünvan olarak; ağa, hacıağa, efendi, hacı ve hacı efendi ünvanları kullanılmıştır.

   Hane hane yazılarak tutulmuş olan defterde, hane reisi şöhreti ve ünvanı varsa ünvanıyla, birinci sıraya yazılmış olup, aile reisine yakınlığı belirtilerek, o henede yaşayan bütün fertler; sıra numarası verilerek, baba adı ve doğum tarihi belirtilerek kaydedilmiştir. Bazı şahısların ölüm tarihleri de verilmiştir

   Aile reisine yakınlığı ifade etmek için şu kelimeler kullanıldı.

bin: oğlu
binti: kızı
zevcesi
: hanımı
diğer zevcesi : ikinci hanımı
hedifi : kız torunu
hefidi: erkek torunu
validesi : annesi
valideleri : anneleri
hemşiresi : kız kardeşi
karındaş
: erkek kardeşi
kerimesi : kızı
yeğeni: kardeşinin oğlu
yeğenesi
: kardeşinin kızı
üvey valideleri : üveyanneleri
yeğenzadesi
: yeğeninin oğlu
amuzadesi
: amcasının oğlu

Ayriyetten şunu da ifade edelim

tevellüt : doğum
mevt : ölüm anlamlarında kullanılmıştır

  
Birinci defterde tespit edebildiğim kadarıyla 163 hane kaydedilmiştir. Bu defterde hane reisi olarak yalnız erkekler yazılmıştır.

   Aşağıda adı geçen sülaleler, o devirde açık bulunan hanelerin sayısınca deftere yazılmıştır. Defter dağınık olduğundan belki birkaç sayfası eksik olabilir de olmayabilir de.

1-  Sofizade
2-  Mehmet efendioğlu
3-  Hoşoğlu
4-  Kamiloğlu
5-  Müftüoğlu
6-  Çakıroğlu
7-  Sarıoğlu
8-  İbrahimpaşaoğlu
9-  Karahasanoğlu
10- Kisiroğlu
11- Kocakoğlu
12- Hacıoğlu
13- Beşiroğlu
14- Kaşanoğlu
15- Çataloğlu
16- Dumanoğlu
17 - Hunbaloğlu
18- Çakaloğlu
19- Çolakoğlu
20- Şuturoğlu (Şatıroğlu)
21- Galeyoğlu
22- Tellioğlu
23- Bozoğlu
24- Abbasoğlu
25- Tokoğlu
26- Likoğlu
27 - Kuberoğlu
28- Hacıismailoğlu
29- Arapoğlu
30- Lemaoğlu
31-Kuliçoğlu
32- Niyazoğlu
33- Karamutioğlu
34- Kanberoğlu
35- Kasımoğlu
36- Sürmenelioğlu
37- Kodaoğlu
38- Gurnaoğlu
39- Bekiroğlu
40- Tacoğlu
41- Baltacıoğlu
42- Hacımahmutoğlu
43- Hacımehmetoğulları
-------------------------------------------------
   Defterin son sayfası, köyün malı işleri ile ilgilidir.

   "Ğarğoras Karyesi umum ahaliye mahsus emvali umumiyeyeyi muhtar-ı sabık (geçen dönemin muhtarı) Gurnaoğlu İsmaıl Efendi' ye borçlu olan isimleri beyan eder. Malı yıl, 1 Mart 1322 (M.1906)

      Kuruş
        70
        12
       
19
        07
  
-----------------

      BAYRAKOGLU Yusuf bin Mustafa İki sene tansile
      Mesarifati umrniye
      Bir gümüş yetmiş beş kuruşa sebeb-i sıhhat hak oldu. Bir senelik gümüş SOFIZADE Cafer AGA'ya muhasebe görüldü.

       
115
      Kuruş
        288
        029
        029
   Çataloğlu Yusuf bin Hacı Mahmut kendisiyle muhasebe görüldü. Mali yıl
   1 Mart 1322 (M. 1906) bir senelik gümüş.

   
-------------

        346
     
Kuruş
        204
        080
        080
     -----------
        364
defa Çataloğlu Yusuf-Sarıoğlu İsmail talebinden havale-i ôşarına mahsup sarıoğlu ismail ôşar borcundan emvali 1 Mart 1318 (M.1902). Dört gümüş, dört samar.

   Birinci defterin tanıtımı bitmiş oldu.
2. Defter 17 kanun-i sani 1321 (M.1905) yılında tamamlandı.
İkinci defterde farklı aile adları olarak
43- Hacımehmetoğulları
44- Yaroğullan. Yazılmıştır
Hane hane yazılarak tutulmuş defterde 189 hane kaydedilmiştir.
189 haneden; erkek reis tarafından yönetilen hane sayısı 153, dul reis tarafından yönetilen hane sayısı 36' dır.
2. Defterde I. Defterden farklı olarak baba adının yanında anne adı da yazıldı. Ayrıca eş durumu, askerlik durumu hakkında bilgi verildi.
Aile reisine yakınlığı ifade etmek için birinci defterden farklı olarak şu kelimeler kullanılmıştır

   Birader: Erkek kardeş
   Biraderzade: Yeğen
   Peder: Baba
   Mahdum: Oğlu

  
İkinci defterin son iki sayfası köyün maliyesiyle ilgilidir. Bugünkü alfabeye aktararak aşağıda yazıyorum. 143 kuruş 20 para.


   Bin üç yüz on iki senesinden. bin üç yüz on beş senesine (M.1896–1899) kadar Goğraras Muhtarı bulunan Gurnaoğlu İsmail Efendi ile ruyet-i muhasehe (karşılıklı
muhasebe) ile belada (yukarıda) bulunan 143 kuruş 30 para borcum olduğuna imza ederim.

     
1 Mart 1320 (M.1904) Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet

   Belada muharir bulunan
143 kuruş 30 para öşür parası Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet'ten bakiye öşürden Muhtar İsmail Efendi'ye borcum olup ririndeki (alt taraftaki) imza kendimindir.
       1 Mart 1320 (M.1904)Hacıismailoğlu Halim Hoşoğlu Ömer
   61 Kuruş
   Bin üç yüz ondokü: emvôl.i ummiyasinden öşür amseli

  
Olmak üzere muhtar ile muhasebemuz ruyet olup (karşılıklı) 61 kuruş muhtara borcum olduğunu imza eyledim.

     
1 Mart 1320 (M.1904) Hoşoğlu Ömer Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet
187 Kuruş
20 Para
Bin üç yüz ondokuz senesinden kalan bakiye, bin üç yüz on iki senesinden mahsul ôşiirii, gerek sığır parası, gerek emvdl-i ummiyenin bir cümlesi muhasebemuz ruyet olup (karşılıklı) bir üç yüz ondokuz. Senesi oşiirlerine yekün boreum yüzseksen yedi kuruş yirmi para öşür parası borcum olduğuna imza ederim.

      1320 (M.1904), Bekiroğlu Şerif Haeıismailoğlu Halim Ağa, Ğurnanoğlu Ahmet
      114 Kuruş
   Defaden başka deftenden olan borcumun bakiyesidir.


  
Üçüncü defter Of nüfus idaresinden 1337 (M.1921) yılında mühür ve imzasıyla tamamlandı onayı aldı.
   Ücüncü defterde 198 hane kayıtlı olup, bu hanelerden; erkek reis tarafından yönetilen hane sayısı 157, dul reis tarafından yönetilen hane sayısı 41' dir.
   Üçüncü defterte farklı aile adı olarak, 45. aile Mollaalioğulları yazılmıştır.


      KÖYÜN İSMİ  (GORGORA  ) (NAM-I DİGERİ PAÇAN) (BACAN)
  
  
1486 ile 1583 yılları arasındaki tahrir kayıtlarında köyümüzün ismi, Gorgora nam-ı diğeri, Paçan olarak geçmektedir. Bu ad Türkçe'dir. Paçan (Bacan) adlı köyler Peçenek ya da Kuman Türkleri ile ilgilidir. Nitekim Oğuz Han 'ın kardeşinin adı Bacanak yani Peçenek idi."

   Peçenek boyadının bacanak kelimesi olduğu ve ayrıca Peçenek Türkleri 'nin uruglarının reisleri arasında Maycan (Pafçan) adlı birisinin bulunduğu bilinmektedir.
   Yine Kuman Türkleri arasında "Beçene" adlı bir urug (oymak) bulunmaktaydı. Rasony adlı Macar asıllı yazarın araştırmasıdır.
   GORGORA: Gorgora ismi Türk dünyasının çeşitli yerleine  ismini veren "GOR' adlı askeri komutandar gelmektedir. Nitekim "GOR" Nahçıvan'da "GORİS" bölgesine de adını vermiştir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   II. BÖLÜM  


1720-1920 tarihleri arasında
Eğridere Köyün’de yaşayan Ailelerin
Soy ağaçları ve daha önceki ilgili oldukları Türk Boyları;

            ABBASOĞULLARI

  
Bu akrabanın erkek tarafından nesilleri köyümüzde tükenmş olup, Ataköy'de Abbasoğuları aile adı ile bir akraba yaşamaktadır.­Abbasoğulları Bozoğulları ile aynı sülaledendiler.

ABBASOGULLARI (……

 1.DEFTER        SAYFA 90       HANE 40
 1 Abbasoğlu; İbrahim'in oğlu Süleyman (1852)
2 0ğlu; Süleyman'ın oğlu Ali (1878)
3 Validesi; Abdullah kızı Saliha (1815-1886)
4 Hanımı; Mehmet kızı Rahime (1849)
5 Diğeri; Süleyman' ın kızı Ayşe  (1881)
6 Diğeri; Süleyman'ın kızı Saliha (1884)
7 Kız kardeşi; İbrahim kızı Müslime (1849-1890)
8 Diğeri; İbrahim kızı Cemile  (1844-1890)
9 Oğlu; Süleyman'ın oğlu Kasım (1892)
10 Kızı; Süleyman'ın kızı Fatma (1889)
11 Diğeri; İbrahim kızı Sakine  (1896)
 2.Defter       Hane    173 
1 Abbasoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Saliha'nın oğlu Süleyman
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac.
(1852)
2 0ğlu: Süleyman ve Rahime'rıin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var.
Askerlik durumu: İhtiyat.
(1878)
3 Diğeri; Süleyman ve Rahirnerı in oğlu Kasım
Medeni durumu: Mücerret
(1892)  
4 Hanımı: Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Rahime
Medeni durumu: Beyi var.
(1853)
5 Oğlu Ali'nin hanımı: Ölü Ali ve ölü Saliha'rıırı kızı Hanife   (1879)
6 Kızı: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Halime. (1884)
7 Kızı: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Fatma . (1889)
8 Diğeri: Süleyman ve Rahime.'nin kızı Sakine (1896)
3.Defter      Hane 173
1 Abbasoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Saliha'rıın oğlu Süleyman (1852)
2 0ğlu: Süleyman ve Rahime'nin oğlu Ali (1878)
3 Diğeri; Süleyman ve Rahime 'nin oğlu Kasım (1892)
4 Hanımı: Ölü Ahmet ve ölü Ayşe 'nin kızı Rahime i (1853)
5 Oğlu Ali'nin hanımı: Ölü Ali ve ölü Saliha'rıın kızı Hanife 1879)
6 Kızı: Süleyman ve Rahime'nin kızı Halime. (1884)
7 Kızı: Süleyman ve Rahime'nin kızı Fatma  (1889)
8 Diğeri: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Sakine (1896)
9 Kız torunu: Ali ve Hanife'nin kızı Hanife bulmaktadır. (1908)

-------------------------  Devamı : ARAPOĞULLARI --------------------------------


 Arapoğulları hakkında yazı yazamadığım için üzgünüm. Gelecek çalışmalarımda bunu telafi etmeye çalışacağım. Şu kadar varki de köyümüz halkından Arapçayı en iyi bilen bu akrabadan Rahmi Aradır

      ARAPOGULLARI (Ara)


    

1.Defter        Sayfa 97        Hane 51       
1 Arapoğlu; Hasan'ın oğlu Mustafa (1840)
2 Kardeşi; Hasan'ın oğlu Yusuf (1849)
3 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Mehmet (1882)
4 Valideleri; Mehmet kızı Ayşe (1815)
5 Hanımı, Ahmet kızı Hacire  (1844)
6 Kız kardeşi; Hasan'ın kızı Gülsum  (1844-1886
7 Yusuf'un hanımı, Ahmet kızı Meryem (1844)
8 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Hasan (1895)
1.Defter        Sayfa 97        Hane 50       
1 Arapoğlu; Mehmet'in oğlu Hasan (1807)
2.Defter             Hane 70       
1 Arapoğlu; Ölü Hasan ve ölü Ayşe'nin oğlu Yusuf
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İhrac.
(1849)
2 0ğlu; Yusuf ve Meryem'in oğlu Mehmet (1882)
3 iğeri, Yusuf ve Meryem'in oğlu Hasan (1895)
4 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma 'nın kızı Meryem
Medeni durumu; Beyi var.
(1850)
5 Kızı; Yusuf'un ve Meryem'in kızı Necibe (1898)
3.Defter             Hane 70       
1 Arapoğlu; Ölü Hasan ve ölü Ayşe'nin oğlu (1849)
2 0ğlu; Yusuf ve Meryem'in oğlu Mehmet (1882)
3 Diğeri, Yusuf ve Meryem'in oğlu Hasan (1895)
4 Hanı rnı ; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Meryem (1850)
5 Kız kardeşi; Yusuf'un ve Meryem'in kızı Necibe (1898)

 ---------------- Devamı  BALTACIOĞULLARI --------------------


                                      BALTACIOĞULLARI    
  
   Nizayoğulları ve Baltacıoğulları'nın bir sülale iken, sonradan birbirinden ayrıldığı köyün ileri gelenlerinin yaşlılarının genel kaanitidir. Yaptığım araştırmalarda, Tacoğulları 'nın da bu akrabalara yakın olduğu kanaatine vardım. Zira BaltacıOğulları ve Taçoğulları 'nın Baltacılı Köyü ve Eğridere Köyü'ndeki arazileri de birbirine sınırdırlar.

   Niyazoğulları, Baltacıoğulları, Çakıroğulları, Taçoğulları gibi sülaleler ilk olarak Hanlut Köyü ve civarındaki köylere yerleşen Akkoyunlulara bağlı Türkmen aşiretlerindendir
   "Akkoyunluların Trabzon ile olan ilişkisi ve Trabzon bölgesinin etnik yapısına olan etkilerini iki döneme ayırmak zorundayız. İlk dönemdeki etkileri; Bayburt bölgesinde yaşayan ve Trabzon'un güneydeki dağlarda yaşayan ve daha sonra tüm Doğu Anadolu ile İran ve Azerbeycan'ın bir bölümünü kapsayan bir imparatorluk kuran Akkoyunlu beylerin ve imparatorluğun, Trabzon krallığı ile olan ilişkileriyle şekillenmiştir.

   İkinci dönemdeki etkileri ise, Akkoyunlu Devleti' nin Safeviler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra olan tesirleridir ki bu dönemde Akkoyunlu bakiyeleri. Yavuz Sultan Selim tarafından, Trabzon sancağı topraklarına yerleştirilmiş ve günümüzde bölgemizde yaşayan Türk-İslam toplumunun en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

  
Baltacıoğlu sülfilesinin büyük bir kısmı Çaykara ilçesinin Baltacılı Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Baltacıoğullarının Kurt Dağı Yaylası'nda değil de Moneşera
Yaylası'nda yayla yapmaları bizim, bu aileller hakkında yeni bilgiler elde etmemize yardımcı olmuştur.
   Baltacıoğulları, Çaykara'nın bir köyüne ve Ofun bir deresine isimlerini vermek başarısını göstermişlerdir
   Bana göre Baltacı soyadının, bazılarının ileri sürdüğü gibi, bana göre askeri literatürle ilişkisi yoktur.
   Akkoyunlular döneminde bu bölgeye gelip, orman açarak, kendilerine tarım arazisi yaptıkları için kendilerine Baltacıoğulları denmiş olduğu kaantindeyim.
   Baltacı deresi 'nin başlangıç noktası, bu akrabalarının ilk odağının kurulduğu yerdir.
   Baltacı Deresi, Çaykara'da Kirazlı Dağları'nın batı tarafından çıkar, Baltacı Yaylası, Baltacı Mezrası ve Baltacı Köyü'nden geçtiğinden bu adı alır. Of’ta denize dökülür.


     
BALTACIOGULLARI (Baltacıoğlu, Andaç, Baltacıoğlu,)

1.Defter            Sayfa 116       Hane 80   
1 Baltacıoğlu; Osman'ın oğlu Ali   (1860-1886)
2 -Kardeşi; Osman'ın oğlu Mehmet  (1873)
3 Valideleri; Mustafa'nın kızı Havva (1825)
4 Hanımı; Hasan kızı Altuna (1864)
5 Kız kardeşi; Osman kızı Salise (1869)
6 Mehmet'in hanımı; Ahmet kızı Fatma (1879)
7 Yeğeni; Mehmet'in kızı Havva  (1896)
2.Defter              Hane 140
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma ' nın kızı ölü
Osman'ın hanımı Havva -
Medeni durumu; Beyi yoktur.
(1825)
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
Medeni durumu; Beyi var.
(1879)
3 Kız torunu; Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva
Medeni durumu; Bekâr
(1896)
4 0ğlu;Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet Medeni durumu;
Hanımı var. Askerlik durumu; Redif     (1873)-11.9.1930 )
 
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 iğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
3.Defter              Hane 140  
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü
Fatma'nın kızı Ölü Osman'ın hanımı Havva 
(1825)
2 Oğlu Mehmet'in hanımı; (Kadahor köyünden)
Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
(1879)
3 Kız torunu Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva (1896)
4 0ğlu; Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet  (1873) - 11.9.1930)  
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 Diğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
7 Kız torunu; Muhammet ve Hafıza'nın kızı Nazife (1912)
8 Mustafa'nın hanımı; Hacı Ahmet Efendi ve Altuna'nın kızı Fatma (1900)

------------------- Devamı BEKİROĞULLARI ------------------------


                               BEKİROĞULLARI 

      

   Bekiroğulları Dulkadiroğulları Türkmenlerindendir.
   Köyümüzün sipahi kökenli ailelerindendir. 1840 yılında Gorgoras köyü ve Paçanlılar arasında mera davası için kurulan mahkemede köyümüzü köy adına vekâleten kendi adına asaleten temsil eden iki kişiden birisi Bekiroğlu Mustafa'nın oğlu Mehmet'tir. Köyün yönetiminde aktif rol alan ailelerden birisidir.
   Çanakkale savaşlarında şehit veren ailelerimizden biri Bekiroğullarıdır.
   İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde H.Ahmet Şeker Bey'in evinde baskıya vereceğim kitap hakkında konuşurken, eşi Bekiroğlu Merhum Mustafa Bey'in kızı Fatma Şeker Hanım dedesinin kardeşi Mehmet'in Çanakkale savaşlarında şehit olduğunu söyledi. Fatma hanımın bu bilgisi beni heyecanlarıdırdı. Hemen bu şehitimiz hakkındaki bilgilerini yazayım dedim.
   Yusuf ve Nazlı'nın 1892 doğumlu oğlu Şehit Mehmet dört yıl cepheden cepheye koşmuş dördüncü yılında Çanakkale' de hakka uçmuştu. Köydeki eşi Fatma Hanım gençliğinin baharında dul kalmıştı. .

          BEKİROGULLARI (Bekiroğlu, ........)

1.Defter           Sayfa 111           Hane 71
1 Bekiroğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim (1874)
2 Validesi; İbrahim'in kızı Hatice (1825)
3 Hanımı Mustafa'nın kızı Hanife (1900)
4 Diğer hanımı; Hasan kızı Züleyha (1876)
5 Oğlu; İbrahim'in oğlu Mustafa (1896)
1.Defter         Sayfa 111           Hane 72  
1 Bekiroğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet (1876)
2 Büyük validesi; Abdullah kızı Fatma (1844)
3 Halası; Hasan kızı Fatma (1854)
4 Hanımı; Hasan Efendi kızı Hanife (1871)
1.Defter         Sayfa 111         Hane 72
1 Bekiroğlu; Hasan'ın oğlu İsmail  (1835)
2 0ğlu; İsmail'in oğlu Dursun (1879)
3 Hanımı; İbrahim kızı Hatice (1844)
4 Kızı; İsmail kızı Sakine (1881)
5 Diğer kızı; İsmail kızı Hanife (1881)
6 Diğer kızı; İsmail kızı Ayşe (1883)
1.Defter         Hane 130  
1 Bekiroğlu; ölü İsmail ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
(1861)
2 0ğlu; Yusuf ve Nazlı'nın oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bekâr. Askerlik durumu: İsnan
(1884)
3 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu Mehmet (1894)
4 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu İsmail (1899)
5 Hanımı Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin kızı Nazlı
Medeni durumu: Beyi var.
(1859)
6 ızı; Yusuf ve : Nazlı 'nın kızı Fatma (1889)
2.Defter         Hane 131  
1 Bekiroğlu Bekiroğlu Ölü İsmail ve hatice’nin oğlu Dursun
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu:
2.Tetip Fazladan Asker (l904'e )
(1879)
2 0ğlu; Dursun ve Zeyneb'in oğlu Hasan (1902)
3 Hanıml; Ölü İbrahim ve Hatice'nin kızı Zeynep­
Medeni durumu: Beyi var.
(1878)
4 ızı; Dursun ve Zeyneb'in kızı Hatice  (1896)
2.Defter         Hane 132  
1 Bekiroğlu; Ölü Mustafa ve Ayşe'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu:Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
(1879)
2 Hanıml; Mustafa ve Ayşe kızı Fatma Medeni durumu: Beyi var. (1879)
2.Defter         Hane 133  
1 Bekiroğlu; Ölü İbrahim ve ölü Güllü'rıün kızı, ölü
Mustafa'nın hanımı.
Hatice Fatma
Medeni durumu: Beyi yoktur.
(1825)
2 Kız torunu; Ölü İbrahim ve Bahire'nin kızı Vesile (1891)
3 Torunu; Ölü İbrahim ve ölü Zekiye'nin oğlu Mustafa (1897)
4 Diğeri torunu; Ölü İbrahim ve Bahire'nin oğlu Muhammet (1903)
3.Defter         Hane 130  
1 Bekiroğlu;Ölü İsmail ve Fatma’nın oğlu Yusuf (1861)
2 0ğlu: Yusuf ve Nazlı'nın oğlu Mustafa (1884)
3 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu Mehmet (1894)
4 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu İsmail (1895)
5 Hanıml: Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin kızı Nazlıı (1859)
6 -Kızı; Yusuf ve Nazlı'nın kızı Fatma (1889)
3.Defter          Hane 131  
1 Bekiroğlu; Ölü İsmail ve bey i ölmüş (zevci ahirde)
Hatice'nin oğlu Dursun
(1879)
2 0ğlu; Dursun ve Zeyneb'in oğlu Hasan (1902)
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve Hatice'nin kızı Zeynep (1878)
4 Kızı; Dursun ve Zeyrıeh'irı kızı Hatice (1896)
5 Diğer hanımı; Bekir oğlu Mustafa ve Fatrna'rıın kızı Hatice (1871)

 

3.Defter         Hane 132  
1 Bekiroğlu; Ölü Mustafa ve beyi ölmüş (zevci)
Ayşe'nin oğlu Mehmet
(1879)
2 Hanıml; Mustafa ve Ayşe kızı Fatma (1879)
3 -0ğlu; Mehmet ve Fatrna'rıırı oğlu Mustafa (1909)
3.Defter         Hane 133  
1 Bekiroğlu; Ölü İbrahim ve ölü Güllü 'rıün kızı, ölü Mustafa'rnn
hanımı Hatice Fatma
(1825)
2 Kız torunu; Ölü İbrahim ve beyi ölmüş (zevci ahirde)
Bahire'nin kızı Vesile
(1891)
3 Torunu; Ölü İbrahim ve ölü Zekiye 'nin oğlu Mustafa (1897)
4 Diğeri torunu; Ölü İbrahim ve Bahire 'nin oğlu Muhammet (1903)
5 Kızı; Ölü Mustafa ve Hatice Fatrna'nırı kızı
Hatice ev lenerek nakletmiştir
(1871)

 --------------- Devamı BEŞİROĞLU (Pamuk) ------------------


                 BEŞİROĞLU  (Pamuk)

    

   Hun kıtasının asıl Turanî (Türk) ahalisinden olup Sabiriler zamanında bu toprakları vatan etmişlerdi."
Bunlara (Başkırdlar) Başıkırlarda denir, Trabzon'da gelmiş geçmiş Turanî kavimleri sayarken 19. sırada Beşirler yer almaktadır.

1.Defter         Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet (1813-1892)
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İbrahim (1849–1892)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu İsmail (1850)
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Cafer (1879)
1.Defter      Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa (1846)
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf (1872)
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali (1874)
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ahmet (1880)
5 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Yakup (1883)
6 Hanımı; İbrahim kızı Cemile (1835)
7 Kızı; Mustafa'nın kızı Şennur (1869)
8 Diğeri; Mustafa'nın kızı Hanife (1881)
1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1 Beşioğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi (1817-1889)
2 0ğlu Ahmet Efendi 'nin oğlu Nnuman Sefer    (1860)
3 Diğeri; Ahmet Efendi 'nin oğlu Muhammet    (1869)
4 Torunu; Seyit'in oğlu Seyit    (1880)
5 Hanımı; Abdullah kızı Hatice (1815-1886)
6 Diğeri; Abdullah kızı Fatma    (1844)
7 Numan'ın hanımı Mehmet kızı Selma    (1855)
8 Kız torunu; İbrahim'in kızı Ayşe    (1877)
9 Torunu; Sefer'in oğlu Şakir (1887-1900)
10 Diğer kız torunu Mehmet' in kızı Müslüme    (1887)
11 Muhammet'in hanımı; Abdullah kızı Fatma    (1864)
12 Kız torunu; Muhammet'in kızı Necibe    (1893)
13 Kız torunu; Numan kızı Fatma    (1893)
14 Diğeri; Numan Sefer kızı Elmas    (1894)
15 Torunu; Numan Sefer'in oğlu: Mehmet Ali    (1898)
   1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet    (1847)  
20ğlu; Muhammet'in oğlu Bayram    (1880)  
3Hanımıı :Abdullah kızı Ayşe    (1884)  
4Kız: Muhammet'in kızı Sakine    (1880)  
5Oğlu; Muhammet'in oğlu Mahmut (1883-1886)  
6Kızı; Muhammet'in kızı Fatma    (1895)  
7Diğeri; Muhammet'in kızı Hecire    (1897)  
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Hacı Mustafa  (1816-1889)
2 Oğlu; Hacı Mustafa'nın oğlu Hasan (1851-1866)
3 Diğeri; Hacı Mustafa'nın oğlu Yusuf (1879-1897)
4 Torunu; Hasan oğlu Muhammet    (1879)
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu İsmail (1881-1886)
6 Hanımı; Ahmet kızı Cemile    (1835)
7 Diğeri; Abdullah kızı Havva    (1844)
8 Kızı; Mustafa kızı Nazlı    (1854)
9 Hasan'ın hanımı; İsmail kızı Şennur    (1864)
10 Torunu; Hasan oğlu Mustafa    (1891)
11 Kız torunu; Hasan kızı Fatma    (1895)
12 Torunu; Hasan oğlu Ahmet    (1895)
13 Torunu; Hasan oğlu İsmail    (1897)
14 Kızı; Hacı Mustafa kızı Hanife    (1886)
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Abdulfettah  (1822-1888)
2 0ğlu; Abdulfettah'ın oğlu Mehmet (1851-1888)
3 Torunu; Mehmet'in oğlu Salim (1869-1886)
4 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Hanife    (1854)
5 Torunu; Mehmet'in kızı Hanife    (1882)
6 Diğeri; Mehmet'in kızı Ayşe    (1883)
7 Torunu; Mehmet'in oğlu Abdulaziz    (1888)
8 Kızı; Mehmet'in kızı Ayşe    (??)
   2.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü ve Fatmanın oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
   (1846)
2 0ğlu;Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf Medeni durumu:
Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif (askerliğini yaptı).
   (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet Medeni durumu:
Müeerret (evli değil). Askerlik durumu: Bekaya.
   (1875)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup
Askerlik durumu: 1904-2.Tertip asker.
   (1883)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1854)
6 0ğlu Yusuf'un harıırrıı ; İsmail Efendi ve ölü Hamide Kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1878)
   2.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif.
   (1874)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife    (1879)
   2.Defter        Hane 114   
1 Beşir oğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın kızı ölü Hacı Mustafa'nın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1835)
2 0ğlu Ölü Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu
Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1864)
3 Torunu Mehmet'in Hanımı: Yusuf ve Ayşe kızı Nazife
Medeni durumu: Beyi var
   (1880)
4 Kız torunu Ölü Hasan ve Şuşu'nun kızı Fatma ­
Medeni durumu: Mücerret.
   (1895)
5 Torunu; Ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var.
   (1879)
6 Diğer Torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet    (1894)
7 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail    (1897)
8 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'rıun oğlu Mustafa    (1891)
   2.Defter         Hane 144  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu:Bir hanımı var.Askerlik durumu:İhraç.
(1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa (1904)
3 Hanımı; Ali ve ölü Ayşe kızı Hatice
Medeni Durumu: Beyi var
(1864)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fatma (1895)
5 Diğeri; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1897)
   2.Defter         Hane 145  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun oğlu İsmail
Medeni Durumu:Bir hanımı var.Askerlik Durumu:İhraç
(1849)
2 0ğlu; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet (1897)
3 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Nuri Bey (1900)
4 Hanımı; Ölü Ahmet efendi ve ölü Hayriye'nin kızı Hanife (1855)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice (1894)
   2.Defter         Hane 146  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Fatma 'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize Medeni Durumu;Beyi yoktur.
(1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı: ölü Salih ve Hatice'nin kızı
Emine Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1881)
3 Diğeri; Hasan'ın hanımı; ölü Mustafa ve Havva'nın kızı
Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1886)
4 Kızı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma (1893)
5 Oğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hafize 'nin oğlu Cafer
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1879)
6 Diğeri; Ölü İbrahim ve ölü Hafizerıin oğlu Hasan
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1884)
7 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bir hanımı var.
(1892)
8 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret------Evlenmedi
(1894)
   2.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Numan Hakkı
Efendi Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhraç
(1860)
2 Kardeşi: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Muhammet
Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: Redif
(1859)
3 Kardeşinin oğlu Said Efendi; ölü Said ve Sakine'nin oğlu
Said Efendi Medeni Durumu: Bir hanımıı var.
(1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi
Medeni Durumu: Müeerret
(1898)
5 Kardeşinin oğlu; Sait ve Fatma'nın oğlu Ahmet (1903)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Salıha
Medeni Durumu: Beyi vardır
(1861)
7 Kardeşi Mehmet'in hanımı: ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Fatma 
Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1864)
8 Kardeşinin kızı; Muhammet ve Fatma'nın kızı Neeibe
Medeni Durumu: Murat
(1893)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas
Medeni Durumu: Murat
(1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1902)
11 Diğeri Numan Hakkı Efendi ve Sliha kızı Emine (1904)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; ölü Mahmut ve ölü (1895)
13 Zekiye'nin kızı Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır. (1895)
   2.Defter         Hane 166
Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Hanife'nin oğlu Abdülaziz
Medeni Durumu: Murat i 
 (1888)
2 Kız kardeşi; Ölü Mehmet ve Hanife'nin kızı Ayşe
Medeni Durumu: Murat
 (1892)
   3.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Fatmanın oğlu Mustafa    (1845)
2 0ğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf  (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet (1878-1904)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup  (1881)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe  (1853)
6 0ğlu Yusuf'un hanımı; İsmail Efendi ve ölü
Hamide Kızı Ayşe
 (1877)
   3.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali  (1873)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife  (1878)
   3.Defter         Hane 114
1 Beşiroğlu; Ölü Ahmet ve Havva’nın kızı Ölü hacı Mustafa’nın
hanmı Cemile
(1834)
2 0ğlu Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu (1863)
3 Torunu Mehmet'in hanımı Paçan köyünden
Yusuf ve Ayşe'nin kızı Nazife
(1878)
4 Kız torunu; ölü Hasan ve Şuşu'rıurı kızı Fatma (1893)
5 Torunu; ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet (1878)
6 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet (1892)
7 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail (1893)
8 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Mustafa (1889)
9 Mustafa'nın hanımı; Şakoğlu Mustafa ve Altuna'nın kızı Hamide (1896)
10 Ahmet'in hanımı; oğlu ölü Eyüp ve Meryem'in kızı Hanife (1897)
11 Ahmet'in diğer Hanımı İbrahim ve Ayşe kızı Meryem (1897)
12 Muhammet'in oğlu Hasan (1910)
   3.Defter         Hane 144
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet  (1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa  (1902)
3 Hanımı Paçan köyünden Ali ve ölü Ayşe'nin kızı Hatice  (1863)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fama  (1893)
5 Diğer kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1894)
6 Diğer kızı;Muhammet ve Hatice'nin kızı Ayşe  (1905)
7 Mehmet ve Balkız'ın oğlu Veysel
Doğum tarihi : (25.03.1911) Ölüm tarihi : 02.02.1941
Asker görevini yaparken Erzincan depreminde Değirmen
Nöbeti tutarken depremde ölmüştür Mezarı Erzincandadır.
 (1911)
   3.Defter         Hane 115  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun olu İsmail  (1849)
2 0ğlu: İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet  (1894)
3 Diğer oğlu: İsmail ve Hanife 'nin oğlu Nuri bey  (1898)
4 Hanımı; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife  (1854)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice  (1892)
6 Diğer oğlu; İsmail ve Hanife 'nin oğlu Mustafa  (1907)
   3.Defter         Hane 146
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize
 (1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı Ölü Salih ve Çambaşı Köyünden
Hatice'nin kızı Emine
 (1879)
3 0ğlu Hasan'ın hanımı: Ölü Hacı Mustafa ve
Havva'nın kızı Hanife
 (1884)
4 Kızı:Ölü İbrahim'in ve Hafize'nin kızı Fatma  (1891)
5 Oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'rıın oğlu Cafer  (1878)
6 Diğer oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Hasan  (1882)
7 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Mustafa  (1890)
8 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafizenın oğlu İbrahim  (1892)
9 Mustafa'nın hanımı:Ölü Mehmet ve Emine kızı Balkıza  (1885)
10 Beşiroğlu; Mustafa ve Balkız’ın kızı Ayşe  (1913)
   3.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ülü Fatmanın
oğlu Numan Hakkı Efendi
 (1859)
2 Kardeşi; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ölü Fatrna'nın
oğlu Muhammet
 (1868)
3 Kardeşinin oğlu; Ölü Said ve eşi ölmüş ev ciahirde
Sakine’nin oğlu Said Efendi
 (1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi  (1896)
5 Kardeşinin oğlu Said ve Fatma'nın oğlu Ahmet  (1901)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve Ölü Fatma'nın kızı Saliha  (1863)
7 Kardeşi Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve
Paçanlı Salih’in kızı Fatma
 (1863)
8 Kardeşinin kızı Muhammet ve Fatma'rıın kızı Necibe  (1891)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas  (1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1900)
11 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Emine  (1902)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; Ölü Mahmut ve ölü
Rukiye'nin kızı Hanife
 (1882)
13 Muhammet'in hanımı Sarıoğlu ölü Ali'nin ve Sakine'nin kızı Ayşe  (1892)
14 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Kemal   (1918)
15 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Celal  (1918)
16 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Hakkı  (1919)
17 Kız Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin kızı Zehra  (1920)
   3. Defter         Hane 166 
1 Beşiroğlu; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin oğlu Abdulaziz
 (1888)
2 Kızkardeşi; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin kızı Ayşe
 (1890)
   Bilgi Anne Babası
Adı Soyadı Dğ.Tarihi
Hane No Medeni
Hali
Durumu
1 Annesinin Babasının Babasının Annesi Fatma Koca'nın Babası İbrahim Annesi Ayşe
FATMA KOCA 01.07.1824
Çaykara
12-50-4 Evli Ölü 15.02.1910
2 Annesinin Babasının Babasının Babası Mustafa Koca'nın Babası Mehmet Annesi Saliha
MUSTAFA KOCA 01.07.1828
Çaykara
12-50-1 Evli Ölü 18.10.1908
3 Babasının Babasının Babası Muhammet Pamuk'un
Babası Mehmet Annesi Hatice
MUHAMMET PAMUK 01.07.1847
Çaykara
12-134-1 Dul Ölü 01.03.1921
4 Babasının Babasının Annesi Hatice Pamuk'un
Babası Ali Annesi Ayşe
HATİCE PAMUK 01.07.1864
Çaykara
12-134-3 Evli Ölü 19.04.1914
5 Annesinin Babasının Babası Yusuf Koca Babası
Mustafa,Annesi Fatma
YUSUF KOCA 01.07.1869
Çaykara
12-50-2 Evli Ölü 01.04.1920
6 Annesinin Annesinin Babası Ömer Hoş'un Babası,
Ahmet Annesi Salihe
ÖMER HOŞ 01.07.1878
Çaykara
12-178-1 Evli Ölü 12.04.1947
7 Annesinin Babasının Annesi Güllü Koca'nın Babası Mustafa,Annesi Fatma
GÜLLÜ KOCA 01.07.1880
Çaykara
12-50-6 Evli Ölü 11.03.1924
8 Annesinin Annesinin Annesi Altuna Hoş'un
Babası,İsmail,Annesi Gülizar
ALTUNA HOŞ 01.07.1881
Çaykara
12-178-4 Evli Ölü 01.05.1926
9 Hatice Pamuk'un Babası Hasan Koca'nın Babası
Yusuf,Annesi Gülli
HASAN KOCA 01.07.1909
Çaykara
12-50-10 Evli Ölü 26.01.1992
10 Hatice Pamuk'un Annesi Safiye Koca'nın Babası Ömer,
Annesi Altuna Hoş
SAFİYE KOCA 01.07.1912
Çaykara
12-50-25 Evli Ölü 10.02.1975
11 Babasının Babası Veysel Pamuk'un Babası Muhammet,
Annesi Hatice
VEYSEL PAMUK 25.03.1913
Çaykara
12-134-7 Evli Ölü 02.02.1941
12 Veysel'in hanımı Rabia RABİA PAMUK     Evli Ölü 02.02.2002
13 Ölü Veysel'in oğlu Mehmet Pamuk'un Babası Veysel,
Annesi Rabia Pamuk
H.MEHMET PAMUK 01.02.1938
Çaykara
12-134-9 Evli Sağ
14 H.Mehmet Pamukun hanımı Hatice Pamuk'un Babası Hasan,Annesi Safiye
H.HATİCE PAMUK 15.07.1938
Çaykara
12-134-11 Evli Ölü 26.04.2002
15 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Veysel'in
Babası Mehmet Annesi Hatice
H.VEYSEL PAMUK 23.02.1964
Çaykara
12-134-12 Evli Sağ
16 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Osman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice
OSMAN PAMUK 01.02.1965
Çaykara
12-134-13 Evli Sağ
17 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Sinan'ın Babası Mehmet Annesi Hatice SİNAN PAMUK 18.11.1965
Çaykara
12-134-14 Evli Sağ
18 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Yilmaz'ın Babası Mehmet Annesi Hatice YİLMAZ PAMUK 04.12.1970
Çaykara
12-134-15 Evli Sağ
19 H.Mehmet ve Hatice'nin kızı Asuman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice ASUMAN PAMUK 25.01.1972
Çaykara
12-134-16 Evli Sağ
20 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Nizam'ın Babası Mehmet Annesi Hatice NİZAM PAMUK 13.07.1982
Lörrach
12-134-19 Bekar Sağ
21 H.Mehmet'in ikinçi Hanımı ESMA PAMUK 10.04.1960
Samsun
12-134-33 Evli Sağ
22 H.Mehmet ve Esma Pamuk'un kızı Yasemin'in Babası Mehmet,Esma
YASEMİN PAMUK 04.05.2004
Samsun
12-134-34 Bekar Sağ
23 H.Mehmet oğlu H.Veysel'in Hanımı Selime'nin Babası Yusuf Annesi Fatma
SELİME PAMUK 27.02.1962
Çaykara
12-134-17 Evli Sağ
24 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un Babası Veysel Annesi Selime
AYŞEGÜL PAMUK 09.11.1982
Lörrach
12-134-18 Evli Sağ
25 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un
Beyi Mehmet
MEHMET CALKICI 28.10.1982
Kayseri
Kayseri Evli Sağ
26 Torunu,Veysel Selime kızı Ayşeğül
ve Mehmet Calkıcı oğlu
MERT CALKICI 20.07.2010
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
27 Torunu H.Veysel Selime kızı Ayşeğül ve
Mehmet Calıkıcı kızı
YAREN CALKICI 30.12.2013
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
28 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Mustafa Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
MUSTAFA PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-23 Evli Sağ
29 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Yusuf Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
YUSUF PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-26 Evli Sağ
30 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Mustafa'nın Hanımı
ARZUM PAMUK 23.11.1986
Lörrach
  Evli Sağ
31 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Kızı
SUHEDA PAMUK 12.08.2012
Lörrach
  Bekar Sağ
32 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Oğlu
MUSAB MUHAMMET 15.01.2014
Lörrach
  Bekar Sağ
33 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Yusuf Pamuk'un Hanımı
BETÜL PAMUK 23.04.1996
Basel
  Evli Sağ
34 H.Mehmet oğlu Osman'in Hanımı AYŞE PAMUK     Evli Sağ
35 Osman ve Ayşe'nin Oğlu Selver Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SELVER PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
36 Osman ve Ayşe'nin Kızı Sema Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SEMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
37 Osman ve Ayşe'nin Kızı SırmaPamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe
SİRMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
38 H.Mehmet oğlu Sinan'in eşi
ELMAS PAMUK     Dul Sağ
39 Sinan ve Elmas'ın Kızı Kader Pamuk'un Babası Sinan Annesi Elmas KADER PAMUK 12.10.1988
Lörrach
  Evli Sağ
40 Sinan ve Elmas'ın Kızı Gökçe Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Elmas
GÖKÇE PAMUK 01.02.1992
Lörrach
  Evli Sağ
41 H.Mehmet oğlu Sinan'in ikinci eşi Babası,Necati
Annesi,Ebdiye kızı
AYLA PAMUK  19.02.1983   Evli Sağ
42 Sinan ve Aylan'ın Kızı Sura Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
SURA PAMUK 21.12.2004
Saint Louis
  Bekar Sağ
43 Sinan ve Aylan'ın oğluı Melih Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
MELİH PAMUK 07.08.2007
Saint Louis
  Bekar Sağ
44 H.Mehmet oğlu Yılmaz'in eşi
SEVİM PAMUK     Evli Sağ
45 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Muhammet Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
MUHAMMET PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
46 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Emre Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
EMRE PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
47 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Oğuzhan Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
OĞUZHAN PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
48 Yilmaz ve Sevim'in Kızı Betül Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
BETÜL PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
50 H.Mehmet ve Hatice Pamuk kızı Asuman'ın beyi MUSTAFA KESAT     Evli Sağ
51 H.Mehmet ve Hatice Pamuk Kızı Asuman'ın oğlu İSMET KESAT Lörrach   Bekar Sağ
52            


   
------------------------ Fotoğrafların Üstüne Tıklayınız -----------------------------------
      

    

  

-------------- Devamı - BOZOĞULLARI - Bozlar - Fettahlar  ------------------


 
  

   Boz: Altay Türkçe'sindeki Yer Tanrı timsali kutsal renk olan BOZ kelimesinin Türkçe'de aynı kullanımı ve Zaza Türkçe'sinde "Bozik" olarak geçmesi Kürtçe 'nin Altay dil ailesinin bir kolu olduğunu tartışmasız ispatlarından biridir.

   Çünkü Altay'lılar kozmolojik derinliği olan kelimeleri taşıdıkları kutsal anlamlarından dolayı bir harfini bile değindirmeden binlerce yıl, binlerce kilometre göç etseler bile muhafaza etmeyi bilmişlerdir."

   Osmanlıca belgelerde Boz ulusrlitrak) olarak isimlendirilir.

   Arap tarihçilerin vasıflandırmaları ile Anadolu Türkleri Etrak(Bozulus) ve Ekrat(Kürtler)'den oluşur."
   Tacik Türkleri' de kısmen mengobid çoğunlukla esmer uzun kafalı birikisefal Etrak(Bozok) lardır.
   Muznikler, Bozoklar dimek olup bir Turanlı evladı olduğu ve sonradan Bozoklar dendiği zan olunur. Bunlardan (Basan Han)'ın Amasya hükümdarı olduğu mezkurdur.

   Oğuzhan'ın Bozokları sağ kol itibar edildiği muhakkak olmakla beraber(Bozok) ismiyle isimlendirilmesinden harfler kaarıştırılmıştır.

   1897 doğumlu Mehmet Boz; Çaykara İnönü Lisesinde tarih öğretmenimiz olan, İrşat Koş'un köyünüz tarihi eserleri, tarihi ve akrabaları hakkında bilgi toplayınız diye bize verdiği ödevde bize akrabalar hakkında şifai olarak geniş bilgi vermişti.
Torunu Müslüm Boz'la müşterek hazırladığımız ödevde "Yaroğulları, Kisirler Mehmet efendiler ve İbrahimpaşaoğulları Bozlardan idi, sonradan başka şöhretler alarak Bozlardan ayrıldılar diye yazdırdı."


  
Lise 2. sınıf ta hazırladığımız ödevin aslı Müslüm Boz'da mevcuttur.

   Eğridere köydeki Bozlar sülalesi Dulkadiroğlu beyliği bölgesinden gelip köye yerleştiler. Yani bu Bozlar esas itibariyle Biyat boyundandır. Geniş bilgi için kitabımızın Biyatlar kısmına bakınız.

            BOZOGULLARI (Boz, Fettahoğlu)

1.Defter         Sayfa 116         Hane 81  
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet   (1844)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Halil   (1852)
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   (1877)
4 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Hayrullah   (1876)
5 Diğeri: Mustafa'nın oğlu Zekeriya   (1879)
6 Valideleri; Ali kızı Güllü   (1815)
7 Halil'in hanırnı; Mustafa'nın kızı Ayşe (1859-1890)
8 Hayrullah'ın validesi; İbrahim kızı Paşuli   (1835)
9 Kız yeğeni; Mustafa'nın kızı Hatice   (1869)
10 Yeğeni; Halil'in oğlu Mehmet   (1888)
11 Diğeri; Halil'in oğlu Nuri    (1889)
12 Hayrullah'ın hanımı; Mustafa'nın kızı Ayşe   (1877)
13 Kızı; Halil kızı Fatma   (1894)
14 Yeğeni; Hal il' in oğlu Hüseyin
1916 yılında Şehit Hunis
(1896-1916)
15 Diğeri; Halil'in oğlu Hasan   (1898)
16 Zekeriya'nın hanımı; Yusuf'un kızı Adile   (1884)
1.DEFTER    
SAYFA 88     HANE 37
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Yusuf (1870)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Muhammet (1873)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Eşref (1879)
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Aziz (1881)
5 Validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1844)
6 Üvey validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1835)
7 Kız kardeşleri; Mehmet'in kızı Şuşu (1869)
8 Diğeri; Mehmet kızı Hatice (1870)
9 Diğeri; Mehmet'in kızı Fatma (1876)
10 Fatma'nın validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1825)
11 Üvey kız yeğeni; İsmail kızı Seher 1849
12 Muhammet'in hanımı; Yunus'un kızı Güllü 1854
13 Yusuf'un hanımı; Mustafa'nın kızı Fatma 1876
14 Kızı; Yusuf'un kızı Fatma 1894
15 0ğlu; Yusuf'un oğlu Mehmet 1897
16 Eşref' in hanımı; İbrahim kızı Emine 1883
1.DEFTER   SAYFA 89      HANE 37
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim'in oğlu Ahmet 1880-1888
4 Hanımı: Ahmet'in kızı Ayşe 1854
5 Kızı: İbrahim'in kızı Fatma 1879
6 Diğeri; İbrahim'in kızı Sadiye 1881
7 Diğeri; İbrahim'in kızı Sare 1884
8 Kayınvalidesi; Abdullah kızı Buse 1825
9 0ğlu; İbrahim'in oğlu Muhammet 1887
10 Mustafa' nın hanımı; Mustafa kızı Hanife 1878
11 Oğlu; İbrahim'in oğlu Ömer Lütfi 1895
12 Kızı; İbrahim'in kızı Hafize 1896
1.DEFTER    SAYFA 89   HANE 37
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1863
2 Hanıml; Abdullah kızı Gülişan 1868
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Ömer 1897
1.DEFTER   SAYFA 89   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1847
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1851
3 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Şükür 1881
4 Valideleri; Abdullah'ın kızı Mevva 1815
5 Yusuf'un hanımı; Ahmet kızı Funduka 1854
6 Kız yiğeni; Yusuf'un kızı Fatma 1889
7 Diğeri; Yusuf kızı Ayşe 1896
1.DEFTER   SAYFA 90   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustarfa'nın oğlu Hasan 1856
2 0ğlu; Hasan'ın oğlu İsmail. 1875
3 Hanımı; İbrahim'in kızı Zeynep 1849
4 Kızı; Hasan kızı Cemile 1880
5 Diğeri; Hasan kızı Hanife 1884
6 Diğer oğlu; Hasanın oğlu Mehmet 1886
7 Kızı; Hasarı'ın kızı Fatma 1893
8 İsmaiI'in hanımı; Mehmet kızı Fatma 1876
9 0ğlu; Hasarı'ın oğlu İlyas 1897
1.DEFTER    SAYFA 90   HANE 38  
1 Bozoğlu; Yunus'un oğlu Numan 1861-1897
2 Validesi; İbrahim'in kızı Ayşe 1815-1896
3 0ğlu; Nurnan'ın oğlu Ali 1886
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine 1868
5 0ğlu; Numarı'ın oğlu Abdulhamit 1895
6 Diğeri; Nurnan'ın oğlu İlyas 1896
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 39
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   1864
2 Kardeşi; Ahmet'in oğlu Yusuf   1872
3 VaIideleri; Mehmet'in kızı Havva 1835-1898
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine   1868
5 0ğlu; Dursun'un oğlu Ahmet   1885
6 Yusuf'un hanımı Mehmet'in kızı Fatma   1880 
7 Diğer hanımı; Mehmet'in kızı Fatma   1876
8 Yiğeni; Yusuf'un oğlu Mustafa   1894
9 Kızı; Dursun'un kızı Fatma   1897
10 Diğer: Dursun'un kızı Ayşe   1897
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 41
1 Bozoğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi   1842
2 0ğlu; Ahmet Efendi'nin oğlu İbrahim 1870-1892
3 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Muhammet   1873
4 Hanımı; İbrahim kızı Paşuli   1825
5 Kızı; Ahmet Efendi'nin kızı Fatma   1874
6 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Havva   1876
7 Mehmet'in hanımı; Behzat kızı Safiye   1876
8 Torunu; Mehmet'in oğlu Muhammet   1899
2.DEFTER    HANE 10
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa ve Ayşe'nin oğlu Hasan,Medeni
Durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç
  1856
2 0ğlu; Hasan ve ölü Zeyep'in oğlu İsmail hakkı
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç.
  1875
3 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
  1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu İlyas   1897
5 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep'in kızı 
Medeni durumu: Beyi var.
  1863
6 İsmail Hakkı'nın hanımı: Ölü İsmail ve Hatice'nin Sakine   1881
7 Kızı; Hasan ve Zeynep'in kızı Fatma   1874
8 Torunu; İsmail ve Sakine'nin kızı Arife   1902
2.DEFTER    HANE 19
1 Bozoğlu; ölü Mustafa, ÖLü Numan.'ın hanımı Sakine
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1868
2 Oğlu; Ölü Numan ve Sakine'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bekâr.
1887
3 Diğeri; Numan ve sakinenin oğlu Abdülhamit 1895
4 Diğeri;Numan ve Sakinenin oğlu ilyas 1896
2.DEFTER         HANE 71 
1 Bozoğlu ; ölü Ahmet ve Havva’nın oğlu Dursun
Medeni :Bir hanımı var.Askerlik durumu; Mutehafız
1864
2 Oğlu; Dursun ve Sakine’nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine
Medeni durumu beyi var.
1868
4 Kızı; Dursun ve Sakinenin kızı Ayşe 1895
5 Dursun kızı ve sakine’nin kızı Ayşe 1897
2.DEFTER       HANE 72 
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve Hava’nın oğlu Yusuf,Medeni
durumu ; Bir hanımı var.Askerlik durumu ;Redif
1872
2 Oğlu; Yusuf ve ölü Hatice’nin oğlu Mustafa 1894
3 Hanım; Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
2.DEFTER        HANE 92
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü’nün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu; Ölü Halil ve Ayşe’nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin Diğer oğlu; Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Ali 1900
7 Kardeşinin ölü Halilin Hanımı;ölü Mustafa ve
Ölü paşuli’nin kızı Ayşe
1859
8 Kardeşinin kızı ; ölü Halil ve Ayşe’nin kızı Fatma 1894
2.DEFTER       HANE 93
1 Bozoğlu Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa
nın hanımı Paşuli,Medeni durumu; beyi yoktur
1835
2 Oğlu Hayrullah ‘ın hanımı Mustafa ve Meryem kızı Ayşe
Medeni durumu; Beyi var
1877
3 Diğeri;Zekeriya'nn hanımı;ölü Yusuf ve Ayşenin kızı İrve
Medeni durumu;Beyi var
1883
4 Kız torunu Hayrullah ve Ayşenin kızı Havva 1902
5 Oğlu ; Ölü Mustafa Paşuli’nin oğlu Hayrullah
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu ;İhtiyat
1876
6 Diğer, ölü Mustafa ve Paşuli’nin oğlu Zekeriya
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İnsan
1879
 2.DEFTER      HANE 100  
1 Bozoğlu;Ölü Mustafa ölü Ayşe’nin oğlu İbrahim
Medeni Durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İhraç
1843
2 Oğlu;İbrahim ve Ayşe2nin oğlu Mustafa
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1875
3 Diğeri;İbrahim ve Ayşenin oğlu Muhammet
Medeni durumu;bir hanımı var.
1887
4 Diğeri İbrahim ve Ayşenin oğlu Lütfü  1895
5 Hanımı;Ölü Ahmet ve ölü Zekiye ‘nin kızı Ayşe
Medeni durumu ;Beyi var
1855
6 Oğlu Mustafa’nın hanımı;Ölü Mustafa ve ölü
Zekiye’nin kızı Fatma
1878
7 Muhammedin hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife 1888
8 Kızı;İbrahim ve Ayşe’nin kızı Meryem 1899
9    
10 Kayınvalidesi;Ölü Abdullah ve Ölü Fatmanın kızı Miyase  1825
   2.DEFTER         HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; Redif 
1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma
Medeni durumu; Beyi var.
1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Halil 1904
   2.DEFTER   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in 
hanımı Fatma Medeni durumu; Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın
Kızı Mahiye Medeni durumu; Beyi var.
1873
3 0ğlu Şerif'in hanırru; İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; ölü Mehmet ve Fatma'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu; ölü Mehmet ve Fatma'rim oğlu Eşref 
Askerlik durumu; İsnan
1879
6 Diğeri Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhammet
Askerlik durumu: (1901' e 2. Tertip asker)
1879
  2.DEFTER   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü
Mehmet'in hanımı Fatma,Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı 
Fatma Medeni durumu; Beyi var.
1879
3 Kız torunu; İzzet ve Fatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet.
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1881
  3.DEFTER  
HANE 108
1 Bozoğlu.; Ölü Ahmet ve Fatma’nın oğlu Ahmet,Medeni 
durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı 1868
4 Kızı; Ahmet ve Güısürrı'ün kızı Ayşe 1902
2.DEFTER  
HANE 172
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi
Medeni durumu, Murat
1847
2 Kardeşi; ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf, Medeni durumu 
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1851
3 Kardeşinin oğlu Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir,
Medeni durumu; Bir hanımı var
1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı
Funduka,Medeni durumu; Beyi var.
1856
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife
Medeni durumu; Beyi var.
1889
   3.DEFTER  
   HANE 71
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Dursun 1864
2 0ğlu; Dursun ve Sakine'nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine 1868
4 Kızı; Dursun ve Sakine'nin kızı Fatma 1895
5 Diğer kızı; Dursun ve Sakine' nin kızı Ayşe 1897
3.DEFTER  
  HANE 72
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Yusuf 1872
2 0ğlu; Yusuf ve ölü Hatice'nin oğlu Mustafa. 1894
3 Hanımı; (Zelega köyünden) Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
4 Dursun ve Havva'nın oğlu Veysel 1917

Bu hane Erzurum ilinin Aşkale nalıiyesinin Karasu köyüne naklini aldırmıştırı.

3.DEFTER  
   HANE 92
1 -Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü'rıün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu ; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe 'nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Ali  1900
7 Kardeşi ölü Halil'in hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Paşuli'nin kızı Ayşe 
1859
8 Kardeşinin kızı; Ölü Halil ve Ayşe'nin kızı Fatma 1894
9 Hasan'ın hanımı Zeynep 1917
10 Hasan'ın kızı Hanife 1918
11 Hasan’nın oğlu Salih 1926
   3.DEFTER  
HANE 93
1 Bozoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa'nın hanımı Paşuli 1835
2 0ğlu Hayrullah'ın hanımı; (Paçan köyünden) Mustafa ve Meryem kızı Ayşe 1877
3 Diğeri, Zekeriya'nın hanımı; (Paçan köyünden) Ölü Yusuf ve Ayşe 'nin kızı İrve  1883
4 Kız torunu; Hayrullah ve Ayşe'nin kızı Havva 1902
5 Oğlu; Ölü Mustafa ve Paşuli'nın oğlu Hayrullah 1876
6 Diğeri, Ölü Mustafa ve Paşuli 'nin oğlu Zekeriya 1879
7 Torunu; Zekeriya ve Irve'nin oğlu Ahmet 1907
3.DEFTER  
   HANE 100
1 Bozoğlu;ölü Mustafa ölü Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Muhammet 1887
4 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Ömer Lütfü 1895
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Zekiye'nin kızı Ayşe 1855
6 0ğlu Mustafa'nın hanımı: Ölü Mustafa ve ölü Zekiye'nin kızı Fatma 1878
7 Muhammet'in hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife  1888
8 Kızı; İbrahim ve Ayşe'nin kızı Meryem (Evlevenerek nakledilmiştir) 1899
9    
10 Kayınvalidesi; Ölü Abdullah ve ölü Fatma'nın kızı Miyase  
3.DEFTER   
  HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf 1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma 1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Halil İbrahim 1904
7 Kızı;Yusuf ve Fatma'nın oğlu Safiye 1905
   3.DEFTER  
   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1844
2 0ğlu Muharnrnetin hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın kızı Mahiye 1873
3 0ğlu Şerif'in hanımı; (Anaso köyünden) İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; Ölü Mehmet ve Fatrna'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu;Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Eşref 1873
6 Diğeri; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhamet 1879
7 Torunu; Eşref ve Emine'nin oğlu Ali 1908
   3.DEFTER  
   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1835
2 Oğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı Fatma 1879
3 Kız torunu; İzzet veFatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet 1881
5 Torunu: İzzet ve Fatma'nın oğlu Süleyman 1912
3.DEFTER     HANE 108
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve Fatma'nın oğlu Ahmet 1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsüm'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Gülsüm 1868
4 Kızı; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Ayşe 1902
5 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Mustafa 1908
3.DEFTER      HANE 172 
1 Bozoğlu. Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi 1847
2 Kardeşi; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf 1851
3 Kardeşinin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir 1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Funduka 1876
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife 1889
7 Kardeşi'nin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Mustafa 1908

-------------- Devamı - ÇAKIROGULLARI (Çakır) ------------------


               ÇAKIROĞULLARI

    
      Akkoyunluların imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı i Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobarılı, Mirzalı, Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamlı, HACILI (Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Mamaşlı, Karamani, emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamanlı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin kuruluşunda yer alıp, Akkoyunluların Karakoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hâkimiyetine girdiğini biliyoruz."

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı i Hacıoğullan.
   Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.     ÇAKIROĞULLARI (Çakır)

1.DEFTER    SAYFA 68 
 HANE 8
1 Çakıroğlu; Numan'ın oğlu Mehmet 1879
2 Kardeşi; Numan'ın oğlu Ahmet 1882
3 Kızkardeşi; Numan'ın kızı Ayşe 1875
4 Diğeri; Numan'ın kızı Fatma 1883
5 Valideleri; Mahmut kızı Hatice 1854
1.DEFTER   SAYFA 69     HANE 8
1 Çakırahmetoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1814
2 Oğlu; Ahmet'in oğlu İbrahim 1840
3 Diğeri; Ahmet'in oğlu Mehmet 1852
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Mahmut 1877
5 Diğeri; İbrahim'in oğlu Muharnmet 1881
6 Hanımı; Abdullah kızı Ayşe 1824
7 İbrahim'in hanımı; İbrahim'in kızı Fatma 1848
8 Torunu; İbrahim'in kızı Ayşe 1871
9 Diğer torunu; İbrahim'in kızı Hatice 1877
10 Torunu; İbrahim'in kızı Nazife 1887
1.DEFTER   SAYFA 117 
   HANE 9
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Ömer Enes 1856-1883
2 0ğlu; Enesin oğlu Mustafa   1883
3 Valideleri, Abdullah'ın kızı Fatma 1825-1889
4 Hanımı; Dursun kızı Gülsüm   1825
5 Kızı; Enesin kızı Havva 1876
1.DEFTER   SAYFA 117      HANE 8
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Kasım   1826
2 Akrabasından; Ahmet'in oğlu Ahmetoğlu Mustafa 1839-1890
3 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1878- 894
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali   1885
5 Kızı; Mustafa'nın kızı Havva   1886
2.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu: Dursun ve Fatma'nın kızı
Ölü Enes'in hanımı Gülsüm
1846
2 0ğlu İbrahim'in hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe. 1884
3 0ğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa 1883
2.DEFTER   
    HANE 155
1 Çakırahmetoğlu: Mahmut ve Fatma'nın kızı,
Numanın Hanımı Akile
1854
2 Kızı: Numan ve Akile 'nirı kızı Hatice 1880
3 0ğlu: Nunıan ve Akile'rıin oğlu Ahmet Mustafa  1882
2.DEFTER       HANE 156
1 Çakırahrnetoğlu: Ahmet ve Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1840
2 Kardeşi: ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1880
3 0ğlu: İbrahim ve Akile'nin oğlu 1878
4 Diğeri: İbrahim ve Akile'rıin oğlu Muhammet 1878
3.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu. Dursun ve Fatrna'nın kızı ölmüş
Enesin hanımı Gülsüm
1824
2 0ğlu İbrahim Mustafa'nın hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe 1824
3 Oğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa   1881
3.DEFTER      HANE 155
1 Çakıroğlu: Mehmet ve Fatma 'nın kızı, ölmüş Numan ' ın Hanımı Akile 1853
2 Kızı: Numan ve Akile 'nin kızı Hatice 1878
3 0ğlu: Numan ve Akile 'nin oğlu Ahmet Mustafa 1880
4 Torunu: Ahmet Mustafa ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1890
3.DEFTER      HANE 156
1 Çakıroğlu: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu İbrahim  1840
2 Kardeşi: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1852
3 0ğlu: İbrahim ve Fatma'rıın oğlu Mahmut 1877
4 Diğeroğlu: İbrahim ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1880
3.DEFTER      HANE 134
1 Çakıroğlu: Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali  1883

 -------------- Devamı - ÇATALOĞULLARI ------------------


ÇATALOGULLARI    (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

    
  
   Çatal bazı askeri kişilere verilen ünvan olup, Fatih 'in kanunnamesinde yörük tabir olunan Türkmenler'in teşkilat ve vazifeleri hakkındaki şu kanun vardır.

   Kanun-ı Yörügan; Yirmi dört kişiden birisi Eşkirıci, üçü ÇATAL, yirmisi yamak ola.
   Çalıştığım defterlerden ikincisinin son sayfasında bu akrabadan olan Mustafa oğlu Yusuf, "Bayrakoğlu Yusuf bin Mustafa" diye yazılmıştır. Çatal veya Bayrak şöhretleri askeri literatürle ilgilidir.

   Önde giden, bayrak tutan yiğit insanlar olması hasebiyle ÇATALOĞLU veya BAYRAKOĞLU şöhretleri bu sulaleye verilmiştir.

   Bu sulaleden olup 1979 yılında ansızın aramızdan ayrılıp rahmet-İ  rahmana kavuşan Matematik Öğretmeni Yılmaz ÇATAL için arkadaşları söyledikleri şiirin nakarat kısmını şu şekilde okuduklarını Çarşıbaşılı arkadaşım Nevzat Sevgi Bey bana anlattı.

  
Çatalım, hey çatalım
   Tüfekleri Çatalım
   Bir savaş çıktığında
   Önde Yılmaz Çatalım


   Bu dörtlük veciz bir şekilde bu akrabadan öncü (bayraktar) insanların her zaman çıkabileceğini açıklamaktadır.
   Bu sulale için kullanılan diğer bir lakap Gaskalardır.
   Gaska M.Ö. 2000-1160 Trabzon ve çevresinde hüküm süren bir Türk devletinin adıdır.

    ÇATALOGULLARI (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet    1839
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet 1868-1891
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Muhammet    1878
4 Validesi; Abdullah'ın kızı Cemile 1796-1886
5 Hanımı; Ahmet'in kızı Havva 1835-1896
6 Kızı; Mehmet kızı Fatma    1876
7 -Diğeri, Mehmet kızı Hacer    1884
8 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889-1892
9 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Ayşe    1878

 

1.DEFTER   SAYFA 82    HANE 25
1 Çataloğlu; İsmai'in oğlu Ahmet 1864
2 Hanımı; Mehmet'in kızı AdiIe 1865
3 Kızı; Mehmet'in kızı Rabia 1884
4 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889
5 Kızı; Ahmet'in kızı Hanife 1876
6 0ğlu; Ahmet'in oğlu Kamil 1899
1.DEFTER   SAYFA 82     HANE 25
1 Çataloğlu; Hasan'ın oğlu İbrahim 1862-1887
2 Karındaşı; Hasan'ın oğlu Mehmet 1867
3 Diğeri; Hasan'ın oğlu Mustafa 1870
4 Diğeri; Hasan'ın oğlu Ali 1877
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu Yusuf 1873
6 ValideIeri; Mustafa kızı Zeynep 1835
7 Yusuf'un hanımı Abdullah kızı Fatma 1859-1896
8 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet 1889
9 Kızı; İbrahim'in kızı Hanife 1889
10 Mustafa’nın hanımı ;Mehmet’in kızı Fatma 1876
11 Hanımı; Mustafa'nın kızı Hacer 1864
12 Ali 'nin hanımı; Kibar kızı Fatma 1876
13 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Muhammet 1897
1.DEFTER     SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Tahir. 1847
2 0ğlu; Tahir'in oğlu Yusuf 1879
3 Valideleri; Mehmet'in kızı Paşuli 1815
4 Hanıml; Ali kızı Havva 1854
5 Kızı; Tahir kızı Hacer 1876
6 Diğeri Tahir kızı Hatice 1872
7 Hanımı; Mehmet kızı Hatice 1844
8 Kızı; Tahir kızı Hanife 1888
9 0ğlu; Tahir'in oğlu Mustafa 1897
10 Kızı; Tahir'in kızı Fatma 1899
1.DEFTER    SAYFA 82   HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1805-1887
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet 1874
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Ahmet 1879
4 Hanımı; Abdullah kızı Meryem 1825-1896
5 Muhammet'in hanımı İbrahim kızı Hanife 1863
6 Torunu; Muhammet'in oğlu Mustafa 1895
7 Diğeri; Muhammet'in oğlu Kamil 1896
8 Muhammet'in hanımı: Yusuf'un kızı Sakine 1883
1.DEFTER  SAYFA 117  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa  
1840-1884
1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mahmut 1843
2 0ğlu; Mahmut'un oğlu Yusuf 1873
3 Diğeri; Mahmut'un oğlu Numan 1881-1886
4 Hanımı; Eyüp'ün kızı Hanife 1844
5 Kızı; Mahmut'un kızı Hatice 1869
1.DEFTER  SAYFA 84  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Hasan 1840
2 0ğlu; Hasanın oğlu Salih 1876
3 Hanımı; Mustafa kızı Cemile 1854
4 Kızı; Hasan kızı Fatma 1881
5 0ğlu; Hasan'ın oğlu Mustafa 1889
6 Diğeri; Hasan'ın oğlu İbrahim 1891
1.DEFTER       HANE 4
1 Çataloğlu;Ölü İsmail ve Saliha’nın oğlu Ahmet Efendi
Medeni durumu Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
1889
3 Diğeri; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil
Medeni durumu: Murat.
1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice 'nin oğlu İsmail
Medeni durumu: Murat.
1902
5 Hanımı; Mehmet ve ölü Cemile 'nin kızı Hatice
Medeni durumu: Beyi var.
1864
6 Kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife
Medeni durumu: Mücerrede.
1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Fatma
Medeni durumu: Murat.
1884
2.DEFTER  
   HANE 62 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Muhamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1874
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1895
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1896
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1875
2.DEFTER   HANE 63 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnan
1879
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine'nin oğlu Abdulhamit
Medeni durumu: Mücerret
1904
3 Hanımı Yusuf ve Ayşe kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var
1883
2.DEFTER    HANE 89  
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Faşuli 'nin oğlu Tahir
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1848
2 0ğlu:Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1897
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efndi ve Ölü Fatma'nın
kızı Hatice, Medeni durumu: Beyi var.
1854
4 Kızı: Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Murat.
1899
5 Torunu; Ölü Yusuf ve Fatma'nın kızı Cemile  1903
2.DEFTER   HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Havva'nın oğlu Muhmamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1878
2 0ğlu Muhammet ve Müslime 'nin oğlu Ahmet 1901
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1903
4 Hanımı; Süleyman ve Sakine'nin kızı Müslime 1882
2.DEFTER     HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Hatice 'nin kızı, ölü Hasan'ın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu; Salih'in hanımı: Şaban ve Hatice'nin kızı Funduka
Medeni durumu: Beyi var.
1879
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe Medeni durumu: Murat
1892
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. 1876
5 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret.
1889
6 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret.
1891
2.DEFTER    HANE 116
1 Çatalcğlu; Ölü Eyüp ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mehmet'in hanımı Hanife
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Yusuf'un Hanımı: Ölü Ahmet ve Havva kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var.
1874
3 Kız torunu; Yusuf ve Sakine'nin Kızı Fatma, Medeni durumu: Bekar. 1903
4 0ğlu; Ölü Mahmut ve Hanife'nin oğlu Yusuf
Medeni durumu: Hanımı var.
1875
3.DEFTER        HANE 25
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Ayşekızı Hasan'ın hanımı Zeynep 1834
2 0ğlu Yusuf'un hanımı; Mustafa ve Ayşe'nin kızı Güllü 1875
3 Diğer oğlu; Ali 'nin hanımı: Paçan Köyünden
Süleyman Rahime'nin kızı Ayşe
1880
4 0ğlu: Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Yusuf 1872
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Ali 1875
6 Kardeşinin oğlu; Ölü İbrahim v.e(zevciahirde)
Hamide'nin oğlu Hasan
1898
7 Alaybey  (Vefat 25 Mart 2016) Mezarı köydedir
1906
8 Zeyneb 1909
3.DEFTER      HANE 26
1 Çataloğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb' in oğlu Mustafa 1869
2 0ğlu; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1895
3 Hanımı; Mehmet ve Ayşe kızı Fatma 1875
3.DEFTER      HANE 62
1 Çataloğlu: Ölü Mehmet ölü Meryem 'in oğlu Muhammet  1873
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa 1893
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1894
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1874
3.DEFTER     HANE 63
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Meryem'in oğlu Ahmet 1878-1910
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine' nin oğlu Abdulhamit 1902-1912
3 Hanımı; Kadohorlu Yusuf ve Ayşe 'nin kızı Sakine    1881
4 0ğlu: Ahmet ve Sakine'nin oğlu Hasan    1908
3.DEFTER      HANE 90
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Paşuli'nin oğlu Tahir 1845
2 0ğlu; Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1895
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Hatice 1853
4 Kızı; Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma 1807
5 Torunu; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma
1901
3.DEFTER      HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havva'nın oğlu Muhammet 1877
2 0ğlu; Muhammet ve Müslime'nin oğlu Ahmet 1899
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1901
4 Hanımı; Süleyman ve Selma kızı Müslime 1880
3.DEFTER      HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa veölü Hatice'nin kızı, ölü Hasan'ın hanımı Cemile 1834
2 0ğlu Salih'in hanımı; Şaban ve Hatice'nin kızı Hanife 1880
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe 1890
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih 1875
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa 1887
6 Diğer oğlu ?? 1889
7 Mustafa'nın Hanımı; Hacı Hüseyin oğlu Yusuf ve Funduka'nın kızı Zeynep 1888
8 İbrahim'in hanımı; Kasımoğlu Hasan'ın ve Ulve.'nin kızı Sakine 1892
9 Salih ve Fuduka'nın oğlu Veysel Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim 1912
10 Salih ve Fuduka'nın oğlu Hasan 1911
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu; Ölü Eyüp ve Ölü Fatma'nın kızı, Mahmut'un hanımı Hanife 1844
2 Yusuf'un hanımı Ölü Ahmet ve Hava kızı 1878
3 Kız Torunu; Yusuf ve Sakine 'nin kızı Fatma 1901
4 Oğlu; Ölü Mahmut ve Hanife 'nin oğlu Yusuf 1872
5 Torunu; Yusuf ve Sakine'nin oğlu Mahmut 1908-1974
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu;İsmail ve Saliha'nın oğlu Ahmet Efendi 1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet 1889
3 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil 1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu İsmail 1902
5 Hanımı; Cemile ve Mehmet'in kızı Hatice 1864
6 Kızı: Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife 1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Fatma 1884

   -------------- Devamı - ÇOLAKOĞULLARI -----------------


          ÇOLAKOGULLARI   (Çolak) 

  

   Fethi takip eden ilk yüzyıl içinde bölgedeki nüfus yapısı üzerinde etkili olan en önemli olaylardan biri de Yavuz Sultan selim'in saltanat yıllarında Doğu Anadolu 'nun ve Tebriz bölgesinin fethidir.
   Dulkadiroğlu beyliğini Osmanlı bünyesine katan Yavuz, Dulkadirli Türkmenlerinden önemli miktarda aileleri Trabzon bölgesinde iskan ettirmişti.
   Doğu Anadolu'nun fethi ve Yavuz'un Mısır seferi esnasında Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa'nın Trabzon bölgesinde bir çok tımarı değiştirerek bu bölgeden gönderdiği kişilere Trabzon sancağından Tımarlar veriyordu.
  Trabzon-Rize bölgesinde Dulkadiroğlu, Maraşiioğlu Babolioğlu, Babilli, Yanlıoğlu, Bağdatlıoğlu,Harputoğlu,Fettahoğlu.
Hacıfettahoğlu, Solakoğlu / Çolakoğlu. Küçükalioğlu v.b. gibi birkaç ilçeye yayılan aile adları bu dönemde bu bölgeye gönderilen ailelerdir.
   Bu ailelerden Fettahoğlu. Çolakoğlu, Solakoğlu, Küçükailioğlu v.b. gibilerinin önemli bir koluda halen Dulkadir bcyliği sahaları olan bölgede mevcut olup ayrıca bir bölümüde Çukurova ve Antalya bölgesinde İskan edilmiştir."

         ÇOLAKOGULLARI   (Çolak) 

1.DEFTER -   SAYFA 84 - HANE 27
1 Çolakoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail 1840
2 0ğlu; İsmailoğlu Mehmet 1878
3 Hanımı; İsmail kızı Şule 1835
4 Diğeri; Ömer kızı Ayşe 1854
5 Kızı; İsmail kızı Gülsüm 1872
6 Diğeri; İsmail kızı Hatice 1878
7 Diğeri; İsmail kızı Hanife 1880
8 Diğeri; İsmail kızı Saliha 1882-1888
9 Oğlu; İsmail oğlu Mustafa 1887
10 Kızı: İsmail kızı Emine 1892
11 Diğeri; İsmail kızı Havva 1893
12 Diğeri; İsmail kızı Hacer 1895
13 Oğlu; İsmail oğlu Muhammet 1897
14 Diğeri; İsmail oğlu Mustafa 1898
2.DEFTER   - HANE 167
1 Çolakoğlu; Ölü İsmail ve ölü Fatma'nın kızı, ölü İsmail'in
hanımı Şule, Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu Mehmet'in hanımı ; Mehmet ve Sakine
kızı Fatma, Medeni durumu: Beyi var.
1880
3 Birici kızı; Ölü İsmail ve Ayşe kızı Hamide
Medeni durumu: Bekar
1895
4 0ğlu; Ölü İsmail ve Şule'nin oğlu Mehmet..
Medeni durumu: Bir hanımı var.
1878
5 Öteki oğlu; İsmail ve Ayşe'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu: Bekar.
1897
6 Öteki oğlu; İsmail ve Ayşe 'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bekar.
1898
3.DEFTER   - HANE 167
1 Çolakoğlu; Ölü İsmail ve ölü Fatma'nın kızı ölü İsmail'in hanımı Şule 1834
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Mehmet ve Sakine kızı Fatma 1878
3 Kızı ölü İsmail ve eşi ölmüş..(zevciahirde Ayşenin kızı Hamide 1893
4 0ğlu; Ölü İsmail ve Şule 'nin oğlu Mehmet. 1877
5 Oğlu ölü İsmail.. ve(zevciahirde)..Ayşe’nin oğlu Muhammet  
6 Diğer oğlu; Ölü İsmail ve (zevciahirde) Ayşe'nin oğlu Mustafa 
Ölüm: 10.09.1930
1896

    -------------- Devamı - DUMANOĞLU -----------------


            DUMANOGLU (Duman)

 
   Tarihi Oğuzhan ve Türkan'da kendisinden uzunca bahsedilen Tuman Han hayvanların konuşmalarından anlar. Onunla Köl Erki Han arasındaki münasebetle ilgili rivayetler tarihi olmaktan ziyade Dede Korkut hikayesi karakteri taşır. Bunlarda bölgede yaygın olan kuman Türklerindendir.

1.DEFTER  - SAYFA 82  - HANE 14
1 Dumanoğlu; İsmail'in oğlu Mehmet   1851
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İsmail   1876
3 Diğeri; Mehmet oğlu Mustafa 1880-1893
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet   1877
5 Valideleri; Ali kızı Güllü 1825-1888
6 Hanımı; Mehmet kızı Fatma   1844
7 Kızı; Mehmetn kızı Saliha   1884
8 İsmail'in Hanımı; Ahmet kızı Gülsüm   1883
2.DEFTER  -   HANE 115
1 Dumanoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Cemile'nin kızı, ölü
Mehmet'in hanımı Fatma Medeni durumu: Beyi yoktur.
1844
2 Kızı; Ölü Mehmet ve Fatma'nın kızı Ayşe 1900
3 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İsmail 
Medeni durumu: Bekar.
1876
4 Diğer oğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar.  
1898
3.DEFTER  -   HANE 115
1 Dumanoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Cemile'nin kızı, ölü 
Mehmet'in hanımı Fatma
1844
2 Kızı; Mehmet ve Fatma'nın kızı Ayşe 1898
3 0ğlu; Mehmet ve Fatma'nın oğlu İsmail 1875
4 Diğer oğlu; Mehmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1876
5 İsmail'in oğlu Muhammet 1911

   -------------- Devamı -GALEYAOĞULLARI (SADOĞULLARI) -----------------    GALEYAOĞULLARI (SADOĞULLARI)
    GALEYAOGULLARI (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

 

   Kasımoğuları, Sadoğulları, Karahasanoğulları, Mollaalioğulları aileleri aynı boydandır. ilk olarak köyümüze ispir üzerinden gelip, yerleşen Akkoyunlu Türklerindendirler.
Kasımoğulları 'nın bugünkü tanınmış şöhreti olan Paşalı soyadını almasını, bugün yaşasaydı 110 yaş civarında olacağını sandığı m Mehmet Boz, bize şöyle anlattı:

   "Kasımoğullarr 'ndan Paşalı adında bir kişi, bir ara köyde nüfuz sahibi olup, köyün yönetimini ele almıştı. Bundan dolayı Kasımoğulları soyismi unutulup, Paşalıoğlu lakabıyla meşhur olmuşlardır. Paşalı, rivaletlere göre; ağalık ve ayarilık ünvanlarıyla ünvanlanmıştır.

   Sadoğlu. Haci Yusuf Gönan 'la bu konuda yaptığım sohbette edindiğim bilgileri aşağıda yazıyorum.
   Köyümüzün en yaşlı bir kaç kişisinden biri olan, Sadoğlu Hacı Yusuf Gönan'ı Kurt Dağı yaylasındaki obasında 25.7.2004 tarihinde ziyaret etim- Hacı seksen iki yaşında, ak sakallı, nurlu siması, kafasında kukulası, sırtında cüppesi, geniş şalvarıyla, beni obasının avlusunda karşıladı. Oğlum hoş geldin buyur içeride oturalım söyledi.Temmuz ayının sıcak günlerinden bir gün olduğu için çimenin üzerinde oturarak sohbet etmeye karar verdik.

   Hacı Yusuf un meddah olduğunu biliyordum. Küçük yaşindan beri kendisinden çeşitli kahramanlık hikayeleri ve tasavvuf şiirleri dinlerdim. Kendisine aynı minval üzerine sohbet etmek isteğimi ilettim. Yaşlılıktan dert yandı ve sıhhatının iyi olmadığını söyledi. Kendisinden ısrarla ricada bulundum. Beni kıramadı ve mülakatımız başladı.

   Efendim, kendiniz ve mensubu bulunduğunuz Sadlular sülalesi hakkında bilgi edinmek istiyorum.

- Bizim akraba Sadoğulları. Erzurum'un İspir ilçesinin Anzer (Ballıca) köyünden buraya geldik.Babam Nakşibendi şeyhlerinden Mustafa efendidir. Onun hocası Rize'nin Varda köyünden Şeyh Osman Mustafa efendidir.Babamın kerametlerini çok kişi anlatır. Ben bir tanesini sana anlatayım.

  
Mezire Yaylasına yakın Hekimsuyu diye bilinen şifalı bir su kaynağı varmış" önceleri yöre ahalisi her türlü hastalığından şifa bulmak için bu suya gider, şifa olsun diye su içer, suyun yanı başmda namaz kılar ibadet edermiş.Babamm zamanmda bu suya gidenler suyun etrafında çeşitli menhiyatlar yapmağa başlamışlar.Bu serkeş ziyaretçiler çevreye ve insanlara zarar verdiklerinden dolayı, yakın yaylaların ahalisi durumu Ofulemasına bildirmiş ve yardım istemiş. Of uleması Hacı Ferşat Efendi meclisinde toplanmış, şikayet mevzuu olan menhiyatı ortadan kaldırmak için çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Bu görüşler içinde şiddet kullanarak ziyaretçilerin hekim suyundan uzaklaştırılması fikri öne çıkmıştı ki babam duruma müdahale etmiş. Ben bu işi sulh ile çözerim, zorbalığa gerek yok demiş. Cemiyet, babam şeyh hacı Mustafa efendiye vazifeyi vermişler.

   Babam menhiyatı engellemek gayesiyle Hekimsuyuna'na gitmiş.Orada bulunan insanlara nasihat etmeğe başlamış. Fakat bir zümre insan babama hakaret etmeye başlamıştı ki, gürül gürül akan hekim suyu hemen kurudu. Suyun kuruduğunu gören insanlar, tövbekar oldular. Böylece kötü fiiller burada son buldu. Bundan sonra babamın müritleri Rize taraflarında artmış. Hekimsuyu iki üç yıl sonra akmaya başlamış. Bu suya bu olaydan sonra Şeyhirmağı ismi verilmiştir.

Şiir Sadoğlu Mahmut'un Bayburt'a göçünü anlatır. Hacı Yusuf'un ablasının oğlu, Vanlıoğlu Osman efendi, Hacı Yusuf'un amcasının oğulları Mahmut ve Seyfullah Dağlar için yazdığı şiir.

 

 Birkaç nişanla yolcu olmuşum,
Garip defterime kayda girmişim.
İdaremden sebep hicret etmişim
Bildim ki kader beni cezp etmiş

Toprağım beni çekti getirdi.
Başıma neler gamlar geçirdi
Firkat şerbeıi takdir içirdi
Hutbemi böyle ezel okumuş

Of tan Bayburt'a çıktığım zaman,
Dinim sermayem dünyam el aman,
Şimdi merenkim dopdolu saman,
Mallarım mahrun bir hale girmiş .

Çocuklar evde bağırıp ağlar,
Babama haber acep kim salar,
Uşak emicem düşmanı kovar,
Azrail mihman yanıma gelmiş

Evden terk idim bir oda yaptım,
Senem dalmazdan adamdan çıktım,
Ufak çocuklar geriye koydum,
En ala ve kil Hak bana olmuş.

Öyle zannettim işimi düzdum,
Çift coruşumu sıraya koydum
Çektiğim gamları yeni unuttum,
Hep hane halkı perişan olmuş.

Kesmen ümiti Allah kadirdir,
Cümle düşmüşlere Hıfz·ı nasırdır,
01 yarın dahi ismi bin birdir,
Her şeyi bilip
o takdir etmiş.

Mahmut bir zaman anandan firkat
Sendendir ya Rab her şeye hikmet,
Bir kabristanda ana oğul gelmiş,
Dünya kalanların böyle ihsanı gelmiş ..

  GALEYAOGULLARI  (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

Login


 

Ziyaretçi Defteri

pasamehmet
Herkeze Selam, acaba bu ""Sülaleye dayali Soy Ağacimiz."" ne zaman faaliy...

Ilkokul Mezunlarimiz

Eğridereköyü İlkokulu ilk olarak 1948 - 2008 Eğitim Yili

Calisma Asamasinda

Eğridere Köyü Facebook

Sosyal Medyada da, beraber kalalim.
Takip et Tiklayiniz

Go to top