Makale Dizini

ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ
TARİHİ VE AİLELERİN
SOY AĞAÇLARI
ÇAYKARA EĞRİDERE KÖYÜ

Yazan :Cafer Can
975 -00177 – 0 - 6
ISBN: Kitabın Adı

Çaykara Eğridere Köyü Tarihi ve Ailelerin Soy Ağaçları
Dizgi - Mizanpaj - Baskı Step Ajans

1.Basım

Ağustos 2005 İstanbul

İÇİNDEKİLER


Sunuş

1.BÖLÜM

Önsöz

Kısaca Trabzon ve çevresi Tarih
Fetihten Günümüze kadar Eğridere Köyü'nün Genel Tarihi
Yeni soyadlarımızı alırken yaşadığımız
Soy ve soyun devamı
Bu Çalışmaya Esas Olan Üç Defterin Kısaca Tanıtılması
Köyün İsmi (Gorgora [Nam-ı Diğeri Paçan (Bacan)

II. BÖLÜM

1720–1920 tarihleri arasında Eğridere köyü’nde Yaşayan ailelerin Soy Ağaçları ve daha önceki ilgili oldukları Türk boyları

1 -  ABBASOĞULLARI
2 -  ARAPOĞULLARI
3 -  BALTACIOĞULLARI
4 -  BEKİROĞULLARI
5 -  BEŞİROĞULLARI (Pamuk)
6 -  BOZOĞULLARI
7 -  ÇAKIROĞULLARI
8 -  ÇATALOĞULLARI
9 -  ÇOLAKOĞULLARI
10- GALEYOĞULLARI (SADOĞULLARI) (Gönan)
11-
ĞURNAOĞULLARI (Yıldız)
12- HACIOĞUOĞULLARI
13- HACIMAHMUTOĞULLARI
14- HACIİSMAİLOĞULLARI
15- HACI MEHMETOĞULLARI
16- HOŞOGULLARI – ÇAKALOĞULLARI
17- ÇAKALOĞLU
18- HUNBALOĞULLARI (Bal)
19- İBRAHPAŞAOĞULLAR
20- KAMİLOĞULLARI
21- KANBEROĞULLARI
22- KARAHASANOĞLLLARI (Kaymak)
23- KARAMUTİOĞULLARI (BAYATLAR - KARA)
24- KASIM0ĞULLARI
25- KAŞANOĞULLAR
26- KİSİROĞULLARI (Çokluk)
27- KOCAKOĞLLARI
28- KODAOGULLARI
29- KUBEROGULLARI (Korkmaz)
30- KULİÇOGULLARI
31- LİKOGULLARI
32- MEHMETEFENDİOGULLARI
33- MOLLAALİOĞULLARI
34- MÜFTÜOĞULLARI
35- NİYAZOĞULARI
36- SARlOĞULLARI SOFlOĞULLARI
37- SÜRMENELİOĞULLARI
38- ŞATIROĞULLARI
39- SOFİOĞULLARI
40- TAÇOĞULLARI
41- TELLİOĞULLARI
42- TOKOĞULLARI
43- YEROĞULLARI

--------------------------------------------------------------

 

Sunus

   Trabzon'un ve Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi ile ilgili bazı yayınlar bulunmakla birlikte, bunlann hemen hem en hepsi kıyı kesimleri ile ilgilidir. Bu bölgenin iç kısımlarının tarihi hakkinda pek az eser yayınlanmıştır.

   Çaykara'nin Eğridere Köyu ile ilgili elinizdeki bu calışma, mevcut belgelerin kaybolmadan yayınlanrnası ve geçmiştee yaşanan bazi olayların yazılı hale getirilmesi açısından önernli tarihi bir beIge niteliği taşımaktadıtr.

   1071 Malazgirt zaferinden önceki yuzyıllarda pek çok Turk boyunun Trabzon ile Coruh Nehri arasındaki bölgeye gelip yerleştiği tarih kitaplarında yazılıdır. Kars, Erzurum ve Bayburt'u Karadeniz kıyısına en kestirme ulastiran kervan yolu üzeri ndeki Çaykara’nın bu yerleşimlerinden etkilenmemesi düşünemez.

   1071 ile Trabzon'un fetih tarihi olan 1461 arasıda da, cesitli Turk akınları ile Doğu Karadeniz'in toprakları Turk boylarının eline gecmiş sadece kıyıdaki bazı kaleler ve Trabzon 1461 'de fethedilmistir.

   Bölgeye Türklerin yerlesip islamlığın yayılrnasında askeri fetihlerin yanında, bir takım Turk boyları ile, Alperenler, Gaziler, Abdallar ve Bacılar adı verilen teşkilatların büyük rolu olduğu bilinir. Bu teşkilatlar içinde Ahilerin özel bir yeri vardir. Trabzon'un manevi mimarlanndan olan ve 1172–1262 yılları arasında yaşadığı bilinen Ahi Evran Dede'nin türbesi ve camii Trabzon'un Boztepe semtindedir. Bu durum Trabzon ve çevresinin ordulardan önce gönül erleri tarafından fethedildiğini göstermektedir.

   Genç yazar Cafer Can, uzun ve titiz bir calisma sonucunda metinIeri bugünküi aIfabeye ve Türkçe’ye çevirmiş böylece geçmişlee bir köprü kurmamıza vesiIe olmuştur, Kendisine Eğridere adına çok teşekkür eder, yeni eserler vermesini diIerim. EIimizde buIunan yazıp veya sözlü beIge ve biIgiIerin yazara iIetiImesi haIinde bunlarında yok olması önIenebiIir.

   Kitabın yayınlanmasını sağlayan Eğridereköyu Muhtarı Recep Yıldız iIe İstanbuI-Eğridere Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahrnet Şeker ve Dernek yetkiIiIerine teşekkür eder, hizmetIerinin devamını diIeriz.

            Prof. Dr. Necati AğıraIioğIu


I.BOLUM

  
Günümüz toplumlarında manevi değerlerin hızlı bir şekilde çöküşe  geçtiğini, aile, akraba ve komşuluk bağlarının çözülmeye başladığını hep birlikte görmekteyiz.

   Kendi toplumumuzun aile değerleri olan baba dostu, hısım, komşu unutulduğu gibi amcalar, halalar, dayılar ve teyzelerle olan yakın akraba ilişkilerimiz de unutulmaya yiiz tutmnuştur. Hatta akraba ve komşu larını tanımayann insanların, kendi öz anne ve babalanna karsı tavir alabilmekte olduklarını üzülerek muşahade ediyoruz. Artık hasta veya yaslı olan anne-babaya bir yudum su vermek bile evlatları tarafından küllfet sayılır oldu. Böyle bir zamanda tekrar aile, akraba ve komşu ilişkilerini gündeme getirip sevgi yumağıyla insanların birbirini sarmaları için bu eseri kaleme aldım.

   Bu kitabımda en geniş yer alan daha once yazılmış olan Eğridere Köyu ile ilgili  üç defteri Türkçeye çevirdirn. Akrabalar hakkında çesitli tarih kitaplarından faydalanarak elde ettiğim bilgileri her akrabanın vermiş olduğum seceresinin ön kısmına ilave etmeyi faydalı buldum. Eğridere Köyu tarihini ve akrabaların tarihini herkesin istifade edebileceği şekilde sunmaya calıştım.

   Kitabımı yazma asamasmda bana kaynak eserler bulan H.İsmail Yıldız Bey'e ve Yusuf Can’a ve yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

 Cafer Can
11.07.2005 Bahcelievler

      KISACA TRABZON VE  ÇEVRESİ TARİHİ

  
Turan büyük bir denize benzer. Bu deniz arasıra coşarak etrafına büyük  dalgalar atar. Dalgalar her tarafı kaplar, basar hatta bu attığı dalgalardan denizler, göller meydana gelir. Bunlarda coşar ve yasar. Ana denizle olan bağlantıları kesilir, tamamıyla bağımsız bir hal alır.

   Tarihte Turan bir kac defa çoşmuş köpürmüş ve bütün dünyayı kaplamıştır.
   İlk türk  tufanı(Hiong-Nu) çini, ikinci Hun tufaru Avrupayı, üçüncü  Moğol tufaru Asya ve Avrupayı, dördüncü Tatar tufanı Hint ve Iranı, beşincii Selçuk ve Osmanli tufanı Asya, Avrupa ve Afrikayıalt üst etmistir.

   
Kavimler göçüyle bir çok Türk kavminin Kuzey Karadenizden orta Avrupaya geçtikleri ve  zamanla Balkanlardan Anadoluya kadar yayıldıkları bilinmektedir.

   Trabzon ve çevresini içine alan devletlerin kronolojik sıralarnasıyla söyledir.

M.Ö 2000 - 1600 Gaska=Kaskalar
M.Ö 1
840-600 Etiler
M.Ö. 1255-600 Frigler
M.Ö. 1118 Kumanlar
M.Ö.
695-625 Kimmerler/Amazonlar
M.Ö.
656 Miletliler
M.Ö.
653 iskitler / Sakalar
M.Ö. 625-550 Medler
M.Ö.
546-332 Persler
M.Ö.
400 Ksenefonun Onbinlerle geçisi
M.Ö. 334-30 I Makedonyalı İskender
M.Ö.
312-298 Ermers ve Argunt
M.Ö.
298-63 Pontos Milli Devleti
M.S. 395-1072 Dogu Roma
M.S. 508? 515?-557 Sabirler
M.S. 617 -642 Sasaniler Dönemi
M.S. 705-715 Emeviler
M.S. 1071-1081 Turk Selcuklular
M.S. 1081-1204 Karışık dönem
M.S. 1204-1461 Trabzon KrallIgl
M.S. 1461-1916 Osmanlı Turk Devleti

1916-1918 Rus isgali
1918-1922 Osmanh Turk Devleti
1922 Turkiye Cumhuriyeti

   Bölgemizde Avarlar, Sabirler, Bulgarlar, Makedonlar, Karluklar, Pecenekler, Kumanlar, cağrıştıran yer isimleri vardir. Yaptığımız  çalışmada bölge halkından Hun. Sabir, Besir, Pecenek, Kuman, Türkmen, Akkoyunlu Türkmeni, Sürmeli Türkmeni izlerine rastladım .

   Köyumüzde ve bölgemizde en çok Pecenek’le Kuman Türklerini tespit ettik. Pecenek ve Kuman Türkleri hakkında, akrabalarla ilgili yazılarda genisçe yer verilmiştir,

   Erdoğan aslıYüce 1071 'den sonraki dönen için söyle birkac örnek vermek vermektedir.
   Doğu Roma kaynakları Türklere karşı kaybettikleri şehirleri ve yerleşim yerlerini kaybettikleri zaman görmezden  gelirken, o bölgeyi yeniden aldıkları zaman ise methiyeler yazmışlardir.
İşte bunlardan en belli başlısı  Trabzon'dur. Çünkü kaynaklar da Türklerin 1461 'de şehri fethettiklerini yazmaz mi?

   Anna Komnena (1083-1153), Doğu Roma imparatoru Aleksi Komnen’in kızının yazdığı kitapta Thedoros Gabras'tan bahsederken "Vaktiyle bu savaşçının  TÜRKLERDEN geri aldığı bir yer olan Trapeountos (Trabzon)'a Doukas (Duka-Askeri Yali) atadi."

   Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah; "Karadenize kadar ilerlemiş, sahile vardığı zaman denizde ÜÇ DEFA ıslattığı kılcını buralarda ebediyyen sahip olduğunu ifade etmek üzere. dalgalar arasına atmıştır. Dönüşünde yanında götürdüğü bir avuc deniz kumunu: 'BABA MÜJDELER OLSUN! OĞLUN DÜNYANIN SONUNA HAKiM OLDU' diyerek Alparslanm mezarına koymuştur." Sultan Meliksah bu olayi H. 478'in sonlarında (M.=I086 başlarında gerçekleştirmiştir.

   1335 yılında İlhanlı  Hükümdarı Said Bahadir’in ölüüm üzerine Moğol baskısı sona ermiş ve bütün Türkmen aşiretleri serbest kalmışlardir.

   Her ne kadar Trabzon'un surlan içine hapis olan bir tekfurluğa imparatorluk deme yanlışlığı yanında, utanmadan sıkılmadan, hiçbir dayanaği olmayan II. Pontos aptallığı ile yapılan dayatmalara rağmen, Trabzon Krallığı, erkekleriyle değil, çevresindeki Türkmen beyleriyle bakireler hazırlayan bir ciftlik olduğu biliniyordu.

   Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaaddin Keykubat’ın oğlu Keyhusrev ve Mubarizüddin Ertakuş’un idare ettigi Türk kuvvetleri karadan ve denizden Trabzon’u kuşatmalarına rağmen fethi gerçekleştirilernedi.

      1332'de Bayram Bey Hamsiköy’e kadar gelmiş ağır kayıplar vererek geri dönmüştür,

      4 Temmuz 1341 'de Akkoyonlu türkmenleri Trabzon'u kuşatirlar.

      1343 'te Akkoyunlular, ikinci seferinde elleri boş döner. 1347 yılında çıkan veba salgını sonunda nüfusunun ancak 1/5’i sağ kalabilmiştir. Yani nufusun 4/5’ii yok olmuştur.

      1348 yılında Trabzon Krallığına karşı Türkrnen Beyliklerinin oluşturdukları ittifaka Erzincan Valisi Ahi Ayna Bey, Bayburt Valisi Mehmet Akkoyunlu Turali Bey, Türkmen Bey’i Bozdoğan
Bey İle Çepnilerin de katıldığı kuşatmada başarılı olamadı.

      1357 Bayram Bey'in oğlu Hacı Emir Kalabalık bir  asker ile Maçka yöresine kadar giderek bölgeyi yağma ve talan  etti.

      1442 Osmanlı Sultanı II. Murad'ın (1421-1451) Trabzon’a denizden hücumu ve 1454 Şeyh Cüneyd'in Trabzorı'u kuşatması gerçekleşti.

      26 Ekim 1461’de civarının fethi hemen hemen tamamlanmış olan Trabzon surlarının içinde fethedildi.

      Fatih 1461’de orduları ile birlikte Trabzon 'u fethetmiş olmakla birlikte Trabzon'un Boztepe semtinde olan Ahi Evran Camisi’nin Yapılış tarihi 1204’'tür. Bu bize fetihten 250 yıl önce müslüman Türkler'in Trabzon ve çevresine yerleştikleri ve nüfuz ettiklerini hatta cami inşa edecek kadar serbest hareket ettiklerini göstermektedir.

      Dede Korkut hakkında cildler dolu kitaplar yazıldı ve yazılmaya devam etecek. Bizim burda yapacağımız kısa izahattan sonra ilim adamlarımız konuyu enine boyuna ele alacakları kanaatindeyim.

      Dede Korkut ve Kırk alpereni Kuman Türklerine islamı tebliğ etmek için Bayburt ile Çaykara'nın sınırı olan Kırklar dağında obalarını kurmuş. Konakladıkları yeride bir cami yaptılar. Bu cami Çaykara'nın ilk camisidir. Hala hemşehrilerimiz yaz aylarında Kırklar Camisine gider namaz kılar ve hatim indirirler. Kırklar camisinin üstü açıktır. Etrafı kayalarla çevrilidir.
Dede Korkut atanın atını suladığı Aygır gölü ve Kanlı göl bizim ilçemizin köyü olan Haldızendedir. Bu veriler ışığında Dede Korkut'un Çaykaralı olduğunu yazıyorum.

      İnşallah ilim adamlarırnız kısa süre içinde bu konuda bizi inceden inceye aydınlatacaktır. Kaymakamlığımız gelecek yıl için Dede Korkut şenlikleri düzenleyebilir. Dede
Korkut'un dolaştığı yerlerden Çaykaraya bakmak çok anlamlı olur kanaatindeyim.

     
FETİTEN GÜNÜMÜZE KADAR EGRİDERE KÖYÜ'NÜN GENEL TARİHİ

   Fatih Sultan Mehmet, Of kazasını (H.864) 1461 'de fethetmiştir

   İnsanlık tarihinde büyük bir yer tutan Türklerin, en kudretlisi. en medenisi ve en devamlısı, şüphesiz ki Osmanlı Türkleridir. Bu Türkler kaynayıp taşmış, asırlarca Avrupa'yı titretmiş. üç kıtaya kanat germiş, medeni bilgileriyle, kanunlarıyla pek büyük ordular sevk ve idare etmiş, yüksek şan ve şereflerle, tarihi parlak sahifelerle doldurmuşlardır.

   İşte bu Türkler’in kahramalık devirlerinde, cihan tarihinde fatih ünvanı ile meşhur olan İkinci sultan  Mehmet zamanında küçük kazamız olan of ve köyümüz olan Eğridere bizimde ecdadımız olan bu ünlü Türkler  tarafından resmen yurduna katılmıştır.(Hicri 864-1461)
Demek oluyor ki, Of kazasının Müslümanlık devr-i saadeti.hür bir şekilde müslümanlığın yaşanması 1461 tarihinde başlar.
1461 tarihinden 1515 tarihine kadar geçen 54 yıl içinde Of kazası ve köyümüzle ilgili kaynaklarda vesikalara rastlanmarnıştır

   Böyle olmakla birlikte 1515 tarihli Yavuz devrine ait bulunan Tahrir defteri. Of'da ilk Müslümanlık ve Türklük cereyanları hakkında bize verdiği bilgi ile 1461 tarihinden 1515 ta
rihine kadar geçen 54 senelik devrede, kazanın muhtelif köylerinde 50 kadar Müslüman Türk olduğunu anlamış bulunuyoruz.

   Bu umum kaza ıçın pek mühim değişiklik sayılmaz. Demek oluyor ki; Fatih devrinden Yavuz devrine kadar  kazamızda hükümetin değişmesinden başka sosyal bir değişiklik olmamıştır.'
   1515  yılında Of ve Çaykara ile köylerinde toplam  olarak Müslüman asker sayısının 132, köylerdeki dul kadınlara ait ev sayısının 136, bekar ve erkek aile reislerinin sayısının 84 olduğu ve 404 kişinin de ayrıcalıklı arazi sahibi olduğu bilinmektedir."

   1515 tarihli Yavuz devrine ait bulunan  tahrir defterinde 31 hanede köyümüzde müslüman türk yoktur.
   1554 tarihli Kanuni devrine ait bulunan tahrir defterinde 68 hanede İskender adında bir Müslüman evi vardır.
   1583 tarihli Sultan Üçüncü Murat Han devrine ait bulunan Tahrir defterinde 92 hanede Bayram, Mahmut, Hüseyin ... dokuz Müslüman evi vardır.

   Trabzon Osmanlı topraklarına katılınca eyalet durumuna getirilir. Ancak Of ile ilgili kayıtlara Fatih döneminde değil de Yavuz döneminden itibaren rastlıyoruz.
   Bugün Osmanlı arşivinde kalan en eski Trabzon Tahrir defteri Yavuz Selim zamanından (1512-1520) kalabiler (H. 921) M.1515 yılından kalma 411 yapraklı Trabzon Sancağı Mufassal Dirlik Defteridir."
   1600 yılından itibaren köyümüzün Müslüman Türk kimliği ön plana çıkar. Bunu ilerdeki sayfalarda yazacağımız belgelerle açıklayacağız.
  
   Nasıl oldu da Hristiyan ahali bu kadar kısa sürede yok oldu sorusu akla geliyor. Bu sorunun cevabını Osmanlı Devleti 'nin uyguladığı iki ayrı istikamette sürgün hareketlerinden bulabiliyoruz. Yani bizim bölgeye Müslüman Türkler iskan gelirken, aslı Türk olan Hristiyan Kuman Türkleri diğer bölgelere iskan ettirilmiştir.

   16 yy. Osmanlı'da nüfus hareketleri "Trabzon iki ayrı istikametle sürgün hareketine sahne oldu. Bir taraftan Trabzon'a yakın Amasya, çorum, Tokat, Samsun gibi Türk şehirlerinden buraya Müslüman halk gönderildiği gibi diğer taraftan da Balkanlardan bazı asker aileleri Trabzon'a İskan edildiler. Öte yandan şehir merkezinde oturanlara da benzer politikalar uygulandı.

   Göçün birinci sebebi; hükümet politikaları, ikinci sebebi ise bugünde ve bölgemiz insanınında yaşadığı geçim sıkıntısıdır. Hayat şartları, devamlı olarak köyümüz
halkının evini, bağını ve bahçesini bazen satıp, bazen de arkadaş ve akrabalarına hediye edip başka bölgelere göç etmeye zorlamıştır. Bugün olduğu gibi geçmişte de ülkemizin ve diğer ülkelerin toprakları bölgemiz insanı için ya gurbet yeri ya da devamlı iskan yeri olmuştur

   Köyümüz ve o yıllarda ilçemiz olan Of'un güç hayat şartlarını dile getiren çok önemli bir vesikayı, orjinalinde değişiklik yapmadan ancak anlaşılması zor olan kelime ve deyimleri bugünkü Türkçe karşılıklarını parantez içerisinde yazarak kitabıma alıyorum:

      Of kadısı Merhum İbrahim Efendi 'nin Dilekçesidir.

  
Dergah-ı felek medar ve barigah-ı gerdum-i iktidar Türabına arz-ı bi miktar budur ki:
   (Feleğin etrafında döndüğü padişah'ın kapısına ve güçlü iktidarının divanına ve toprağına dilekçek budur ki:)

   Yüce Padişahın kapısının müteferrikalarından (hizmetçilerinden) İlyas Ağa kulları yeniden, Batum eyaletinde olan avariz (olağnüstü hal veya sebebi ile alınan vergi) bedeli içün üç yüz altmış akçe. eyalet-i Batum'dan iki kile (80 kg) arpa ve bir kile (40 kg) buğday satıp alıp kendi davarlarına yükledüp Erzurum'dan nerh-i icari (uygulanan belediye fiyatlarıyla) ismi geçen İlyas Ağa 'ya teslim edüp ellerinden mühürlü temessük alınan deyu ferma-ı ali varip olup (onaylı belge alınsın diye padişah fermanı vardır.) ber mucibi emr-i ali mubaşeret olundukta: (gereği gibi yapıldığında):

   Trabzon' dan bilcümle kuraların (köylerin) ahalisi
sabıkan (önceden) mirimiran (vali) olan Ömer Paşa zulmünden her birisi tegayyürül hal olup (halden hale geçip) her bir köyden gece oldukta beşer, onar ev hôli bulunup (evler boşanıp) kanıda gittikleri namalüm olup (nereye gittikleri bilinmeyip) eğer bu minval üzere kalursa cümle Trabzon ahalisi kuraların bir ferd kalmadığı mukarrerdir. (Eğer böyle devam ederse köylerin tamamen boşalacağı kesindir.) Zira kura-yı Trabzon' dan (Trabzon köylülerinden) Ziraat ve hiraset olunmak yerleri yoktur.

   Cümle sengistan (taşlık) ve çelgilistan (ormanlık) yerlek olup cümle arpa ve buğdayları Rum ilinden gelip anınla kut layemutt kifaflanup (ihtiyaca yetecek kadar azığa) mekkariye (ikrama) dahi muhtaçlardır. Dört-beş kile-i İstanbul-i ancak bir ata tahmil olunmak (yüklenmek) mümkün olur. Şimdiki halde mahalli memura beş yüz ve altı yüz akçe ile isticar olunur (kirası olur) ve dahi ucuzluk olmağile kile-i İstanbul 'i buğday otuz ve arpa onbeş akçe olur, öyle olucak üç yüz altmış Osmaniye, on dokuz kile arpa ve buğdayalup bu minval üzere iki bin akçeye kirası olur. Ol takdirde cizye dahi buna kıyas olursa her haraç (vergi sahibi hıristiyan erkek) bin beş yüz ve bin altı yüz akçe ile olup ve kefereden bazısının dört beş oğlu olmakla dört beş haracı olur. Ve avarızı (olağanüstü hal vergisiyle) ile altı yedi bin akçe olur. Bir evden bu kadar akçe verilmekle ancak halas (kurtulur) olur.
   Şöyle ki, bu vechile olunursa cümle rızkı dahi satılır sa saliyanesine (senelik vergi tutarı) kifayet etmez, Haliya (şimdi) vilôyet-i Trabzon iskele olmağın eğer cebhanedir ve eğer sair muhimmat-ı miridir, bundan gelip geçmek lazını ge!ürse, bunlar (buhıristiyan
halk) firar ederse bu hizmetleri edaya lazım olduğu elzem olmağın eyalet-i mezbura kurasının (Trabzon 'un köyü halkının) ehvalleri vuku üzeredir. (H. 1024 M. 1615)

      Devlet medara arz olundu Eraful-ibad İbrahim el Kadı Be ol

     
Vesikadan anlaşıldığı gibi zaten geçimi zor olan bölgeninin ahalisine bir de vergi bindirilince bölgeyi terk etmek macburiyetinde kalmıştır.
      Bu göçün nerelere olduğunu ve diğer sebeplerini başka bir vesikayla açıklayayım.

  
Ege kentlerine göçü teşvik eden. Ticaretin giderek gelişmesiydi. DOGU KARADENİZ yöresinden gelen göçlerr ise, hem Celali çetelerinin hem de İran sınırındaki savaş sürekli huzursuzluktan kaynaklanmış olmalıdır. Bu yöreden göçün bazı yıllarda çok önemli boyutlara vardığı anlaşılıyor, H.1018 (M.1609–1610) tarihli bir belgeden Trabzon ve Rize dolaylarına kayıtlı 15000 cizye mükellefi hristiyandan 17. yy 'ın başında ancak 2500'ünün bölgede kaldığı anlaşılmaktadır."


   "Trabzon kadısı dergah-ı mu' allana mektup gônderüp Batum eyaletinde vaki olan reaya taifasi meclis-i şer-a başvurup; re' ayanın ekserisi cela'yı vatan edüp Rumeli tarafında filibe, Ahyali ve Edirne ve sayir kadılıklarda ehlu iyalleri (aileleriyle) ile mütemekkin (yerleşik) olup firar etmeleri üzerine verginin kalanlardan talep edilmesi ile zulme yol açıldığındanı firar eden re'ayanın gerü yerlerine götürülmeye mukarrerdir, yerlerine kalanlar dahi perakende
ve perişan olmaya mukarrerdir, deyü arz eylediğin acilden firar eden taife herhangi bir yerde bulunurlarsa kanun üzere yerlerine avdet ettirmekbabında fermôn-ı şerifim sadır olmuştur." (Rumeli'de nerede yerleşmişler ise geri yerlerine gönderilmesı ve inat edenlerin kürek cezasına çarptırılacagı hususu hüikmün sonuna zikredilir.

    Trabzon, Batum ve Rize yöresinden yola çıkan göçmenlerin, Balkanlar ve Kuzey Anadolu boyunca uzanan kervan yoluyla değil de gemiyle ulaştıkları anlaşılıyor. Bu göçmenlerin genellikle Yama'da karaya çıktığı, kent çarşısında yerleşmiş olduğunu, kent çarşısında yerleşmiş tüccarların Osmanlı idaresine verdikleri dilekçeden öğrenilmektedir.

   "Yerli hristiyanların mecburi iskana tabi tutularak yerlerinden uzaklaştırıldığını ve yerlerine imparatorluğun muhtelif yörelerinden bilhassa İç Anadolu'dan Türkler'in gönderildiğini ve müslüman nüfusun asıl çoğalmasının sebebinin bu olduğunu, Doç. Dr. Hanefi Boston doktora tezinde ileri sürmektedir.

   İ
ster isteyerek göç isterse de mecburi göç olsun Hıristiyan ahali köyümüz ve bölgemizi terk etmek mecburiyetinde kalmıştır

   "Trabzon'da fethi müteakip Osmanlı toplumu oluşturmak için devlet "sürgün" metodunu sistemli bir şekilde uygulamıştır. İmparator ve aileleriyle birlikte ileri gelenleri İstanbul' a göndermesi ve Hristiyan halkın kaleden çıkarılarak yerlerine çevreden müslüman ailelerin sürülrnesi"bu surgün işinin" zıt iki yönlü olduğunu gösterir.

   Son olarak H.112l (M.1796) tarihinde yedi köyün Ankara ve" Amasya tarafına sürgün edilmesiyle ilçede Hıristiyan nufusu kalmamıştır.

   Amasya Tarihi kitabının 110. sayfasında (M. 1877 - H. 1 ~94 ) tarıhinden itibaren Trabzon vilayeti ve Canik sancağı köylerinden hersene Rum dili ile konuşan Hristiyan Pençikler ve. Kumanlar gelip Amasya'nın köylerine muhacir olarak yerleşmişlerdir. Muhacir olarak yerleştikleri İslam çiftlikler onbeş yirmi sene sonra cebren alıp. Eski sahiplerini def etrnişledir."


      YENİ SOYADIMIZI ALIRKEN Y AŞADIĞIMIZ ZORLUKLAR

  
"Yalnız dünden bugüne değil, bugünden yarına intikal edecek menkıbelerimiz de vardır ve soyadları faciası da işte bunların en önemlilerinden biridir. "Soy" kelimesi Türkçe’de ırk ve cins hem de aile manalarına gelir.
Onun için genel olarak soyumuz denilince Türk cinsi ve "soyadalarımız" denilince de aile adlarımız kastedilmiş demektir. Soyadlarımız, soyumuza uymadığından. yani milletimize yakışmadığından söz etmemize sebep bütün dünyaya salmış olan eski Türk ciddiyeti ve ağırbaşlılığıyla bugünkü aile adlarımızdan birçoklarının uyuşmasına imkan olmamalıdır.'

  
Her millette soyadları atalardan kalmıştır fakat bizimkiler öyle değildir. Eski Türk büyüklüğünün sebeplerini yüzyıllar boyunca memletimize gelip incelemiş batı yazarlarının hayran oldukları şanlı atalarımızın ciddiyet ve ağırbaşlılığıyla (çeşitli) gülünç adların hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bunlar "soyadları kanunu" çıktıktan sonra tescil edilmiş şeylerdir. Birçok ırkı meziyetlerimiz gibi ciddiyet ve ağırbaşlılık itibarı ile de ne hale geldiğimizin bundan açık bir delili olamaz.

     
SOY VE SOYUN DEVAMI

  
En basit sözlük manasıyla soy; Geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte aynı kandan olmak dolayısıyla birbirine bağlı bulunanların topu: Soyu temiz bir adam
   Çeşit, tür, cins nevi: Tazı, köpek soyundandır. İyi nitelikler taşıyan; soy at, soy sop, Bütün soy ve akraba, soyu belli: iyi bir aileden olduğu bilinen Soyu bozuk: İyi bir aileden olmayan."
   Değerli dostlar, ilk bakışta "soy" kelimesinden insan cinsinin kendi içinden ve hayvan cinslerinin kendi içlerinden kanca yakınlığı (akrabalığı) anlaşılır. Bu manada yaratılmış olan her canlı kendi soyunun devam ettirme sevk-i ilahisi (içgüdüsüyle) donatılarak Allah (c.c.) tarafından bu dünyaya gönderilmiştir. Bu sevk-i ilahiyeyi Allah (c.c.) insanlara ve hayvanlara adaletli dağıtmıştır

   İnsanı, hayvandan ayıran "Soyu temiz bir adam" tabiridir. Bu deyimi biraz açacak olursak; insan övünerek "Bu benim soyumdandı, bu benim soyumdan gelecek evladımdır
." Diyebilmesi için yalnız döl ve kan akrabalığı yeterli değildir. Yaşam tarzı inanç ve kültür olarak kuşakların birbirine benzemeleri gerekmektedir.

      Kur'an-ı Kerim Hüd Süresi 40– 48. ayeti kerimelerinde soy (çocuk), hayırlı soy deyimlerini en güzel şekilde bize açıklar.

  
"40) Nihayet buyruğumuz gelip de iş ciddileşip, sular kaynamaya başlayınca, Nuhı'a dedik ki:"Her cinsten birer çifti ve haklarında hüküm verilmiş olanlar değil, yalnız aileni ve iman edenleri gemiye bindir." ancak ona inananlar küçük bir topluluktu. 41) Nuh dedi ki: Binin artık, yürümesi de durması da, Allah adıvla olan bu gemiye, doğrusu Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır. "42) Ve derken onları götüren gemi, dağ gibi dalgaların arasında seyre koyuldu, Ve o an kıvıda kalan oğluna Nuh: "Oğulcuğum:." diye bağırdı. "Gel bin bizimle gemiye, o gerçekleri örtbas edenlerle beraber olma!" 43)Fakat oğlu: "Ben, beni sulara karşı koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nuh: "Bugün Allah'ın emrinden koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi, Nuh:" Bugün allah 'ın emrinden koruyacak, hiçbir güç ve yardımcı yoktur. Ancak O 'nun merhamet ettiği müstesna."Ve tam o anda, aralarında bir dalga yükseldi ve oğul boğulanların arasına karıştı. 44) Ve derken" Ey yeryüzü suyunu yuı'' denildi. "Ey gök yağmurunu durdur." Ve böylece sular çekildi. Allah'ın hükmü yerine geldi, gemi Cüdi dağına oturdu. Ve yaratılış gayesi dışına çıkan bu toplum için, "Rahmetten uzak olsun" denildi. 45)Nuh bu arada Rabbine yakarıp "Rabbim" dedi. "O benim kendi oğlumdu, ailemden birivdi ama senin verdiğin söz herkes için geçerli bir gerçektir ve sen hüküm verenlerin en adaletlisi ve en güzel hüküm verenısın. 46) Allah "Ey Nuh!"dedi. "O senin ailenden sayılmazdı: çünkü iyi ve doğru olmayan bir şeyolan inanmamayı tercih etti. Artık içyüzünü bilmediğin bir şeyi benden isteme! Bilgisizlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum." 47)Nuh dedi ki:" Ey Rabbim! Bilmediğim bir şeyi senden istemekten, yine sana sığınırım; eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen, herhalde kaybedenlerden olurum!" 48) Ey Nuh! Denildi. Sana ve seninle beraber olanlardan meydana gelecek ummetlere, bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden in. Fakat senin ve onların soyundan gelecek olan. Zalim ve inkârcı insanlara gelince, biz onların bu dünyada belli bir süre yaşayıp geçinmelerine fırsat verecek, sonra da katımizdan bir azaba çarptıracağız.

     
BU ÇALIŞMAYA ESAS OLAN ÜÇ DEFTERİN KISACA TANITILMASI

  
Bu çalışmaya esas olan köy defterleri, defterlerin yazıldığı zamanların köy muhtarları köy içerisindeki miras ve merkezi idare ile ilgili askerlik,öşür gibi resmi işlemlerini sürdürebilmek için yazdırdığı veya merkezi hükümetlerin tutulmasını emrettiği düzenli resmi kayıtlardır.

   Resmi hüvviyeti olan bu defterler, bize resmi yollardan değil de elden ele dolaşarak, itina ile saklanarak intikal ettirildi. Bana; bu defterleri, baba dostum ve komşumuz olan İsmail Yıldız beyfendi temin etti. İlk önce, en son yazılmış olan üçüncü defteri, kendi hanesinde mevcut olduğu için bana verdi. Birinci ve ikinci defterleri rahmeti rahmana kavuşmuş olan komşum Mehmet Hilmi
Yıldız'dan ısrar ve yalvararak aldı. Bu eserlerin bana gelişinde bu denli katkıları olan ve beni teşvik eden İsmail Yıldız'a tekrar teşekkür ediyorum.

   Birinci defterin orijinal ismi; "Ğorğoras Karyesinin Isim Defteri" olarak, kitabın birinci sayfasında kaydedilmiştir. Eğridere köyü'nün isim defterinin yazımının bitim tarihi olarak, adı geçen eserin son sayfasında mali yılı hesabıyla binüçyüz (1300) olduğu yazılmıştır. Demek ki eser M.1884 yılında tamamlanmıştır. 1795 tarihinden 1884 tarihine kadar doğanlar, düzenli bir şekilde bu deftere, doğum tarihiyle birlikte kaydedilmiştir. 1795 tarihinde doğanların baba ismini verdiğine göre eserimiz,1750'den günümüze kadar olan aile, soy şecerelerini çok düzenli bir şekilde verecektir.
   Defterde ünvan olarak; ağa, hacıağa, efendi, hacı ve hacı efendi ünvanları kullanılmıştır.

   Hane hane yazılarak tutulmuş olan defterde, hane reisi şöhreti ve ünvanı varsa ünvanıyla, birinci sıraya yazılmış olup, aile reisine yakınlığı belirtilerek, o henede yaşayan bütün fertler; sıra numarası verilerek, baba adı ve doğum tarihi belirtilerek kaydedilmiştir. Bazı şahısların ölüm tarihleri de verilmiştir

   Aile reisine yakınlığı ifade etmek için şu kelimeler kullanıldı.

bin: oğlu
binti: kızı
zevcesi
: hanımı
diğer zevcesi : ikinci hanımı
hedifi : kız torunu
hefidi: erkek torunu
validesi : annesi
valideleri : anneleri
hemşiresi : kız kardeşi
karındaş
: erkek kardeşi
kerimesi : kızı
yeğeni: kardeşinin oğlu
yeğenesi
: kardeşinin kızı
üvey valideleri : üveyanneleri
yeğenzadesi
: yeğeninin oğlu
amuzadesi
: amcasının oğlu

Ayriyetten şunu da ifade edelim

tevellüt : doğum
mevt : ölüm anlamlarında kullanılmıştır

  
Birinci defterde tespit edebildiğim kadarıyla 163 hane kaydedilmiştir. Bu defterde hane reisi olarak yalnız erkekler yazılmıştır.

   Aşağıda adı geçen sülaleler, o devirde açık bulunan hanelerin sayısınca deftere yazılmıştır. Defter dağınık olduğundan belki birkaç sayfası eksik olabilir de olmayabilir de.

1-  Sofizade
2-  Mehmet efendioğlu
3-  Hoşoğlu
4-  Kamiloğlu
5-  Müftüoğlu
6-  Çakıroğlu
7-  Sarıoğlu
8-  İbrahimpaşaoğlu
9-  Karahasanoğlu
10- Kisiroğlu
11- Kocakoğlu
12- Hacıoğlu
13- Beşiroğlu
14- Kaşanoğlu
15- Çataloğlu
16- Dumanoğlu
17 - Hunbaloğlu
18- Çakaloğlu
19- Çolakoğlu
20- Şuturoğlu (Şatıroğlu)
21- Galeyoğlu
22- Tellioğlu
23- Bozoğlu
24- Abbasoğlu
25- Tokoğlu
26- Likoğlu
27 - Kuberoğlu
28- Hacıismailoğlu
29- Arapoğlu
30- Lemaoğlu
31-Kuliçoğlu
32- Niyazoğlu
33- Karamutioğlu
34- Kanberoğlu
35- Kasımoğlu
36- Sürmenelioğlu
37- Kodaoğlu
38- Gurnaoğlu
39- Bekiroğlu
40- Tacoğlu
41- Baltacıoğlu
42- Hacımahmutoğlu
43- Hacımehmetoğulları
-------------------------------------------------
   Defterin son sayfası, köyün malı işleri ile ilgilidir.

   "Ğarğoras Karyesi umum ahaliye mahsus emvali umumiyeyeyi muhtar-ı sabık (geçen dönemin muhtarı) Gurnaoğlu İsmaıl Efendi' ye borçlu olan isimleri beyan eder. Malı yıl, 1 Mart 1322 (M.1906)

      Kuruş
        70
        12
       
19
        07
  
-----------------

      BAYRAKOGLU Yusuf bin Mustafa İki sene tansile
      Mesarifati umrniye
      Bir gümüş yetmiş beş kuruşa sebeb-i sıhhat hak oldu. Bir senelik gümüş SOFIZADE Cafer AGA'ya muhasebe görüldü.

       
115
      Kuruş
        288
        029
        029
   Çataloğlu Yusuf bin Hacı Mahmut kendisiyle muhasebe görüldü. Mali yıl
   1 Mart 1322 (M. 1906) bir senelik gümüş.

   
-------------

        346
     
Kuruş
        204
        080
        080
     -----------
        364
defa Çataloğlu Yusuf-Sarıoğlu İsmail talebinden havale-i ôşarına mahsup sarıoğlu ismail ôşar borcundan emvali 1 Mart 1318 (M.1902). Dört gümüş, dört samar.

   Birinci defterin tanıtımı bitmiş oldu.
2. Defter 17 kanun-i sani 1321 (M.1905) yılında tamamlandı.
İkinci defterde farklı aile adları olarak
43- Hacımehmetoğulları
44- Yaroğullan. Yazılmıştır
Hane hane yazılarak tutulmuş defterde 189 hane kaydedilmiştir.
189 haneden; erkek reis tarafından yönetilen hane sayısı 153, dul reis tarafından yönetilen hane sayısı 36' dır.
2. Defterde I. Defterden farklı olarak baba adının yanında anne adı da yazıldı. Ayrıca eş durumu, askerlik durumu hakkında bilgi verildi.
Aile reisine yakınlığı ifade etmek için birinci defterden farklı olarak şu kelimeler kullanılmıştır

   Birader: Erkek kardeş
   Biraderzade: Yeğen
   Peder: Baba
   Mahdum: Oğlu

  
İkinci defterin son iki sayfası köyün maliyesiyle ilgilidir. Bugünkü alfabeye aktararak aşağıda yazıyorum. 143 kuruş 20 para.


   Bin üç yüz on iki senesinden. bin üç yüz on beş senesine (M.1896–1899) kadar Goğraras Muhtarı bulunan Gurnaoğlu İsmail Efendi ile ruyet-i muhasehe (karşılıklı
muhasebe) ile belada (yukarıda) bulunan 143 kuruş 30 para borcum olduğuna imza ederim.

     
1 Mart 1320 (M.1904) Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet

   Belada muharir bulunan
143 kuruş 30 para öşür parası Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet'ten bakiye öşürden Muhtar İsmail Efendi'ye borcum olup ririndeki (alt taraftaki) imza kendimindir.
       1 Mart 1320 (M.1904)Hacıismailoğlu Halim Hoşoğlu Ömer
   61 Kuruş
   Bin üç yüz ondokü: emvôl.i ummiyasinden öşür amseli

  
Olmak üzere muhtar ile muhasebemuz ruyet olup (karşılıklı) 61 kuruş muhtara borcum olduğunu imza eyledim.

     
1 Mart 1320 (M.1904) Hoşoğlu Ömer Hoşoğlu Ahmet bin Ahmet
187 Kuruş
20 Para
Bin üç yüz ondokuz senesinden kalan bakiye, bin üç yüz on iki senesinden mahsul ôşiirii, gerek sığır parası, gerek emvdl-i ummiyenin bir cümlesi muhasebemuz ruyet olup (karşılıklı) bir üç yüz ondokuz. Senesi oşiirlerine yekün boreum yüzseksen yedi kuruş yirmi para öşür parası borcum olduğuna imza ederim.

      1320 (M.1904), Bekiroğlu Şerif Haeıismailoğlu Halim Ağa, Ğurnanoğlu Ahmet
      114 Kuruş
   Defaden başka deftenden olan borcumun bakiyesidir.


  
Üçüncü defter Of nüfus idaresinden 1337 (M.1921) yılında mühür ve imzasıyla tamamlandı onayı aldı.
   Ücüncü defterde 198 hane kayıtlı olup, bu hanelerden; erkek reis tarafından yönetilen hane sayısı 157, dul reis tarafından yönetilen hane sayısı 41' dir.
   Üçüncü defterte farklı aile adı olarak, 45. aile Mollaalioğulları yazılmıştır.


      KÖYÜN İSMİ  (GORGORA  ) (NAM-I DİGERİ PAÇAN) (BACAN)
  
  
1486 ile 1583 yılları arasındaki tahrir kayıtlarında köyümüzün ismi, Gorgora nam-ı diğeri, Paçan olarak geçmektedir. Bu ad Türkçe'dir. Paçan (Bacan) adlı köyler Peçenek ya da Kuman Türkleri ile ilgilidir. Nitekim Oğuz Han 'ın kardeşinin adı Bacanak yani Peçenek idi."

   Peçenek boyadının bacanak kelimesi olduğu ve ayrıca Peçenek Türkleri 'nin uruglarının reisleri arasında Maycan (Pafçan) adlı birisinin bulunduğu bilinmektedir.
   Yine Kuman Türkleri arasında "Beçene" adlı bir urug (oymak) bulunmaktaydı. Rasony adlı Macar asıllı yazarın araştırmasıdır.
   GORGORA: Gorgora ismi Türk dünyasının çeşitli yerleine  ismini veren "GOR' adlı askeri komutandar gelmektedir. Nitekim "GOR" Nahçıvan'da "GORİS" bölgesine de adını vermiştir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   II. BÖLÜM  


1720-1920 tarihleri arasında
Eğridere Köyün’de yaşayan Ailelerin
Soy ağaçları ve daha önceki ilgili oldukları Türk Boyları;

            ABBASOĞULLARI

  
Bu akrabanın erkek tarafından nesilleri köyümüzde tükenmş olup, Ataköy'de Abbasoğuları aile adı ile bir akraba yaşamaktadır.­Abbasoğulları Bozoğulları ile aynı sülaledendiler.

ABBASOGULLARI (……

 1.DEFTER        SAYFA 90       HANE 40
 1 Abbasoğlu; İbrahim'in oğlu Süleyman (1852)
2 0ğlu; Süleyman'ın oğlu Ali (1878)
3 Validesi; Abdullah kızı Saliha (1815-1886)
4 Hanımı; Mehmet kızı Rahime (1849)
5 Diğeri; Süleyman' ın kızı Ayşe  (1881)
6 Diğeri; Süleyman'ın kızı Saliha (1884)
7 Kız kardeşi; İbrahim kızı Müslime (1849-1890)
8 Diğeri; İbrahim kızı Cemile  (1844-1890)
9 Oğlu; Süleyman'ın oğlu Kasım (1892)
10 Kızı; Süleyman'ın kızı Fatma (1889)
11 Diğeri; İbrahim kızı Sakine  (1896)
 2.Defter       Hane    173 
1 Abbasoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Saliha'nın oğlu Süleyman
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac.
(1852)
2 0ğlu: Süleyman ve Rahime'rıin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var.
Askerlik durumu: İhtiyat.
(1878)
3 Diğeri; Süleyman ve Rahirnerı in oğlu Kasım
Medeni durumu: Mücerret
(1892)  
4 Hanımı: Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Rahime
Medeni durumu: Beyi var.
(1853)
5 Oğlu Ali'nin hanımı: Ölü Ali ve ölü Saliha'rıırı kızı Hanife   (1879)
6 Kızı: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Halime. (1884)
7 Kızı: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Fatma . (1889)
8 Diğeri: Süleyman ve Rahime.'nin kızı Sakine (1896)
3.Defter      Hane 173
1 Abbasoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Saliha'rıın oğlu Süleyman (1852)
2 0ğlu: Süleyman ve Rahime'nin oğlu Ali (1878)
3 Diğeri; Süleyman ve Rahime 'nin oğlu Kasım (1892)
4 Hanımı: Ölü Ahmet ve ölü Ayşe 'nin kızı Rahime i (1853)
5 Oğlu Ali'nin hanımı: Ölü Ali ve ölü Saliha'rıın kızı Hanife 1879)
6 Kızı: Süleyman ve Rahime'nin kızı Halime. (1884)
7 Kızı: Süleyman ve Rahime'nin kızı Fatma  (1889)
8 Diğeri: Süleyman ve Rahime'rıin kızı Sakine (1896)
9 Kız torunu: Ali ve Hanife'nin kızı Hanife bulmaktadır. (1908)

-------------------------  Devamı : ARAPOĞULLARI --------------------------------


 Arapoğulları hakkında yazı yazamadığım için üzgünüm. Gelecek çalışmalarımda bunu telafi etmeye çalışacağım. Şu kadar varki de köyümüz halkından Arapçayı en iyi bilen bu akrabadan Rahmi Aradır

      ARAPOGULLARI (Ara)


    

1.Defter        Sayfa 97        Hane 51       
1 Arapoğlu; Hasan'ın oğlu Mustafa (1840)
2 Kardeşi; Hasan'ın oğlu Yusuf (1849)
3 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Mehmet (1882)
4 Valideleri; Mehmet kızı Ayşe (1815)
5 Hanımı, Ahmet kızı Hacire  (1844)
6 Kız kardeşi; Hasan'ın kızı Gülsum  (1844-1886
7 Yusuf'un hanımı, Ahmet kızı Meryem (1844)
8 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Hasan (1895)
1.Defter        Sayfa 97        Hane 50       
1 Arapoğlu; Mehmet'in oğlu Hasan (1807)
2.Defter             Hane 70       
1 Arapoğlu; Ölü Hasan ve ölü Ayşe'nin oğlu Yusuf
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İhrac.
(1849)
2 0ğlu; Yusuf ve Meryem'in oğlu Mehmet (1882)
3 iğeri, Yusuf ve Meryem'in oğlu Hasan (1895)
4 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma 'nın kızı Meryem
Medeni durumu; Beyi var.
(1850)
5 Kızı; Yusuf'un ve Meryem'in kızı Necibe (1898)
3.Defter             Hane 70       
1 Arapoğlu; Ölü Hasan ve ölü Ayşe'nin oğlu (1849)
2 0ğlu; Yusuf ve Meryem'in oğlu Mehmet (1882)
3 Diğeri, Yusuf ve Meryem'in oğlu Hasan (1895)
4 Hanı rnı ; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Meryem (1850)
5 Kız kardeşi; Yusuf'un ve Meryem'in kızı Necibe (1898)

 ---------------- Devamı  BALTACIOĞULLARI --------------------


                                      BALTACIOĞULLARI    
  
   Nizayoğulları ve Baltacıoğulları'nın bir sülale iken, sonradan birbirinden ayrıldığı köyün ileri gelenlerinin yaşlılarının genel kaanitidir. Yaptığım araştırmalarda, Tacoğulları 'nın da bu akrabalara yakın olduğu kanaatine vardım. Zira BaltacıOğulları ve Taçoğulları 'nın Baltacılı Köyü ve Eğridere Köyü'ndeki arazileri de birbirine sınırdırlar.

   Niyazoğulları, Baltacıoğulları, Çakıroğulları, Taçoğulları gibi sülaleler ilk olarak Hanlut Köyü ve civarındaki köylere yerleşen Akkoyunlulara bağlı Türkmen aşiretlerindendir
   "Akkoyunluların Trabzon ile olan ilişkisi ve Trabzon bölgesinin etnik yapısına olan etkilerini iki döneme ayırmak zorundayız. İlk dönemdeki etkileri; Bayburt bölgesinde yaşayan ve Trabzon'un güneydeki dağlarda yaşayan ve daha sonra tüm Doğu Anadolu ile İran ve Azerbeycan'ın bir bölümünü kapsayan bir imparatorluk kuran Akkoyunlu beylerin ve imparatorluğun, Trabzon krallığı ile olan ilişkileriyle şekillenmiştir.

   İkinci dönemdeki etkileri ise, Akkoyunlu Devleti' nin Safeviler tarafından ortadan kaldırılmasından sonra olan tesirleridir ki bu dönemde Akkoyunlu bakiyeleri. Yavuz Sultan Selim tarafından, Trabzon sancağı topraklarına yerleştirilmiş ve günümüzde bölgemizde yaşayan Türk-İslam toplumunun en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

  
Baltacıoğlu sülfilesinin büyük bir kısmı Çaykara ilçesinin Baltacılı Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Baltacıoğullarının Kurt Dağı Yaylası'nda değil de Moneşera
Yaylası'nda yayla yapmaları bizim, bu aileller hakkında yeni bilgiler elde etmemize yardımcı olmuştur.
   Baltacıoğulları, Çaykara'nın bir köyüne ve Ofun bir deresine isimlerini vermek başarısını göstermişlerdir
   Bana göre Baltacı soyadının, bazılarının ileri sürdüğü gibi, bana göre askeri literatürle ilişkisi yoktur.
   Akkoyunlular döneminde bu bölgeye gelip, orman açarak, kendilerine tarım arazisi yaptıkları için kendilerine Baltacıoğulları denmiş olduğu kaantindeyim.
   Baltacı deresi 'nin başlangıç noktası, bu akrabalarının ilk odağının kurulduğu yerdir.
   Baltacı Deresi, Çaykara'da Kirazlı Dağları'nın batı tarafından çıkar, Baltacı Yaylası, Baltacı Mezrası ve Baltacı Köyü'nden geçtiğinden bu adı alır. Of’ta denize dökülür.


     
BALTACIOGULLARI (Baltacıoğlu, Andaç, Baltacıoğlu,)

1.Defter            Sayfa 116       Hane 80   
1 Baltacıoğlu; Osman'ın oğlu Ali   (1860-1886)
2 -Kardeşi; Osman'ın oğlu Mehmet  (1873)
3 Valideleri; Mustafa'nın kızı Havva (1825)
4 Hanımı; Hasan kızı Altuna (1864)
5 Kız kardeşi; Osman kızı Salise (1869)
6 Mehmet'in hanımı; Ahmet kızı Fatma (1879)
7 Yeğeni; Mehmet'in kızı Havva  (1896)
2.Defter              Hane 140
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma ' nın kızı ölü
Osman'ın hanımı Havva -
Medeni durumu; Beyi yoktur.
(1825)
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
Medeni durumu; Beyi var.
(1879)
3 Kız torunu; Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva
Medeni durumu; Bekâr
(1896)
4 0ğlu;Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet Medeni durumu;
Hanımı var. Askerlik durumu; Redif     (1873)-11.9.1930 )
 
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 iğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
3.Defter              Hane 140  
1 Baltacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü
Fatma'nın kızı Ölü Osman'ın hanımı Havva 
(1825)
2 Oğlu Mehmet'in hanımı; (Kadahor köyünden)
Ahmet ve Sakine'nin kızı Hafıza
(1879)
3 Kız torunu Mehmet ve Hafıza'nın kızı Havva (1896)
4 0ğlu; Ölü Osman ve Havva'nın oğlu Muhammet  (1873) - 11.9.1930)  
5 Torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Mustafa (1901)
6 Diğer torunu; Muhammet ve Hafıza'nın oğlu Hüseyin (1904)
7 Kız torunu; Muhammet ve Hafıza'nın kızı Nazife (1912)
8 Mustafa'nın hanımı; Hacı Ahmet Efendi ve Altuna'nın kızı Fatma (1900)

------------------- Devamı BEKİROĞULLARI ------------------------


                               BEKİROĞULLARI 

      

   Bekiroğulları Dulkadiroğulları Türkmenlerindendir.
   Köyümüzün sipahi kökenli ailelerindendir. 1840 yılında Gorgoras köyü ve Paçanlılar arasında mera davası için kurulan mahkemede köyümüzü köy adına vekâleten kendi adına asaleten temsil eden iki kişiden birisi Bekiroğlu Mustafa'nın oğlu Mehmet'tir. Köyün yönetiminde aktif rol alan ailelerden birisidir.
   Çanakkale savaşlarında şehit veren ailelerimizden biri Bekiroğullarıdır.
   İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde H.Ahmet Şeker Bey'in evinde baskıya vereceğim kitap hakkında konuşurken, eşi Bekiroğlu Merhum Mustafa Bey'in kızı Fatma Şeker Hanım dedesinin kardeşi Mehmet'in Çanakkale savaşlarında şehit olduğunu söyledi. Fatma hanımın bu bilgisi beni heyecanlarıdırdı. Hemen bu şehitimiz hakkındaki bilgilerini yazayım dedim.
   Yusuf ve Nazlı'nın 1892 doğumlu oğlu Şehit Mehmet dört yıl cepheden cepheye koşmuş dördüncü yılında Çanakkale' de hakka uçmuştu. Köydeki eşi Fatma Hanım gençliğinin baharında dul kalmıştı. .

          BEKİROGULLARI (Bekiroğlu, ........)

1.Defter           Sayfa 111           Hane 71
1 Bekiroğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim (1874)
2 Validesi; İbrahim'in kızı Hatice (1825)
3 Hanımı Mustafa'nın kızı Hanife (1900)
4 Diğer hanımı; Hasan kızı Züleyha (1876)
5 Oğlu; İbrahim'in oğlu Mustafa (1896)
1.Defter         Sayfa 111           Hane 72  
1 Bekiroğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet (1876)
2 Büyük validesi; Abdullah kızı Fatma (1844)
3 Halası; Hasan kızı Fatma (1854)
4 Hanımı; Hasan Efendi kızı Hanife (1871)
1.Defter         Sayfa 111         Hane 72
1 Bekiroğlu; Hasan'ın oğlu İsmail  (1835)
2 0ğlu; İsmail'in oğlu Dursun (1879)
3 Hanımı; İbrahim kızı Hatice (1844)
4 Kızı; İsmail kızı Sakine (1881)
5 Diğer kızı; İsmail kızı Hanife (1881)
6 Diğer kızı; İsmail kızı Ayşe (1883)
1.Defter         Hane 130  
1 Bekiroğlu; ölü İsmail ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
(1861)
2 0ğlu; Yusuf ve Nazlı'nın oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bekâr. Askerlik durumu: İsnan
(1884)
3 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu Mehmet (1894)
4 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu İsmail (1899)
5 Hanımı Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin kızı Nazlı
Medeni durumu: Beyi var.
(1859)
6 ızı; Yusuf ve : Nazlı 'nın kızı Fatma (1889)
2.Defter         Hane 131  
1 Bekiroğlu Bekiroğlu Ölü İsmail ve hatice’nin oğlu Dursun
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu:
2.Tetip Fazladan Asker (l904'e )
(1879)
2 0ğlu; Dursun ve Zeyneb'in oğlu Hasan (1902)
3 Hanıml; Ölü İbrahim ve Hatice'nin kızı Zeynep­
Medeni durumu: Beyi var.
(1878)
4 ızı; Dursun ve Zeyneb'in kızı Hatice  (1896)
2.Defter         Hane 132  
1 Bekiroğlu; Ölü Mustafa ve Ayşe'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu:Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
(1879)
2 Hanıml; Mustafa ve Ayşe kızı Fatma Medeni durumu: Beyi var. (1879)
2.Defter         Hane 133  
1 Bekiroğlu; Ölü İbrahim ve ölü Güllü'rıün kızı, ölü
Mustafa'nın hanımı.
Hatice Fatma
Medeni durumu: Beyi yoktur.
(1825)
2 Kız torunu; Ölü İbrahim ve Bahire'nin kızı Vesile (1891)
3 Torunu; Ölü İbrahim ve ölü Zekiye'nin oğlu Mustafa (1897)
4 Diğeri torunu; Ölü İbrahim ve Bahire'nin oğlu Muhammet (1903)
3.Defter         Hane 130  
1 Bekiroğlu;Ölü İsmail ve Fatma’nın oğlu Yusuf (1861)
2 0ğlu: Yusuf ve Nazlı'nın oğlu Mustafa (1884)
3 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu Mehmet (1894)
4 Diğeri oğlu; Yusuf ve Nazlı 'nın oğlu İsmail (1895)
5 Hanıml: Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin kızı Nazlıı (1859)
6 -Kızı; Yusuf ve Nazlı'nın kızı Fatma (1889)
3.Defter          Hane 131  
1 Bekiroğlu; Ölü İsmail ve bey i ölmüş (zevci ahirde)
Hatice'nin oğlu Dursun
(1879)
2 0ğlu; Dursun ve Zeyneb'in oğlu Hasan (1902)
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve Hatice'nin kızı Zeynep (1878)
4 Kızı; Dursun ve Zeyrıeh'irı kızı Hatice (1896)
5 Diğer hanımı; Bekir oğlu Mustafa ve Fatrna'rıın kızı Hatice (1871)

 

3.Defter         Hane 132  
1 Bekiroğlu; Ölü Mustafa ve beyi ölmüş (zevci)
Ayşe'nin oğlu Mehmet
(1879)
2 Hanıml; Mustafa ve Ayşe kızı Fatma (1879)
3 -0ğlu; Mehmet ve Fatrna'rıırı oğlu Mustafa (1909)
3.Defter         Hane 133  
1 Bekiroğlu; Ölü İbrahim ve ölü Güllü 'rıün kızı, ölü Mustafa'rnn
hanımı Hatice Fatma
(1825)
2 Kız torunu; Ölü İbrahim ve beyi ölmüş (zevci ahirde)
Bahire'nin kızı Vesile
(1891)
3 Torunu; Ölü İbrahim ve ölü Zekiye 'nin oğlu Mustafa (1897)
4 Diğeri torunu; Ölü İbrahim ve Bahire 'nin oğlu Muhammet (1903)
5 Kızı; Ölü Mustafa ve Hatice Fatrna'nırı kızı
Hatice ev lenerek nakletmiştir
(1871)

 --------------- Devamı BEŞİROĞLU (Pamuk) ------------------


                 BEŞİROĞLU  (Pamuk)

    

   Hun kıtasının asıl Turanî (Türk) ahalisinden olup Sabiriler zamanında bu toprakları vatan etmişlerdi."
Bunlara (Başkırdlar) Başıkırlarda denir, Trabzon'da gelmiş geçmiş Turanî kavimleri sayarken 19. sırada Beşirler yer almaktadır.

1.Defter         Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet (1813-1892)
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İbrahim (1849–1892)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu İsmail (1850)
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Cafer (1879)
1.Defter      Sayfa 79            Hane 23  
1 Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa (1846)
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf (1872)
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali (1874)
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ahmet (1880)
5 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Yakup (1883)
6 Hanımı; İbrahim kızı Cemile (1835)
7 Kızı; Mustafa'nın kızı Şennur (1869)
8 Diğeri; Mustafa'nın kızı Hanife (1881)
1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1 Beşioğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi (1817-1889)
2 0ğlu Ahmet Efendi 'nin oğlu Nnuman Sefer    (1860)
3 Diğeri; Ahmet Efendi 'nin oğlu Muhammet    (1869)
4 Torunu; Seyit'in oğlu Seyit    (1880)
5 Hanımı; Abdullah kızı Hatice (1815-1886)
6 Diğeri; Abdullah kızı Fatma    (1844)
7 Numan'ın hanımı Mehmet kızı Selma    (1855)
8 Kız torunu; İbrahim'in kızı Ayşe    (1877)
9 Torunu; Sefer'in oğlu Şakir (1887-1900)
10 Diğer kız torunu Mehmet' in kızı Müslüme    (1887)
11 Muhammet'in hanımı; Abdullah kızı Fatma    (1864)
12 Kız torunu; Muhammet'in kızı Necibe    (1893)
13 Kız torunu; Numan kızı Fatma    (1893)
14 Diğeri; Numan Sefer kızı Elmas    (1894)
15 Torunu; Numan Sefer'in oğlu: Mehmet Ali    (1898)
   1.Defter         Sayfa 80         Hane 23  
1Beşiroğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet    (1847)  
20ğlu; Muhammet'in oğlu Bayram    (1880)  
3Hanımıı :Abdullah kızı Ayşe    (1884)  
4Kız: Muhammet'in kızı Sakine    (1880)  
5Oğlu; Muhammet'in oğlu Mahmut (1883-1886)  
6Kızı; Muhammet'in kızı Fatma    (1895)  
7Diğeri; Muhammet'in kızı Hecire    (1897)  
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Hacı Mustafa  (1816-1889)
2 Oğlu; Hacı Mustafa'nın oğlu Hasan (1851-1866)
3 Diğeri; Hacı Mustafa'nın oğlu Yusuf (1879-1897)
4 Torunu; Hasan oğlu Muhammet    (1879)
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu İsmail (1881-1886)
6 Hanımı; Ahmet kızı Cemile    (1835)
7 Diğeri; Abdullah kızı Havva    (1844)
8 Kızı; Mustafa kızı Nazlı    (1854)
9 Hasan'ın hanımı; İsmail kızı Şennur    (1864)
10 Torunu; Hasan oğlu Mustafa    (1891)
11 Kız torunu; Hasan kızı Fatma    (1895)
12 Torunu; Hasan oğlu Ahmet    (1895)
13 Torunu; Hasan oğlu İsmail    (1897)
14 Kızı; Hacı Mustafa kızı Hanife    (1886)
   1.Defter         Sayfa 81         Hane 24  
1 Beşiroğlu; İbrahim'in oğlu Abdulfettah  (1822-1888)
2 0ğlu; Abdulfettah'ın oğlu Mehmet (1851-1888)
3 Torunu; Mehmet'in oğlu Salim (1869-1886)
4 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Hanife    (1854)
5 Torunu; Mehmet'in kızı Hanife    (1882)
6 Diğeri; Mehmet'in kızı Ayşe    (1883)
7 Torunu; Mehmet'in oğlu Abdulaziz    (1888)
8 Kızı; Mehmet'in kızı Ayşe    (??)
   2.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü ve Fatmanın oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
   (1846)
2 0ğlu;Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf Medeni durumu:
Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif (askerliğini yaptı).
   (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet Medeni durumu:
Müeerret (evli değil). Askerlik durumu: Bekaya.
   (1875)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup
Askerlik durumu: 1904-2.Tertip asker.
   (1883)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1854)
6 0ğlu Yusuf'un harıırrıı ; İsmail Efendi ve ölü Hamide Kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
   (1878)
   2.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif.
   (1874)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife    (1879)
   2.Defter        Hane 114   
1 Beşir oğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın kızı ölü Hacı Mustafa'nın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1835)
2 0ğlu Ölü Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu
Medeni durumu: Beyi yoktur.
   (1864)
3 Torunu Mehmet'in Hanımı: Yusuf ve Ayşe kızı Nazife
Medeni durumu: Beyi var
   (1880)
4 Kız torunu Ölü Hasan ve Şuşu'nun kızı Fatma ­
Medeni durumu: Mücerret.
   (1895)
5 Torunu; Ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var.
   (1879)
6 Diğer Torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet    (1894)
7 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail    (1897)
8 Diğeri; Ölü Hasan ve Şuşu'rıun oğlu Mustafa    (1891)
   2.Defter         Hane 144  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu:Bir hanımı var.Askerlik durumu:İhraç.
(1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa (1904)
3 Hanımı; Ali ve ölü Ayşe kızı Hatice
Medeni Durumu: Beyi var
(1864)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fatma (1895)
5 Diğeri; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1897)
   2.Defter         Hane 145  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun oğlu İsmail
Medeni Durumu:Bir hanımı var.Askerlik Durumu:İhraç
(1849)
2 0ğlu; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet (1897)
3 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Nuri Bey (1900)
4 Hanımı; Ölü Ahmet efendi ve ölü Hayriye'nin kızı Hanife (1855)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice (1894)
   2.Defter         Hane 146  
1 Beşiroğlu;Ölü Mehmet ve ölü Fatma 'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize Medeni Durumu;Beyi yoktur.
(1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı: ölü Salih ve Hatice'nin kızı
Emine Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1881)
3 Diğeri; Hasan'ın hanımı; ölü Mustafa ve Havva'nın kızı
Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1886)
4 Kızı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma (1893)
5 Oğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hafize 'nin oğlu Cafer
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1879)
6 Diğeri; Ölü İbrahim ve ölü Hafizerıin oğlu Hasan
Medeni Durumu: Bir hanımı var.
(1884)
7 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bir hanımı var.
(1892)
8 Diğeri; İsmail ve Hanife'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret------Evlenmedi
(1894)
   2.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Numan Hakkı
Efendi Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhraç
(1860)
2 Kardeşi: Ölü Ahmet Efendi ve ölü Fatma'nın oğlu Muhammet
Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: Redif
(1859)
3 Kardeşinin oğlu Said Efendi; ölü Said ve Sakine'nin oğlu
Said Efendi Medeni Durumu: Bir hanımıı var.
(1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi
Medeni Durumu: Müeerret
(1898)
5 Kardeşinin oğlu; Sait ve Fatma'nın oğlu Ahmet (1903)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Salıha
Medeni Durumu: Beyi vardır
(1861)
7 Kardeşi Mehmet'in hanımı: ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Fatma 
Medeni Durumu: Beyi vardır.
(1864)
8 Kardeşinin kızı; Muhammet ve Fatma'nın kızı Neeibe
Medeni Durumu: Murat
(1893)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas
Medeni Durumu: Murat
(1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1902)
11 Diğeri Numan Hakkı Efendi ve Sliha kızı Emine (1904)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; ölü Mahmut ve ölü (1895)
13 Zekiye'nin kızı Hanife Medeni Durumu: Beyi vardır. (1895)
   2.Defter         Hane 166
Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Hanife'nin oğlu Abdülaziz
Medeni Durumu: Murat i 
 (1888)
2 Kız kardeşi; Ölü Mehmet ve Hanife'nin kızı Ayşe
Medeni Durumu: Murat
 (1892)
   3.Defter         Hane 56
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Fatmanın oğlu Mustafa    (1845)
2 0ğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yusuf  (1871)
3 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ahmet (1878-1904)
4 Diğeri; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Yakup  (1881)
5 Hannımı ölü İbrahim ve ölü Havva'nın kızı Ayşe  (1853)
6 0ğlu Yusuf'un hanımı; İsmail Efendi ve ölü
Hamide Kızı Ayşe
 (1877)
   3.Defter         Hane 57  
1 Beşiroğlu; Mustafa ve ölü Cemile'nin oğlu Ali  (1873)
2 Hanımı Ölü Mehmet ve İskuli'nin kızı Hanife  (1878)
   3.Defter         Hane 114
1 Beşiroğlu; Ölü Ahmet ve Havva’nın kızı Ölü hacı Mustafa’nın
hanmı Cemile
(1834)
2 0ğlu Hasan'ın Hanımı; İsmail ve Hamide Kızı Şuşu (1863)
3 Torunu Mehmet'in hanımı Paçan köyünden
Yusuf ve Ayşe'nin kızı Nazife
(1878)
4 Kız torunu; ölü Hasan ve Şuşu'rıurı kızı Fatma (1893)
5 Torunu; ölü Hasan ve ölü Meryem'in oğlu Mehmet (1878)
6 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Ahmet (1892)
7 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu İsmail (1893)
8 Diğer torunu; Ölü Hasan ve Şuşu'nun oğlu Mustafa (1889)
9 Mustafa'nın hanımı; Şakoğlu Mustafa ve Altuna'nın kızı Hamide (1896)
10 Ahmet'in hanımı; oğlu ölü Eyüp ve Meryem'in kızı Hanife (1897)
11 Ahmet'in diğer Hanımı İbrahim ve Ayşe kızı Meryem (1897)
12 Muhammet'in oğlu Hasan (1910)
   3.Defter         Hane 144
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hatice'nin oğlu Muhammet  (1845)
2 0ğlu; Mehmet ve Hatice'nin oğlu Mustafa  (1902)
3 Hanımı Paçan köyünden Ali ve ölü Ayşe'nin kızı Hatice  (1863)
4 Kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Fama  (1893)
5 Diğer kızı; Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Hamide (1894)
6 Diğer kızı;Muhammet ve Hatice'nin kızı Ayşe  (1905)
7 Mehmet ve Balkız'ın oğlu Veysel
Doğum tarihi : (25.03.1911) Ölüm tarihi : 02.02.1941
Asker görevini yaparken Erzincan depreminde Değirmen
Nöbeti tutarken depremde ölmüştür Mezarı Erzincandadır.
 (1911)
   3.Defter         Hane 115  
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Dudu'nun olu İsmail  (1849)
2 0ğlu: İsmail ve Hanife'nin oğlu Mehmet  (1894)
3 Diğer oğlu: İsmail ve Hanife 'nin oğlu Nuri bey  (1898)
4 Hanımı; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife  (1854)
5 Kızı; İsmail ve Hanife kızı Hatice  (1892)
6 Diğer oğlu; İsmail ve Hanife 'nin oğlu Mustafa  (1907)
   3.Defter         Hane 146
1 Beşiroğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın kızı ölü
İbrahim'in hanımı Hafize
 (1844)
2 0ğlu; Cafer'in hanımı Ölü Salih ve Çambaşı Köyünden
Hatice'nin kızı Emine
 (1879)
3 0ğlu Hasan'ın hanımı: Ölü Hacı Mustafa ve
Havva'nın kızı Hanife
 (1884)
4 Kızı:Ölü İbrahim'in ve Hafize'nin kızı Fatma  (1891)
5 Oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'rıın oğlu Cafer  (1878)
6 Diğer oğlu;Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Hasan  (1882)
7 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafize'nın oğlu Mustafa  (1890)
8 Diğer oğlu:Ölü İbrahim ve Hafizenın oğlu İbrahim  (1892)
9 Mustafa'nın hanımı:Ölü Mehmet ve Emine kızı Balkıza  (1885)
10 Beşiroğlu; Mustafa ve Balkız’ın kızı Ayşe  (1913)
   3.Defter         Hane 165  
1 Beşiroğlu; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ülü Fatmanın
oğlu Numan Hakkı Efendi
 (1859)
2 Kardeşi; Ölü Hacı Ahmet Efendi ve ölü Fatrna'nın
oğlu Muhammet
 (1868)
3 Kardeşinin oğlu; Ölü Said ve eşi ölmüş ev ciahirde
Sakine’nin oğlu Said Efendi
 (1878)
4 0ğlu; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın oğlu Hamdi  (1896)
5 Kardeşinin oğlu Said ve Fatma'nın oğlu Ahmet  (1901)
6 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve Ölü Fatma'nın kızı Saliha  (1863)
7 Kardeşi Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve
Paçanlı Salih’in kızı Fatma
 (1863)
8 Kardeşinin kızı Muhammet ve Fatma'rıın kızı Necibe  (1891)
9 Kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Elmas  (1893)
10 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Zehra  (1900)
11 Diğer kızı; Numan Hakkı Efendi ve Saliha'nın kızı Emine  (1902)
12 Kardeşinin oğlu Said'in hanımı; Ölü Mahmut ve ölü
Rukiye'nin kızı Hanife
 (1882)
13 Muhammet'in hanımı Sarıoğlu ölü Ali'nin ve Sakine'nin kızı Ayşe  (1892)
14 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Kemal   (1918)
15 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Celal  (1918)
16 Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin oğlu Hakkı  (1919)
17 Kız Torunu; Hamdi ve Ayşe'nin kızı Zehra  (1920)
   3. Defter         Hane 166 
1 Beşiroğlu; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin oğlu Abdulaziz
 (1888)
2 Kızkardeşi; Ölü Memet ve beyi ölü (zevci ahirde)
Hanife'nin kızı Ayşe
 (1890)
   Bilgi Anne Babası
Adı Soyadı Dğ.Tarihi
Hane No Medeni
Hali
Durumu
1 Annesinin Babasının Babasının Annesi Fatma Koca'nın Babası İbrahim Annesi Ayşe
FATMA KOCA 01.07.1824
Çaykara
12-50-4 Evli Ölü 15.02.1910
2 Annesinin Babasının Babasının Babası Mustafa Koca'nın Babası Mehmet Annesi Saliha
MUSTAFA KOCA 01.07.1828
Çaykara
12-50-1 Evli Ölü 18.10.1908
3 Babasının Babasının Babası Muhammet Pamuk'un
Babası Mehmet Annesi Hatice
MUHAMMET PAMUK 01.07.1847
Çaykara
12-134-1 Dul Ölü 01.03.1921
4 Babasının Babasının Annesi Hatice Pamuk'un
Babası Ali Annesi Ayşe
HATİCE PAMUK 01.07.1864
Çaykara
12-134-3 Evli Ölü 19.04.1914
5 Annesinin Babasının Babası Yusuf Koca Babası
Mustafa,Annesi Fatma
YUSUF KOCA 01.07.1869
Çaykara
12-50-2 Evli Ölü 01.04.1920
6 Annesinin Annesinin Babası Ömer Hoş'un Babası,
Ahmet Annesi Salihe
ÖMER HOŞ 01.07.1878
Çaykara
12-178-1 Evli Ölü 12.04.1947
7 Annesinin Babasının Annesi Güllü Koca'nın Babası Mustafa,Annesi Fatma
GÜLLÜ KOCA 01.07.1880
Çaykara
12-50-6 Evli Ölü 11.03.1924
8 Annesinin Annesinin Annesi Altuna Hoş'un
Babası,İsmail,Annesi Gülizar
ALTUNA HOŞ 01.07.1881
Çaykara
12-178-4 Evli Ölü 01.05.1926
9 Hatice Pamuk'un Babası Hasan Koca'nın Babası
Yusuf,Annesi Gülli
HASAN KOCA 01.07.1909
Çaykara
12-50-10 Evli Ölü 26.01.1992
10 Hatice Pamuk'un Annesi Safiye Koca'nın Babası Ömer,
Annesi Altuna Hoş
SAFİYE KOCA 01.07.1912
Çaykara
12-50-25 Evli Ölü 10.02.1975
11 Babasının Babası Veysel Pamuk'un Babası Muhammet,
Annesi Hatice
VEYSEL PAMUK 25.03.1913
Çaykara
12-134-7 Evli Ölü 02.02.1941
12 Veysel'in hanımı Rabia RABİA PAMUK     Evli Ölü 02.02.2002
13 Ölü Veysel'in oğlu Mehmet Pamuk'un Babası Veysel,
Annesi Rabia Pamuk
H.MEHMET PAMUK 01.02.1938
Çaykara
12-134-9 Evli Sağ
14 H.Mehmet Pamukun hanımı Hatice Pamuk'un Babası Hasan,Annesi Safiye
H.HATİCE PAMUK 15.07.1938
Çaykara
12-134-11 Evli Ölü 26.04.2002
15 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Veysel'in
Babası Mehmet Annesi Hatice
H.VEYSEL PAMUK 23.02.1964
Çaykara
12-134-12 Evli Sağ
16 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Osman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice
OSMAN PAMUK 01.02.1965
Çaykara
12-134-13 Evli Sağ
17 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Sinan'ın Babası Mehmet Annesi Hatice SİNAN PAMUK 18.11.1965
Çaykara
12-134-14 Evli Sağ
18 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Yilmaz'ın Babası Mehmet Annesi Hatice YİLMAZ PAMUK 04.12.1970
Çaykara
12-134-15 Evli Sağ
19 H.Mehmet ve Hatice'nin kızı Asuman'ın Babası Mehmet Annesi Hatice ASUMAN PAMUK 25.01.1972
Çaykara
12-134-16 Evli Sağ
20 H.Mehmet ve Hatice Pamuk'un oğlu Nizam'ın Babası Mehmet Annesi Hatice NİZAM PAMUK 13.07.1982
Lörrach
12-134-19 Bekar Sağ
21 H.Mehmet'in ikinçi Hanımı ESMA PAMUK 10.04.1960
Samsun
12-134-33 Evli Sağ
22 H.Mehmet ve Esma Pamuk'un kızı Yasemin'in Babası Mehmet,Esma
YASEMİN PAMUK 04.05.2004
Samsun
12-134-34 Bekar Sağ
23 H.Mehmet oğlu H.Veysel'in Hanımı Selime'nin Babası Yusuf Annesi Fatma
SELİME PAMUK 27.02.1962
Çaykara
12-134-17 Evli Sağ
24 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un Babası Veysel Annesi Selime
AYŞEGÜL PAMUK 09.11.1982
Lörrach
12-134-18 Evli Sağ
25 H.Veysel ve Selime'nin Kızı Ayşegül Pamuk'un
Beyi Mehmet
MEHMET CALKICI 28.10.1982
Kayseri
Kayseri Evli Sağ
26 Torunu,Veysel Selime kızı Ayşeğül
ve Mehmet Calkıcı oğlu
MERT CALKICI 20.07.2010
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
27 Torunu H.Veysel Selime kızı Ayşeğül ve
Mehmet Calıkıcı kızı
YAREN CALKICI 30.12.2013
Lörrach
Kayseri Bekar Sağ
28 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Mustafa Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
MUSTAFA PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-23 Evli Sağ
29 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu Yusuf Pamuk'un
Babası Veysel Annesi Selime
YUSUF PAMUK 21.06.1987
Lörrach
12-134-26 Evli Sağ
30 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Mustafa'nın Hanımı
ARZUM PAMUK 23.11.1986
Lörrach
  Evli Sağ
31 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Kızı
SUHEDA PAMUK 12.08.2012
Lörrach
  Bekar Sağ
32 Torunu; Veysel oğlu Mustafa ve
Arzumun Oğlu
MUSAB MUHAMMET 15.01.2014
Lörrach
  Bekar Sağ
33 H.Veysel ve Selime'nin Oğlu
Yusuf Pamuk'un Hanımı
BETÜL PAMUK 23.04.1996
Basel
  Evli Sağ
34 H.Mehmet oğlu Osman'in Hanımı AYŞE PAMUK     Evli Sağ
35 Osman ve Ayşe'nin Oğlu Selver Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SELVER PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
36 Osman ve Ayşe'nin Kızı Sema Pamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe SEMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
37 Osman ve Ayşe'nin Kızı SırmaPamuk'un Babası Osman Annesi Ayşe
SİRMA PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
38 H.Mehmet oğlu Sinan'in eşi
ELMAS PAMUK     Dul Sağ
39 Sinan ve Elmas'ın Kızı Kader Pamuk'un Babası Sinan Annesi Elmas KADER PAMUK 12.10.1988
Lörrach
  Evli Sağ
40 Sinan ve Elmas'ın Kızı Gökçe Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Elmas
GÖKÇE PAMUK 01.02.1992
Lörrach
  Evli Sağ
41 H.Mehmet oğlu Sinan'in ikinci eşi Babası,Necati
Annesi,Ebdiye kızı
AYLA PAMUK  19.02.1983   Evli Sağ
42 Sinan ve Aylan'ın Kızı Sura Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
SURA PAMUK 21.12.2004
Saint Louis
  Bekar Sağ
43 Sinan ve Aylan'ın oğluı Melih Pamuk'un
Babası Sinan Annesi Ayla
MELİH PAMUK 07.08.2007
Saint Louis
  Bekar Sağ
44 H.Mehmet oğlu Yılmaz'in eşi
SEVİM PAMUK     Evli Sağ
45 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Muhammet Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
MUHAMMET PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
46 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Emre Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
EMRE PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
47 Yilmaz ve Sevim'in oğlu Oğuzhan Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
OĞUZHAN PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
48 Yilmaz ve Sevim'in Kızı Betül Pamuk'un
Babası Yilmaz Annesi Sevim
BETÜL PAMUK Lörrach   Bekar Sağ
50 H.Mehmet ve Hatice Pamuk kızı Asuman'ın beyi MUSTAFA KESAT     Evli Sağ
51 H.Mehmet ve Hatice Pamuk Kızı Asuman'ın oğlu İSMET KESAT Lörrach   Bekar Sağ
52            


   
------------------------ Fotoğrafların Üstüne Tıklayınız -----------------------------------
      

    

  

-------------- Devamı - BOZOĞULLARI - Bozlar - Fettahlar  ------------------


 
  

   Boz: Altay Türkçe'sindeki Yer Tanrı timsali kutsal renk olan BOZ kelimesinin Türkçe'de aynı kullanımı ve Zaza Türkçe'sinde "Bozik" olarak geçmesi Kürtçe 'nin Altay dil ailesinin bir kolu olduğunu tartışmasız ispatlarından biridir.

   Çünkü Altay'lılar kozmolojik derinliği olan kelimeleri taşıdıkları kutsal anlamlarından dolayı bir harfini bile değindirmeden binlerce yıl, binlerce kilometre göç etseler bile muhafaza etmeyi bilmişlerdir."

   Osmanlıca belgelerde Boz ulusrlitrak) olarak isimlendirilir.

   Arap tarihçilerin vasıflandırmaları ile Anadolu Türkleri Etrak(Bozulus) ve Ekrat(Kürtler)'den oluşur."
   Tacik Türkleri' de kısmen mengobid çoğunlukla esmer uzun kafalı birikisefal Etrak(Bozok) lardır.
   Muznikler, Bozoklar dimek olup bir Turanlı evladı olduğu ve sonradan Bozoklar dendiği zan olunur. Bunlardan (Basan Han)'ın Amasya hükümdarı olduğu mezkurdur.

   Oğuzhan'ın Bozokları sağ kol itibar edildiği muhakkak olmakla beraber(Bozok) ismiyle isimlendirilmesinden harfler kaarıştırılmıştır.

   1897 doğumlu Mehmet Boz; Çaykara İnönü Lisesinde tarih öğretmenimiz olan, İrşat Koş'un köyünüz tarihi eserleri, tarihi ve akrabaları hakkında bilgi toplayınız diye bize verdiği ödevde bize akrabalar hakkında şifai olarak geniş bilgi vermişti.
Torunu Müslüm Boz'la müşterek hazırladığımız ödevde "Yaroğulları, Kisirler Mehmet efendiler ve İbrahimpaşaoğulları Bozlardan idi, sonradan başka şöhretler alarak Bozlardan ayrıldılar diye yazdırdı."


  
Lise 2. sınıf ta hazırladığımız ödevin aslı Müslüm Boz'da mevcuttur.

   Eğridere köydeki Bozlar sülalesi Dulkadiroğlu beyliği bölgesinden gelip köye yerleştiler. Yani bu Bozlar esas itibariyle Biyat boyundandır. Geniş bilgi için kitabımızın Biyatlar kısmına bakınız.

            BOZOGULLARI (Boz, Fettahoğlu)

1.Defter         Sayfa 116         Hane 81  
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet   (1844)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Halil   (1852)
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   (1877)
4 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Hayrullah   (1876)
5 Diğeri: Mustafa'nın oğlu Zekeriya   (1879)
6 Valideleri; Ali kızı Güllü   (1815)
7 Halil'in hanırnı; Mustafa'nın kızı Ayşe (1859-1890)
8 Hayrullah'ın validesi; İbrahim kızı Paşuli   (1835)
9 Kız yeğeni; Mustafa'nın kızı Hatice   (1869)
10 Yeğeni; Halil'in oğlu Mehmet   (1888)
11 Diğeri; Halil'in oğlu Nuri    (1889)
12 Hayrullah'ın hanımı; Mustafa'nın kızı Ayşe   (1877)
13 Kızı; Halil kızı Fatma   (1894)
14 Yeğeni; Hal il' in oğlu Hüseyin
1916 yılında Şehit Hunis
(1896-1916)
15 Diğeri; Halil'in oğlu Hasan   (1898)
16 Zekeriya'nın hanımı; Yusuf'un kızı Adile   (1884)
1.DEFTER    
SAYFA 88     HANE 37
1 Bozoğlu; Mehmet'in oğlu Yusuf (1870)
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu Muhammet (1873)
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Eşref (1879)
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Aziz (1881)
5 Validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1844)
6 Üvey validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1835)
7 Kız kardeşleri; Mehmet'in kızı Şuşu (1869)
8 Diğeri; Mehmet kızı Hatice (1870)
9 Diğeri; Mehmet'in kızı Fatma (1876)
10 Fatma'nın validesi; Mehmet'in kızı Fatma (1825)
11 Üvey kız yeğeni; İsmail kızı Seher 1849
12 Muhammet'in hanımı; Yunus'un kızı Güllü 1854
13 Yusuf'un hanımı; Mustafa'nın kızı Fatma 1876
14 Kızı; Yusuf'un kızı Fatma 1894
15 0ğlu; Yusuf'un oğlu Mehmet 1897
16 Eşref' in hanımı; İbrahim kızı Emine 1883
1.DEFTER   SAYFA 89      HANE 37
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim'in oğlu Ahmet 1880-1888
4 Hanımı: Ahmet'in kızı Ayşe 1854
5 Kızı: İbrahim'in kızı Fatma 1879
6 Diğeri; İbrahim'in kızı Sadiye 1881
7 Diğeri; İbrahim'in kızı Sare 1884
8 Kayınvalidesi; Abdullah kızı Buse 1825
9 0ğlu; İbrahim'in oğlu Muhammet 1887
10 Mustafa' nın hanımı; Mustafa kızı Hanife 1878
11 Oğlu; İbrahim'in oğlu Ömer Lütfi 1895
12 Kızı; İbrahim'in kızı Hafize 1896
1.DEFTER    SAYFA 89   HANE 37
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1863
2 Hanıml; Abdullah kızı Gülişan 1868
3 0ğlu; Ahmet'in oğlu Ömer 1897
1.DEFTER   SAYFA 89   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1847
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1851
3 Yeğeni; Yusuf'un oğlu Şükür 1881
4 Valideleri; Abdullah'ın kızı Mevva 1815
5 Yusuf'un hanımı; Ahmet kızı Funduka 1854
6 Kız yiğeni; Yusuf'un kızı Fatma 1889
7 Diğeri; Yusuf kızı Ayşe 1896
1.DEFTER   SAYFA 90   HANE 38
1 Bozoğlu; Mustarfa'nın oğlu Hasan 1856
2 0ğlu; Hasan'ın oğlu İsmail. 1875
3 Hanımı; İbrahim'in kızı Zeynep 1849
4 Kızı; Hasan kızı Cemile 1880
5 Diğeri; Hasan kızı Hanife 1884
6 Diğer oğlu; Hasanın oğlu Mehmet 1886
7 Kızı; Hasarı'ın kızı Fatma 1893
8 İsmaiI'in hanımı; Mehmet kızı Fatma 1876
9 0ğlu; Hasarı'ın oğlu İlyas 1897
1.DEFTER    SAYFA 90   HANE 38  
1 Bozoğlu; Yunus'un oğlu Numan 1861-1897
2 Validesi; İbrahim'in kızı Ayşe 1815-1896
3 0ğlu; Nurnan'ın oğlu Ali 1886
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine 1868
5 0ğlu; Numarı'ın oğlu Abdulhamit 1895
6 Diğeri; Nurnan'ın oğlu İlyas 1896
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 39
1 Bozoğlu; Ahmet'in oğlu Dursun   1864
2 Kardeşi; Ahmet'in oğlu Yusuf   1872
3 VaIideleri; Mehmet'in kızı Havva 1835-1898
4 Hanımı; Mustafa kızı Sakine   1868
5 0ğlu; Dursun'un oğlu Ahmet   1885
6 Yusuf'un hanımı Mehmet'in kızı Fatma   1880 
7 Diğer hanımı; Mehmet'in kızı Fatma   1876
8 Yiğeni; Yusuf'un oğlu Mustafa   1894
9 Kızı; Dursun'un kızı Fatma   1897
10 Diğer: Dursun'un kızı Ayşe   1897
1.DEFTER   SAYFA 90     HANE 41
1 Bozoğlu; İbrahim'in oğlu Ahmet Efendi   1842
2 0ğlu; Ahmet Efendi'nin oğlu İbrahim 1870-1892
3 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Muhammet   1873
4 Hanımı; İbrahim kızı Paşuli   1825
5 Kızı; Ahmet Efendi'nin kızı Fatma   1874
6 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Havva   1876
7 Mehmet'in hanımı; Behzat kızı Safiye   1876
8 Torunu; Mehmet'in oğlu Muhammet   1899
2.DEFTER    HANE 10
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa ve Ayşe'nin oğlu Hasan,Medeni
Durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç
  1856
2 0ğlu; Hasan ve ölü Zeyep'in oğlu İsmail hakkı
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç.
  1875
3 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
  1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Zeynep'in oğlu İlyas   1897
5 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep'in kızı 
Medeni durumu: Beyi var.
  1863
6 İsmail Hakkı'nın hanımı: Ölü İsmail ve Hatice'nin Sakine   1881
7 Kızı; Hasan ve Zeynep'in kızı Fatma   1874
8 Torunu; İsmail ve Sakine'nin kızı Arife   1902
2.DEFTER    HANE 19
1 Bozoğlu; ölü Mustafa, ÖLü Numan.'ın hanımı Sakine
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1868
2 Oğlu; Ölü Numan ve Sakine'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bekâr.
1887
3 Diğeri; Numan ve sakinenin oğlu Abdülhamit 1895
4 Diğeri;Numan ve Sakinenin oğlu ilyas 1896
2.DEFTER         HANE 71 
1 Bozoğlu ; ölü Ahmet ve Havva’nın oğlu Dursun
Medeni :Bir hanımı var.Askerlik durumu; Mutehafız
1864
2 Oğlu; Dursun ve Sakine’nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine
Medeni durumu beyi var.
1868
4 Kızı; Dursun ve Sakinenin kızı Ayşe 1895
5 Dursun kızı ve sakine’nin kızı Ayşe 1897
2.DEFTER       HANE 72 
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve Hava’nın oğlu Yusuf,Medeni
durumu ; Bir hanımı var.Askerlik durumu ;Redif
1872
2 Oğlu; Yusuf ve ölü Hatice’nin oğlu Mustafa 1894
3 Hanım; Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
2.DEFTER        HANE 92
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü’nün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu; Ölü Halil ve Ayşe’nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin Diğer oğlu; Ölü Halil ve ayşe’nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu ;Halil ve Ayşenin oğlu Ali 1900
7 Kardeşinin ölü Halilin Hanımı;ölü Mustafa ve
Ölü paşuli’nin kızı Ayşe
1859
8 Kardeşinin kızı ; ölü Halil ve Ayşe’nin kızı Fatma 1894
2.DEFTER       HANE 93
1 Bozoğlu Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa
nın hanımı Paşuli,Medeni durumu; beyi yoktur
1835
2 Oğlu Hayrullah ‘ın hanımı Mustafa ve Meryem kızı Ayşe
Medeni durumu; Beyi var
1877
3 Diğeri;Zekeriya'nn hanımı;ölü Yusuf ve Ayşenin kızı İrve
Medeni durumu;Beyi var
1883
4 Kız torunu Hayrullah ve Ayşenin kızı Havva 1902
5 Oğlu ; Ölü Mustafa Paşuli’nin oğlu Hayrullah
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu ;İhtiyat
1876
6 Diğer, ölü Mustafa ve Paşuli’nin oğlu Zekeriya
Medeni durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İnsan
1879
 2.DEFTER      HANE 100  
1 Bozoğlu;Ölü Mustafa ölü Ayşe’nin oğlu İbrahim
Medeni Durumu;Bir hanımı var.Askerlik durumu;İhraç
1843
2 Oğlu;İbrahim ve Ayşe2nin oğlu Mustafa
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1875
3 Diğeri;İbrahim ve Ayşenin oğlu Muhammet
Medeni durumu;bir hanımı var.
1887
4 Diğeri İbrahim ve Ayşenin oğlu Lütfü  1895
5 Hanımı;Ölü Ahmet ve ölü Zekiye ‘nin kızı Ayşe
Medeni durumu ;Beyi var
1855
6 Oğlu Mustafa’nın hanımı;Ölü Mustafa ve ölü
Zekiye’nin kızı Fatma
1878
7 Muhammedin hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife 1888
8 Kızı;İbrahim ve Ayşe’nin kızı Meryem 1899
9    
10 Kayınvalidesi;Ölü Abdullah ve Ölü Fatmanın kızı Miyase  1825
   2.DEFTER         HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; Redif 
1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma
Medeni durumu; Beyi var.
1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Halil 1904
   2.DEFTER   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in 
hanımı Fatma Medeni durumu; Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Muhammet'in hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın
Kızı Mahiye Medeni durumu; Beyi var.
1873
3 0ğlu Şerif'in hanırru; İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; ölü Mehmet ve Fatma'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu; ölü Mehmet ve Fatma'rim oğlu Eşref 
Askerlik durumu; İsnan
1879
6 Diğeri Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhammet
Askerlik durumu: (1901' e 2. Tertip asker)
1879
  2.DEFTER   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü
Mehmet'in hanımı Fatma,Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı 
Fatma Medeni durumu; Beyi var.
1879
3 Kız torunu; İzzet ve Fatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet.
Medeni durumu; Bir hanımı var.
1881
  3.DEFTER  
HANE 108
1 Bozoğlu.; Ölü Ahmet ve Fatma’nın oğlu Ahmet,Medeni 
durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı 1868
4 Kızı; Ahmet ve Güısürrı'ün kızı Ayşe 1902
2.DEFTER  
HANE 172
1 Bozoğlu; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi
Medeni durumu, Murat
1847
2 Kardeşi; ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf, Medeni durumu 
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
1851
3 Kardeşinin oğlu Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir,
Medeni durumu; Bir hanımı var
1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı
Funduka,Medeni durumu; Beyi var.
1856
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife
Medeni durumu; Beyi var.
1889
   3.DEFTER  
   HANE 71
1 Bozoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Dursun 1864
2 0ğlu; Dursun ve Sakine'nin oğlu Ahmet 1885
3 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Sakine 1868
4 Kızı; Dursun ve Sakine'nin kızı Fatma 1895
5 Diğer kızı; Dursun ve Sakine' nin kızı Ayşe 1897
3.DEFTER  
  HANE 72
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve ölü Havva'nın oğlu Yusuf 1872
2 0ğlu; Yusuf ve ölü Hatice'nin oğlu Mustafa. 1894
3 Hanımı; (Zelega köyünden) Hafız Mustafa ve ölü Adile kızı Havva 1878
4 Dursun ve Havva'nın oğlu Veysel 1917

Bu hane Erzurum ilinin Aşkale nalıiyesinin Karasu köyüne naklini aldırmıştırı.

3.DEFTER  
   HANE 92
1 -Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Güllü'rıün oğlu Ahmet 1844
2 Kardeşinin oğlu ; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1886
3 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe 'nin oğlu Hüseyin 1896
4 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Hasan 1898
5 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1898
6 Kardeşinin diğer oğlu; Ölü Halil ve Ayşe'nin oğlu Ali  1900
7 Kardeşi ölü Halil'in hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Paşuli'nin kızı Ayşe 
1859
8 Kardeşinin kızı; Ölü Halil ve Ayşe'nin kızı Fatma 1894
9 Hasan'ın hanımı Zeynep 1917
10 Hasan'ın kızı Hanife 1918
11 Hasan’nın oğlu Salih 1926
   3.DEFTER  
HANE 93
1 Bozoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mustafa'nın hanımı Paşuli 1835
2 0ğlu Hayrullah'ın hanımı; (Paçan köyünden) Mustafa ve Meryem kızı Ayşe 1877
3 Diğeri, Zekeriya'nın hanımı; (Paçan köyünden) Ölü Yusuf ve Ayşe 'nin kızı İrve  1883
4 Kız torunu; Hayrullah ve Ayşe'nin kızı Havva 1902
5 Oğlu; Ölü Mustafa ve Paşuli'nın oğlu Hayrullah 1876
6 Diğeri, Ölü Mustafa ve Paşuli 'nin oğlu Zekeriya 1879
7 Torunu; Zekeriya ve Irve'nin oğlu Ahmet 1907
3.DEFTER  
   HANE 100
1 Bozoğlu;ölü Mustafa ölü Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1843
2 0ğlu; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Mustafa 1875
3 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Muhammet 1887
4 Diğeri; İbrahim ve Ayşe'nin oğlu Ömer Lütfü 1895
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Zekiye'nin kızı Ayşe 1855
6 0ğlu Mustafa'nın hanımı: Ölü Mustafa ve ölü Zekiye'nin kızı Fatma 1878
7 Muhammet'in hanımı; Mustafa ve Saliha kızı Hanife  1888
8 Kızı; İbrahim ve Ayşe'nin kızı Meryem (Evlevenerek nakledilmiştir) 1899
9    
10 Kayınvalidesi; Ölü Abdullah ve ölü Fatma'nın kızı Miyase  
3.DEFTER   
  HANE 105
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf 1870
2 0ğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Mehmet 1897
3 Hanımı; Mustafa ve Cemile'nin kızı Fatma 1876
4 Kızı; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma 1894
5 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın kızı Bakiye 1900
6 Oğlu; Yusuf ve Fatrna'nın oğlu Halil İbrahim 1904
7 Kızı;Yusuf ve Fatma'nın oğlu Safiye 1905
   3.DEFTER  
   HANE 106
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Saliha'nın kızı, ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1844
2 0ğlu Muharnrnetin hanımı; Ölü Abdullah ve ölü Saliha'nın kızı Mahiye 1873
3 0ğlu Şerif'in hanımı; (Anaso köyünden) İbrahim ve Ayşe kızı Emine 1880
4 Kızı; Ölü Mehmet ve Fatrna'nın kızı Şuşu 1875
5 Diğeri oğlu;Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Eşref 1873
6 Diğeri; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Muhamet 1879
7 Torunu; Eşref ve Emine'nin oğlu Ali 1908
   3.DEFTER  
   HANE 107
1 Bozoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı, Ölü Mehmet'in hanımı Fatma 1835
2 Oğlu İzzet'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Hamide'nin kızı Fatma 1879
3 Kız torunu; İzzet veFatma'nın kızı Hamide 1904
4 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet 1881
5 Torunu: İzzet ve Fatma'nın oğlu Süleyman 1912
3.DEFTER     HANE 108
1 Bozoğlu; ölü Ahmet ve Fatma'nın oğlu Ahmet 1863
2 Oğlu; Ahmet ve Gülsüm'ün oğlu Ömer 1897
3 Hanımı; Ölü Abdullah ve Saliha'nın kızı Gülsüm 1868
4 Kızı; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Ayşe 1902
5 Oğlu; Ahmet ve Gülsürrı'ün kızı Mustafa 1908
3.DEFTER      HANE 172 
1 Bozoğlu. Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Mehmet Efendi 1847
2 Kardeşi; Ölü Mustafa Hava'nın oğlu Yusuf 1851
3 Kardeşinin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Şakir 1881
4 Kardeşi Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Funduka 1876
5 Diğeri; Yusuf ve Funduka'nın kızı Ayşe 1896
6 Kardeşi Şakir'in hanımı; Ölü İsmail ve Gülizar kızı Hanife 1889
7 Kardeşi'nin oğlu; Yusuf ve Funduka'nın oğlu Mustafa 1908

-------------- Devamı - ÇAKIROGULLARI (Çakır) ------------------


               ÇAKIROĞULLARI

    
      Akkoyunluların imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı i Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobarılı, Mirzalı, Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamlı, HACILI (Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Mamaşlı, Karamani, emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamanlı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin kuruluşunda yer alıp, Akkoyunluların Karakoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hâkimiyetine girdiğini biliyoruz."

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı i Hacıoğullan.
   Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.     ÇAKIROĞULLARI (Çakır)

1.DEFTER    SAYFA 68 
 HANE 8
1 Çakıroğlu; Numan'ın oğlu Mehmet 1879
2 Kardeşi; Numan'ın oğlu Ahmet 1882
3 Kızkardeşi; Numan'ın kızı Ayşe 1875
4 Diğeri; Numan'ın kızı Fatma 1883
5 Valideleri; Mahmut kızı Hatice 1854
1.DEFTER   SAYFA 69     HANE 8
1 Çakırahmetoğlu; Ahmet'in oğlu Ahmet 1814
2 Oğlu; Ahmet'in oğlu İbrahim 1840
3 Diğeri; Ahmet'in oğlu Mehmet 1852
4 Torunu; İbrahim'in oğlu Mahmut 1877
5 Diğeri; İbrahim'in oğlu Muharnmet 1881
6 Hanımı; Abdullah kızı Ayşe 1824
7 İbrahim'in hanımı; İbrahim'in kızı Fatma 1848
8 Torunu; İbrahim'in kızı Ayşe 1871
9 Diğer torunu; İbrahim'in kızı Hatice 1877
10 Torunu; İbrahim'in kızı Nazife 1887
1.DEFTER   SAYFA 117 
   HANE 9
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Ömer Enes 1856-1883
2 0ğlu; Enesin oğlu Mustafa   1883
3 Valideleri, Abdullah'ın kızı Fatma 1825-1889
4 Hanımı; Dursun kızı Gülsüm   1825
5 Kızı; Enesin kızı Havva 1876
1.DEFTER   SAYFA 117      HANE 8
1 Çakıroğlu; Mustafa'nın oğlu Kasım   1826
2 Akrabasından; Ahmet'in oğlu Ahmetoğlu Mustafa 1839-1890
3 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Yusuf 1878- 894
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali   1885
5 Kızı; Mustafa'nın kızı Havva   1886
2.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu: Dursun ve Fatma'nın kızı
Ölü Enes'in hanımı Gülsüm
1846
2 0ğlu İbrahim'in hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe. 1884
3 0ğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa 1883
2.DEFTER   
    HANE 155
1 Çakırahmetoğlu: Mahmut ve Fatma'nın kızı,
Numanın Hanımı Akile
1854
2 Kızı: Numan ve Akile 'nirı kızı Hatice 1880
3 0ğlu: Nunıan ve Akile'rıin oğlu Ahmet Mustafa  1882
2.DEFTER       HANE 156
1 Çakırahrnetoğlu: Ahmet ve Ayşe 'nin oğlu İbrahim 1840
2 Kardeşi: ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1880
3 0ğlu: İbrahim ve Akile'nin oğlu 1878
4 Diğeri: İbrahim ve Akile'rıin oğlu Muhammet 1878
3.DEFTER       HANE 134
1 Çakırahmetoğlu. Dursun ve Fatrna'nın kızı ölmüş
Enesin hanımı Gülsüm
1824
2 0ğlu İbrahim Mustafa'nın hanımı: Hasan Efendi ve Fatma kızı Ayşe 1824
3 Oğlu: Enes ve Gülsüm 'ün oğlu İbrahim Mustafa   1881
3.DEFTER      HANE 155
1 Çakıroğlu: Mehmet ve Fatma 'nın kızı, ölmüş Numan ' ın Hanımı Akile 1853
2 Kızı: Numan ve Akile 'nin kızı Hatice 1878
3 0ğlu: Numan ve Akile 'nin oğlu Ahmet Mustafa 1880
4 Torunu: Ahmet Mustafa ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1890
3.DEFTER      HANE 156
1 Çakıroğlu: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu İbrahim  1840
2 Kardeşi: Ahmet ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1852
3 0ğlu: İbrahim ve Fatma'rıın oğlu Mahmut 1877
4 Diğeroğlu: İbrahim ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1880
3.DEFTER      HANE 134
1 Çakıroğlu: Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali  1883

 -------------- Devamı - ÇATALOĞULLARI ------------------


ÇATALOGULLARI    (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

    
  
   Çatal bazı askeri kişilere verilen ünvan olup, Fatih 'in kanunnamesinde yörük tabir olunan Türkmenler'in teşkilat ve vazifeleri hakkındaki şu kanun vardır.

   Kanun-ı Yörügan; Yirmi dört kişiden birisi Eşkirıci, üçü ÇATAL, yirmisi yamak ola.
   Çalıştığım defterlerden ikincisinin son sayfasında bu akrabadan olan Mustafa oğlu Yusuf, "Bayrakoğlu Yusuf bin Mustafa" diye yazılmıştır. Çatal veya Bayrak şöhretleri askeri literatürle ilgilidir.

   Önde giden, bayrak tutan yiğit insanlar olması hasebiyle ÇATALOĞLU veya BAYRAKOĞLU şöhretleri bu sulaleye verilmiştir.

   Bu sulaleden olup 1979 yılında ansızın aramızdan ayrılıp rahmet-İ  rahmana kavuşan Matematik Öğretmeni Yılmaz ÇATAL için arkadaşları söyledikleri şiirin nakarat kısmını şu şekilde okuduklarını Çarşıbaşılı arkadaşım Nevzat Sevgi Bey bana anlattı.

  
Çatalım, hey çatalım
   Tüfekleri Çatalım
   Bir savaş çıktığında
   Önde Yılmaz Çatalım


   Bu dörtlük veciz bir şekilde bu akrabadan öncü (bayraktar) insanların her zaman çıkabileceğini açıklamaktadır.
   Bu sulale için kullanılan diğer bir lakap Gaskalardır.
   Gaska M.Ö. 2000-1160 Trabzon ve çevresinde hüküm süren bir Türk devletinin adıdır.

    ÇATALOGULLARI (Çatal, Savaşkan, Çaykara, Özçatal)

1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet    1839
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet 1868-1891
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Muhammet    1878
4 Validesi; Abdullah'ın kızı Cemile 1796-1886
5 Hanımı; Ahmet'in kızı Havva 1835-1896
6 Kızı; Mehmet kızı Fatma    1876
7 -Diğeri, Mehmet kızı Hacer    1884
8 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889-1892
9 Mehmet'in hanımı: Mustafa kızı Ayşe    1878

 

1.DEFTER   SAYFA 82    HANE 25
1 Çataloğlu; İsmai'in oğlu Ahmet 1864
2 Hanımı; Mehmet'in kızı AdiIe 1865
3 Kızı; Mehmet'in kızı Rabia 1884
4 0ğlu; Ahmet'in oğlu Mehmet 1889
5 Kızı; Ahmet'in kızı Hanife 1876
6 0ğlu; Ahmet'in oğlu Kamil 1899
1.DEFTER   SAYFA 82     HANE 25
1 Çataloğlu; Hasan'ın oğlu İbrahim 1862-1887
2 Karındaşı; Hasan'ın oğlu Mehmet 1867
3 Diğeri; Hasan'ın oğlu Mustafa 1870
4 Diğeri; Hasan'ın oğlu Ali 1877
5 Diğeri; Hasan'ın oğlu Yusuf 1873
6 ValideIeri; Mustafa kızı Zeynep 1835
7 Yusuf'un hanımı Abdullah kızı Fatma 1859-1896
8 0ğlu; İbrahim'in oğlu Mehmet 1889
9 Kızı; İbrahim'in kızı Hanife 1889
10 Mustafa’nın hanımı ;Mehmet’in kızı Fatma 1876
11 Hanımı; Mustafa'nın kızı Hacer 1864
12 Ali 'nin hanımı; Kibar kızı Fatma 1876
13 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Muhammet 1897
1.DEFTER     SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Tahir. 1847
2 0ğlu; Tahir'in oğlu Yusuf 1879
3 Valideleri; Mehmet'in kızı Paşuli 1815
4 Hanıml; Ali kızı Havva 1854
5 Kızı; Tahir kızı Hacer 1876
6 Diğeri Tahir kızı Hatice 1872
7 Hanımı; Mehmet kızı Hatice 1844
8 Kızı; Tahir kızı Hanife 1888
9 0ğlu; Tahir'in oğlu Mustafa 1897
10 Kızı; Tahir'in kızı Fatma 1899
1.DEFTER    SAYFA 82   HANE 25
1 Çataloğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet 1805-1887
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Muhammet 1874
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Ahmet 1879
4 Hanımı; Abdullah kızı Meryem 1825-1896
5 Muhammet'in hanımı İbrahim kızı Hanife 1863
6 Torunu; Muhammet'in oğlu Mustafa 1895
7 Diğeri; Muhammet'in oğlu Kamil 1896
8 Muhammet'in hanımı: Yusuf'un kızı Sakine 1883
1.DEFTER  SAYFA 117  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mustafa  
1840-1884
1.DEFTER  SAYFA 82  HANE 25
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Mahmut 1843
2 0ğlu; Mahmut'un oğlu Yusuf 1873
3 Diğeri; Mahmut'un oğlu Numan 1881-1886
4 Hanımı; Eyüp'ün kızı Hanife 1844
5 Kızı; Mahmut'un kızı Hatice 1869
1.DEFTER  SAYFA 84  HANE 26
1 Çataloğlu; Mehmet'in oğlu Hasan 1840
2 0ğlu; Hasanın oğlu Salih 1876
3 Hanımı; Mustafa kızı Cemile 1854
4 Kızı; Hasan kızı Fatma 1881
5 0ğlu; Hasan'ın oğlu Mustafa 1889
6 Diğeri; Hasan'ın oğlu İbrahim 1891
1.DEFTER       HANE 4
1 Çataloğlu;Ölü İsmail ve Saliha’nın oğlu Ahmet Efendi
Medeni durumu Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Murat.
1889
3 Diğeri; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil
Medeni durumu: Murat.
1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice 'nin oğlu İsmail
Medeni durumu: Murat.
1902
5 Hanımı; Mehmet ve ölü Cemile 'nin kızı Hatice
Medeni durumu: Beyi var.
1864
6 Kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife
Medeni durumu: Mücerrede.
1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Fatma
Medeni durumu: Murat.
1884
2.DEFTER  
   HANE 62 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Muhamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif
1874
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1895
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1896
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1875
2.DEFTER   HANE 63 
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Meryem'in oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnan
1879
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine'nin oğlu Abdulhamit
Medeni durumu: Mücerret
1904
3 Hanımı Yusuf ve Ayşe kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var
1883
2.DEFTER    HANE 89  
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Faşuli 'nin oğlu Tahir
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1848
2 0ğlu:Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret
1897
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efndi ve Ölü Fatma'nın
kızı Hatice, Medeni durumu: Beyi var.
1854
4 Kızı: Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Murat.
1899
5 Torunu; Ölü Yusuf ve Fatma'nın kızı Cemile  1903
2.DEFTER   HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Havva'nın oğlu Muhmamet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
1878
2 0ğlu Muhammet ve Müslime 'nin oğlu Ahmet 1901
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1903
4 Hanımı; Süleyman ve Sakine'nin kızı Müslime 1882
2.DEFTER     HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Hatice 'nin kızı, ölü Hasan'ın
hanımı Cemile Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu; Salih'in hanımı: Şaban ve Hatice'nin kızı Funduka
Medeni durumu: Beyi var.
1879
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe Medeni durumu: Murat
1892
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. 1876
5 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Mücerret.
1889
6 Diğeri; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret.
1891
2.DEFTER    HANE 116
1 Çatalcğlu; Ölü Eyüp ve ölü Fatma'nın kızı ölü Mehmet'in hanımı Hanife
Medeni durumu: Beyi yoktur.
1844
2 0ğlu Yusuf'un Hanımı: Ölü Ahmet ve Havva kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var.
1874
3 Kız torunu; Yusuf ve Sakine'nin Kızı Fatma, Medeni durumu: Bekar. 1903
4 0ğlu; Ölü Mahmut ve Hanife'nin oğlu Yusuf
Medeni durumu: Hanımı var.
1875
3.DEFTER        HANE 25
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Ayşekızı Hasan'ın hanımı Zeynep 1834
2 0ğlu Yusuf'un hanımı; Mustafa ve Ayşe'nin kızı Güllü 1875
3 Diğer oğlu; Ali 'nin hanımı: Paçan Köyünden
Süleyman Rahime'nin kızı Ayşe
1880
4 0ğlu: Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Yusuf 1872
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb'in oğlu Ali 1875
6 Kardeşinin oğlu; Ölü İbrahim v.e(zevciahirde)
Hamide'nin oğlu Hasan
1898
7 Alaybey  (Vefat 25 Mart 2016) Mezarı köydedir
1906
8 Zeyneb 1909
3.DEFTER      HANE 26
1 Çataloğlu; Ölü Hasan ve Zeyneb' in oğlu Mustafa 1869
2 0ğlu; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Muhammet 1895
3 Hanımı; Mehmet ve Ayşe kızı Fatma 1875
3.DEFTER      HANE 62
1 Çataloğlu: Ölü Mehmet ölü Meryem 'in oğlu Muhammet  1873
2 0ğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Mustafa 1893
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Hanife'nin oğlu Kamil 1894
4 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı Hanife 1874
3.DEFTER     HANE 63
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve Ölü Meryem'in oğlu Ahmet 1878-1910
2 0ğlu; Ahmet ve Sakine' nin oğlu Abdulhamit 1902-1912
3 Hanımı; Kadohorlu Yusuf ve Ayşe 'nin kızı Sakine    1881
4 0ğlu: Ahmet ve Sakine'nin oğlu Hasan    1908
3.DEFTER      HANE 90
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Paşuli'nin oğlu Tahir 1845
2 0ğlu; Tahir ve Hatice'nin oğlu Mustafa 1895
3 Hanımı; Ölü Mehmet Efendi ve ölü Fatma'nın kızı Hatice 1853
4 Kızı; Tahir ve Hatice'nin kızı Fatma 1807
5 Torunu; Yusuf ve Fatma'nın kızı Fatma
1901
3.DEFTER      HANE 98
1 Çataloğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havva'nın oğlu Muhammet 1877
2 0ğlu; Muhammet ve Müslime'nin oğlu Ahmet 1899
3 Diğer oğlu; Muhammet ve Müslimenin oğlu Mustafa 1901
4 Hanımı; Süleyman ve Selma kızı Müslime 1880
3.DEFTER      HANE 111
1 Çataloğlu; Ölü Mustafa veölü Hatice'nin kızı, ölü Hasan'ın hanımı Cemile 1834
2 0ğlu Salih'in hanımı; Şaban ve Hatice'nin kızı Hanife 1880
3 Kızı; Ölü Hasan ve Cemile'nin kızı Ayşe 1890
4 0ğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Salih 1875
5 Diğer oğlu; Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa 1887
6 Diğer oğlu ?? 1889
7 Mustafa'nın Hanımı; Hacı Hüseyin oğlu Yusuf ve Funduka'nın kızı Zeynep 1888
8 İbrahim'in hanımı; Kasımoğlu Hasan'ın ve Ulve.'nin kızı Sakine 1892
9 Salih ve Fuduka'nın oğlu Veysel Ölü Hasan ve Cemile'nin oğlu İbrahim 1912
10 Salih ve Fuduka'nın oğlu Hasan 1911
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu; Ölü Eyüp ve Ölü Fatma'nın kızı, Mahmut'un hanımı Hanife 1844
2 Yusuf'un hanımı Ölü Ahmet ve Hava kızı 1878
3 Kız Torunu; Yusuf ve Sakine 'nin kızı Fatma 1901
4 Oğlu; Ölü Mahmut ve Hanife 'nin oğlu Yusuf 1872
5 Torunu; Yusuf ve Sakine'nin oğlu Mahmut 1908-1974
3.DEFTER      HANE 116
1 Çataloğlu;İsmail ve Saliha'nın oğlu Ahmet Efendi 1864
2 0ğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet 1889
3 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu Kamil 1899
4 Diğer oğlu; Ahmet Efendi ve Hatice'nin oğlu İsmail 1902
5 Hanımı; Cemile ve Mehmet'in kızı Hatice 1864
6 Kızı: Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Hanife 1897
7 Diğer kızı; Ahmet Efendi ve Hatice'nin kızı Fatma 1884

   -------------- Devamı - ÇOLAKOĞULLARI -----------------


          ÇOLAKOGULLARI   (Çolak) 

  

   Fethi takip eden ilk yüzyıl içinde bölgedeki nüfus yapısı üzerinde etkili olan en önemli olaylardan biri de Yavuz Sultan selim'in saltanat yıllarında Doğu Anadolu 'nun ve Tebriz bölgesinin fethidir.
   Dulkadiroğlu beyliğini Osmanlı bünyesine katan Yavuz, Dulkadirli Türkmenlerinden önemli miktarda aileleri Trabzon bölgesinde iskan ettirmişti.
   Doğu Anadolu'nun fethi ve Yavuz'un Mısır seferi esnasında Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa'nın Trabzon bölgesinde bir çok tımarı değiştirerek bu bölgeden gönderdiği kişilere Trabzon sancağından Tımarlar veriyordu.
  Trabzon-Rize bölgesinde Dulkadiroğlu, Maraşiioğlu Babolioğlu, Babilli, Yanlıoğlu, Bağdatlıoğlu,Harputoğlu,Fettahoğlu.
Hacıfettahoğlu, Solakoğlu / Çolakoğlu. Küçükalioğlu v.b. gibi birkaç ilçeye yayılan aile adları bu dönemde bu bölgeye gönderilen ailelerdir.
   Bu ailelerden Fettahoğlu. Çolakoğlu, Solakoğlu, Küçükailioğlu v.b. gibilerinin önemli bir koluda halen Dulkadir bcyliği sahaları olan bölgede mevcut olup ayrıca bir bölümüde Çukurova ve Antalya bölgesinde İskan edilmiştir."

         ÇOLAKOGULLARI   (Çolak) 

1.DEFTER -   SAYFA 84 - HANE 27
1 Çolakoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail 1840
2 0ğlu; İsmailoğlu Mehmet 1878
3 Hanımı; İsmail kızı Şule 1835
4 Diğeri; Ömer kızı Ayşe 1854
5 Kızı; İsmail kızı Gülsüm 1872
6 Diğeri; İsmail kızı Hatice 1878
7 Diğeri; İsmail kızı Hanife 1880
8 Diğeri; İsmail kızı Saliha 1882-1888
9 Oğlu; İsmail oğlu Mustafa 1887
10 Kızı: İsmail kızı Emine 1892
11 Diğeri; İsmail kızı Havva 1893
12 Diğeri; İsmail kızı Hacer 1895
13 Oğlu; İsmail oğlu Muhammet 1897
14 Diğeri; İsmail oğlu Mustafa 1898
2.DEFTER   - HANE 167
1 Çolakoğlu; Ölü İsmail ve ölü Fatma'nın kızı, ölü İsmail'in
hanımı Şule, Medeni durumu: Beyi yoktur.
1835
2 0ğlu Mehmet'in hanımı ; Mehmet ve Sakine
kızı Fatma, Medeni durumu: Beyi var.
1880
3 Birici kızı; Ölü İsmail ve Ayşe kızı Hamide
Medeni durumu: Bekar
1895
4 0ğlu; Ölü İsmail ve Şule'nin oğlu Mehmet..
Medeni durumu: Bir hanımı var.
1878
5 Öteki oğlu; İsmail ve Ayşe'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu: Bekar.
1897
6 Öteki oğlu; İsmail ve Ayşe 'nin oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bekar.
1898
3.DEFTER   - HANE 167
1 Çolakoğlu; Ölü İsmail ve ölü Fatma'nın kızı ölü İsmail'in hanımı Şule 1834
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Mehmet ve Sakine kızı Fatma 1878
3 Kızı ölü İsmail ve eşi ölmüş..(zevciahirde Ayşenin kızı Hamide 1893
4 0ğlu; Ölü İsmail ve Şule 'nin oğlu Mehmet. 1877
5 Oğlu ölü İsmail.. ve(zevciahirde)..Ayşe’nin oğlu Muhammet  
6 Diğer oğlu; Ölü İsmail ve (zevciahirde) Ayşe'nin oğlu Mustafa 
Ölüm: 10.09.1930
1896

    -------------- Devamı - DUMANOĞLU -----------------


            DUMANOGLU (Duman)

 
   Tarihi Oğuzhan ve Türkan'da kendisinden uzunca bahsedilen Tuman Han hayvanların konuşmalarından anlar. Onunla Köl Erki Han arasındaki münasebetle ilgili rivayetler tarihi olmaktan ziyade Dede Korkut hikayesi karakteri taşır. Bunlarda bölgede yaygın olan kuman Türklerindendir.

1.DEFTER  - SAYFA 82  - HANE 14
1 Dumanoğlu; İsmail'in oğlu Mehmet   1851
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İsmail   1876
3 Diğeri; Mehmet oğlu Mustafa 1880-1893
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet   1877
5 Valideleri; Ali kızı Güllü 1825-1888
6 Hanımı; Mehmet kızı Fatma   1844
7 Kızı; Mehmetn kızı Saliha   1884
8 İsmail'in Hanımı; Ahmet kızı Gülsüm   1883
2.DEFTER  -   HANE 115
1 Dumanoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Cemile'nin kızı, ölü
Mehmet'in hanımı Fatma Medeni durumu: Beyi yoktur.
1844
2 Kızı; Ölü Mehmet ve Fatma'nın kızı Ayşe 1900
3 0ğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu İsmail 
Medeni durumu: Bekar.
1876
4 Diğer oğlu; Ölü Mehmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar.  
1898
3.DEFTER  -   HANE 115
1 Dumanoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Cemile'nin kızı, ölü 
Mehmet'in hanımı Fatma
1844
2 Kızı; Mehmet ve Fatma'nın kızı Ayşe 1898
3 0ğlu; Mehmet ve Fatma'nın oğlu İsmail 1875
4 Diğer oğlu; Mehmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1876
5 İsmail'in oğlu Muhammet 1911

   -------------- Devamı -GALEYAOĞULLARI (SADOĞULLARI) -----------------    GALEYAOĞULLARI (SADOĞULLARI)
    GALEYAOGULLARI (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

 

   Kasımoğuları, Sadoğulları, Karahasanoğulları, Mollaalioğulları aileleri aynı boydandır. ilk olarak köyümüze ispir üzerinden gelip, yerleşen Akkoyunlu Türklerindendirler.
Kasımoğulları 'nın bugünkü tanınmış şöhreti olan Paşalı soyadını almasını, bugün yaşasaydı 110 yaş civarında olacağını sandığı m Mehmet Boz, bize şöyle anlattı:

   "Kasımoğullarr 'ndan Paşalı adında bir kişi, bir ara köyde nüfuz sahibi olup, köyün yönetimini ele almıştı. Bundan dolayı Kasımoğulları soyismi unutulup, Paşalıoğlu lakabıyla meşhur olmuşlardır. Paşalı, rivaletlere göre; ağalık ve ayarilık ünvanlarıyla ünvanlanmıştır.

   Sadoğlu. Haci Yusuf Gönan 'la bu konuda yaptığım sohbette edindiğim bilgileri aşağıda yazıyorum.
   Köyümüzün en yaşlı bir kaç kişisinden biri olan, Sadoğlu Hacı Yusuf Gönan'ı Kurt Dağı yaylasındaki obasında 25.7.2004 tarihinde ziyaret etim- Hacı seksen iki yaşında, ak sakallı, nurlu siması, kafasında kukulası, sırtında cüppesi, geniş şalvarıyla, beni obasının avlusunda karşıladı. Oğlum hoş geldin buyur içeride oturalım söyledi.Temmuz ayının sıcak günlerinden bir gün olduğu için çimenin üzerinde oturarak sohbet etmeye karar verdik.

   Hacı Yusuf un meddah olduğunu biliyordum. Küçük yaşindan beri kendisinden çeşitli kahramanlık hikayeleri ve tasavvuf şiirleri dinlerdim. Kendisine aynı minval üzerine sohbet etmek isteğimi ilettim. Yaşlılıktan dert yandı ve sıhhatının iyi olmadığını söyledi. Kendisinden ısrarla ricada bulundum. Beni kıramadı ve mülakatımız başladı.

   Efendim, kendiniz ve mensubu bulunduğunuz Sadlular sülalesi hakkında bilgi edinmek istiyorum.

- Bizim akraba Sadoğulları. Erzurum'un İspir ilçesinin Anzer (Ballıca) köyünden buraya geldik.Babam Nakşibendi şeyhlerinden Mustafa efendidir. Onun hocası Rize'nin Varda köyünden Şeyh Osman Mustafa efendidir.Babamın kerametlerini çok kişi anlatır. Ben bir tanesini sana anlatayım.

  
Mezire Yaylasına yakın Hekimsuyu diye bilinen şifalı bir su kaynağı varmış" önceleri yöre ahalisi her türlü hastalığından şifa bulmak için bu suya gider, şifa olsun diye su içer, suyun yanı başmda namaz kılar ibadet edermiş.Babamm zamanmda bu suya gidenler suyun etrafında çeşitli menhiyatlar yapmağa başlamışlar.Bu serkeş ziyaretçiler çevreye ve insanlara zarar verdiklerinden dolayı, yakın yaylaların ahalisi durumu Ofulemasına bildirmiş ve yardım istemiş. Of uleması Hacı Ferşat Efendi meclisinde toplanmış, şikayet mevzuu olan menhiyatı ortadan kaldırmak için çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Bu görüşler içinde şiddet kullanarak ziyaretçilerin hekim suyundan uzaklaştırılması fikri öne çıkmıştı ki babam duruma müdahale etmiş. Ben bu işi sulh ile çözerim, zorbalığa gerek yok demiş. Cemiyet, babam şeyh hacı Mustafa efendiye vazifeyi vermişler.

   Babam menhiyatı engellemek gayesiyle Hekimsuyuna'na gitmiş.Orada bulunan insanlara nasihat etmeğe başlamış. Fakat bir zümre insan babama hakaret etmeye başlamıştı ki, gürül gürül akan hekim suyu hemen kurudu. Suyun kuruduğunu gören insanlar, tövbekar oldular. Böylece kötü fiiller burada son buldu. Bundan sonra babamın müritleri Rize taraflarında artmış. Hekimsuyu iki üç yıl sonra akmaya başlamış. Bu suya bu olaydan sonra Şeyhirmağı ismi verilmiştir.

Şiir Sadoğlu Mahmut'un Bayburt'a göçünü anlatır. Hacı Yusuf'un ablasının oğlu, Vanlıoğlu Osman efendi, Hacı Yusuf'un amcasının oğulları Mahmut ve Seyfullah Dağlar için yazdığı şiir.

 

 Birkaç nişanla yolcu olmuşum,
Garip defterime kayda girmişim.
İdaremden sebep hicret etmişim
Bildim ki kader beni cezp etmiş

Toprağım beni çekti getirdi.
Başıma neler gamlar geçirdi
Firkat şerbeıi takdir içirdi
Hutbemi böyle ezel okumuş

Of tan Bayburt'a çıktığım zaman,
Dinim sermayem dünyam el aman,
Şimdi merenkim dopdolu saman,
Mallarım mahrun bir hale girmiş .

Çocuklar evde bağırıp ağlar,
Babama haber acep kim salar,
Uşak emicem düşmanı kovar,
Azrail mihman yanıma gelmiş

Evden terk idim bir oda yaptım,
Senem dalmazdan adamdan çıktım,
Ufak çocuklar geriye koydum,
En ala ve kil Hak bana olmuş.

Öyle zannettim işimi düzdum,
Çift coruşumu sıraya koydum
Çektiğim gamları yeni unuttum,
Hep hane halkı perişan olmuş.

Kesmen ümiti Allah kadirdir,
Cümle düşmüşlere Hıfz·ı nasırdır,
01 yarın dahi ismi bin birdir,
Her şeyi bilip
o takdir etmiş.

Mahmut bir zaman anandan firkat
Sendendir ya Rab her şeye hikmet,
Bir kabristanda ana oğul gelmiş,
Dünya kalanların böyle ihsanı gelmiş ..

  GALEYAOGULLARI  (Gönan, Sadoğlu, Dağlar, Osmanoğlu, ... )

1.DEFTER  SAYFA 87    HANE 23
1 Ğaleyaoğlu; Ahmet'in oğlu Osman 1836-1896
2 Kardeşi; Ahmet'in oğlu Mustafa 1837-1898
3 0ğlu; Osman'ın oğlu Ahmet    1868
4 Diğeri; Osman 'ın oğlu Yusuf    1883
5 Hanımı; İsmail kızı Hafize 1884-1898
6 Kızı; Osman'ın kızı Ayşe    1874
7 Ahmet'in hanımı; Mustafa kızı Saliha    1874
8 Torunu; Ahmet'in kızı Selma    1895
9 Torunu; Ahmet'in kızı Hafize    1896
1.DEFTER  SAYFA 104    HANE 63
1 Ğaleyaoğlu; Mahmut'un oğlu İbrahim   1846
2 Kardeşi; Mahmut'un oğlu Cafer.   1860
3 Valideleri; Ahmet'in kızı Fatma 1806-1892
4 Üvey validesi; Abdullah kızı Fatma 1815-1892
5 Kız yeğeni; Cafer kızı Ayşe   1889
6 Cafer'in hanımı; Mustafa kızı Saliha   1864
7 Yeğeni; Cafer oğlu Muhammet   1896
8 Kız yeğeni; Cafer kızı Fatma   1896
2.DEFTER    HANE 30 
1 Ğaleyanoğlu: Ölü Mahmut ve Hatice'nin oğlu Mustafa Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Muhafız.
  1864
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu İsmail   1894
3 Diğeri;Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Ahmet    1898
4 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Hüseyin   1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatuli'nin kızı Fatma   1869
6 Kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Ayşe   1896
7 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Meryem   1903
2.DEFTER    HANE 31 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü İsmail Efendi ve ölü Fatma'nın kızı, ölü
Mahmut Efendi 'nin hanımı Hatice Medeni durumu: Beyi yoktur 
  1835
2 0ğlu Mehmet Efendi'nin Hanımı; Mehmet Efendi ve
Ayşe kızı Gülfidan - Medeni durumu: Beyi var
  1874
3 Torunu İsmail'in Hanımı; Ölü Yusuf ve Hatice'nin kızı Hatice   1889
4 Kız Torunu; Mehmet Efendi ve Gülfidan'ın Kızı Cemile   1898
5 Oğlu; Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1880
6 Torunu; Ölü İlyas ve Hatice'nin oğlu İsmail   1884
7 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mahmut   1900
8 Diğer kız torunu; Ölü İlyas ve Hatice'nin kızı Emine   1888
9 Diğeri; Ölü İlyas ve Hanife'nin kızı Mine   1900
2.DEFTER    HANE 32 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İdris,
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1862
2 Kardeşi; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İsmail
Medeni durumu: Bekar.
  1870
3 0ğlu; İdris Ölü Emine'nin oğlu Ali   1899
4 Hanımı; Ölü Muhammet ve ölü Ayşe'nin kızı Funduka   1871
5 Kız kardeşi; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe .   1874
2.DEFTER    HANE 33 
1 Ğaleyaoğlu; ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın oğlu Hasan   1840
2 0ğlu; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Tahir,
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1879
3 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Kasım   1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu İshak   1888
5 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mehmet   1897
6 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa   1897
7 0ğlu Tahir'in hanımı; Ahmet ve ölü Fatma'nın kızı Hanife
Medeni durumu: Beyi var.
  1882
2.DEFTER    HANE 34 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mustafa ve Hatice'nin oğlu ölü
İbrahim'in hanımı Şennur
  1876
2 Kızı; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Hanife   1893
3 Diğeri; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Ayşe   1902
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Şennur oğlu Ali   1896
2.DEFTER    HANE 35 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havuli'in oğlu Mustafa Efendi
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1839
2 0ğlu Mustafa Efendi ve Meryem'in oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar
  1901
3 Hanıml; Ölü Mustafa ve Ölü Havva'nın kızı Meryem
Medeni durumu: Beyi var.
  1874
2.DEFTER    HANE 36 
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Ölü Behram'ın
hanımı Nazife
  1869
2 Kızı; Ölü Süleyman ve Hazife 'nin kızı Gülhatun   1903
3 0ğlu: Ölü Ali ve Nazife'nin oğlu Mehmet.   1889
4 Diğer oğlu; Behram ve Nazife'nin oğlu Hasan   1898
2.DEFTER    HANE 37
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Yusuf   1888
2 Kızkardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Muhammet    1898
3 Kız kardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin kızı İrve    1890
2.DEFTER    HANE 38
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile 'nin oğlu Behzat
Medeni durumu: Bekar (Murat).
  1873
2 Kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behram
Medeni durumu: Bir hanımı var.
  1876
3 Kardeşi'nin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu  Muhammet   1903
4 Kardeşi Bayram'ın hanımı; Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Havuli  
Medeni durumu: Beyi var.
  1879
5 Kız kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin kızı Fatma   1883
6 Kızı; Behzat ve Ölü Hatice'nin kızı Balkız   1898
2.DEFTER    HANE 39
1 Ğaleyaoğlu; Mehmet Ölü Havuli'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
  1847
2 0ğlu; Mehmet ve Sakine'nin Oğlu Mahmut. 
Medeni durumu: Bekar (Mücerret)
  1884
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Emine kızı Sakine
Medeni durumu: Beyi var.
  1849
4 Kızı; Mehmet ve Sakine kızı Havva,
Medeni Durumu: Bekar.
  1897
2.DEFTER    HANE 135
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu İbrahim
Medeni durumu: Mücerret. Askerlik durumu (ihraç)
  1846
2 Kardeşi; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç
  1860
3 Kardeşi'nin oğlu; Cafer ve Halime'nin oğlu Muhammet
Medeni durumu: Mücerret.
  1896
4 Kardeşi Cafer'in hanımı ölü Mustafa ve ölü Cemile'nin
Kızı Halime, Medeni durumu: Beyi var.
  1864
5 Kardeşinin kızı; Cafer ve Halime'nin kızı Ayşe   1889
6 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Fatma   1896
7 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Hatice   1900
3.DEFTER    HANE 30
1 Ğaleyaoğlu: Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mustafa Efendi   1864
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Fatma 'nın oğlu Mehmet Ali   1894
3 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma 'nın oğlu Ahmet   1898
4 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın oğlu Hüseyin   1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Fatuli 'nin kızı Fatma     1869
6 Kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Ayşe    1896
7 Diğeri; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Meryem   1903
8 Diğer kızı; Mustafa Efendi ve Fatma'nın kızı Necibe   1908
3.DEFTER    HANE 31
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Hacı İsmail Efendi ve Ölü Fatma 'nın kızı,ölü
Mahmut Efendi'nin hanımı Hatice
  1835
2 0ğlu Mehmet Efendi'nin Hanımı; Mehmet Efendi ve
Ayşe kızı Gülfidan
  1874
3 Torunu İsmail'in Hanımı; Ölü Yusuf ve Hatice'nin kızı Hatice   1889
4 Kız Torunu; Mehmet Efendi ve Gülfidan'ın Kızı Cemile  1898
5 Diğer kız torunu: Ölü İlyas ve (Zevciahirde) Hatice'nin kızı Emine   1885
6 0ğlu;Ölü Mahmut Efendi ve Hatice'nin oğlu Mehmet Efendi,  1880
7 Torunu; Ölü İlyas ve (Zevciahirde) Hatice'nin oğlu İsmail  1884
8 Diğeri; Mehmet Efendi ve (boşanmış) Hanife'nin oğlu Mahmut   1900
9 Diğeri; Ölü İlyas ve Hatice'nin oğlu Yusuf  1912
3.DEFTER    HANE 32
1 Ğuleyaoğlu; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İdris   1862
2 Kardeşi; Ölü Ali ve Ölü Havva'nın oğlu İsmail   1870
3 0ğlu; İdris ölü Emine'nin oğlu Ali   1899
4 Hanımı; (Çambaşı köyünden) ölü Muhammet ve ölü
Ayşe'nin kızı Funduka,
 1871
5 Kız kardeşi; Ölü Ali ve ölü Saliha'nın kızı Ayşe   1874 
6 Diğer oğlu; İdris ve Funduka'nın oğlu Ömer,  (??)
3.DEFTER    HANE 33
1 Ğaleyaoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın oğlu Hasan,   1840
2 0ğlu; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Tahir,   1879
3 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Kasım,   1888
4 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu İshak,   1888
5 Diğeri; Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mehmet,   1885
6 Diğeri;Hasan ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa,  1897
7 0ğlu Tahir'in hanımı; Ahmet ve Ölü Fatma'nın kızı Hanife  1882
3.DEFTER    HANE 34
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mustafa ve Hatice'nin oğlu
Ölü İbrahim'in hanımı Şennur,
  1876
2 Kızı; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Hanife   1893
3 Diğeri; Ölü İbrahim ve Şennur kızı Ayşe   1902
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Şennur oğlu Ali   1896
3.DEFTER    HANE 35
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Havuli'in oğlu Mustafa Efendi   1839
2 0ğlu: Mustafa Efendi ve Meryem' in oğlu Mehmet    1901
3 Hanımı; Ölü Mustafa ve Ölü Havva'nın kızı Meyem   1874
3.DEFTER    HANE 36
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe'nin kızı Ölü Behram'ın hanımı Nazife   1869
2 Kızı; Ölü Süleymen ve Hazife'nin kızı Gülhatun   1903
3 0ğlu: Ölü Ali ve Nazife'nin oğlu Mehmet.   1889
4 Diğer oğlu; Behram ve Nazife'nin oğlu Hasan   1898
3.DEFTER    HANE 37
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Şaban ve (zevciahirde) Vahide'nin oğlu Yusuf,   1888
2 Kızkardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin oğlu Muhammet   1898
3 Kız kardeşi; Ölü Şaban ve Vahide'nin kızı İrve    1890
4 Yusuf'un hanımı; Mehmet ve Rukiye'nin kızı Hanife   1884
3.DEFTER    HANE 38
1 Ğaleyaoğlu ;Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behzat   1873
2 Kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin oğlu Behram   1876
3 Kardeşi'nin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu Muhammet   1903
4 Kardeşi Bayram'ın hanımı; Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Havuli   1879
5 Kız kardeşi; Ölü Abdurrahman ve ölü Cemile'nin kızı Fatma   1883
6 Kızı; Behzat ve ölü Hatice'nin kızı Balkız  1898
7 Diğer kardeşinin oğlu; Bayram ve Havuli 'nin oğlu Abdurrahman
 1906
8 Diğer kardeşinin oğlu; Bayram ve Havuli'nin oğlu Mustafa  1908
9 0ğlu; Behzat ve Hamide'nin oğlu Mehmet
 1909
10 Kızı: Behzat ve Hamide'nin kızı Fatma  1908
3.DEFTER    HANE 39
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mehmet ve Havuli'nin oğlu Mehmet   1847
2 0ğlu; Mehmet ve Sakine'nin Oğlu Mahmut   1884
3 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Emine kızı   1849
4 Kızı; Mehmet ve Sakine kızı Havva   1897
3.DEFTER    HANE 47
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Numan ve ölü Hafize 'nin oğlu Ahmet   1867
2 Kardeşi; Ölü Numan ve ölü Hafize 'nin oğlu Yusuf    1883
3 0ğlu; Ahmet ve Saliha'nın oğlu İsmail   1895
4 Hanımı; Mustafa ve Fatrna'nın kızı Saliha   1874
5 Kardeşi Yusuf'un hanımı (Mazrai Paçan köyünden)
Mehmet ve Havva kızı Fatma
  1882
6 Kardeşi Yusuf'un Diğer Hanımı; Ahmet ve ölü Meryem kızı Fatma    1884
7 Kızı; Ahmet ve Saliha'rıırı kızı Hafize  1896
8 0ğlu; Ahmet ve Saliha'rıın oğlu Şevki  1906
9 Diğer oğlu: Ahmet ve Saliha'rıırı oğlu Mehmet  1909
3.DEFTER    HANE 75
1 Ğaleyaoğlu;Ölü Mahmut ve ölü Rukiye 'nin oğlu Ahmet   1895
3.DEFTER    HANE 135
1 Ğaleyaoğlu; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu İbrahim   1846
2 Kardeşi; Ölü Mahmut ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer   1883
3 Kardeşi'nin oğlu; Cafer ve Halime'nin oğlu Muhammet   1896
4 Kardeşi Cafer'in hanımı: Ölü Mustafa ve ölü
Cemile'nin kızı Saliha
  1864
5 Kardeşinin kızı; Cafer ve Halime'nin kızı Ayşe
  1889
6 Diğeri; Cafer ve Halime'nin kızı Fatma   1896
7 Cafer ve Salihan'nın oğlu Mahmut   1909

   -------------- Devamı - (ĞURNAOĞULLARI)- Yıldız, Köksal -----------------


       ĞURNAOĞULLARI

 

Sülalelerinin diğer adı Hacısalihoğullarıdır. Burakoğulları olarakta bilinirler. Hacısalihoğulları Burak Türkmenlerindendir.
En yakın akrabaları (soyolarak) Of'un Kışlacık köyünde yerleşmiş olan Abdikoğullarıdır. Maraş ve Elbistan ' da ki Abdikoğulları ile Of'ta bulunan Abdikoğulları yüzyıllar sonra birbiriyle tanışmışlardır."

ĞURNAOĞULLARI (Yıldız, Köksal, .......... )

1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66

 

1 Ğurnaoğlu; Ahmet'in oğlu İsmail   1863
2 Valideleri; Abdullah kızı Paşuli   1835
3 Kız kadeşi; Ahmet kızı Fatma   1854
4 Diğeri; Ahmet kızı Hafize   1864
5 Diğeri; Ahmet kızı Havva
  1869
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66
1 Ğurnaoğlu; Mehmet'in oğlu Salih  1844-1898
2 Kardeşi; Mehmet'in oğlu İsmail  1861-1904
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet   1862
4 0ğlu; Salih'in oğlu Mehmet   1881
5 Valideleri; Süleyman'ın kızı Ayşe 1825-1896
6 Hanımı; İsmail'in kızı Ayşe   1854
7 Kızı; Salih kızı Macide   (??)
8 İsmail'in hanımı; Cafer kızı Fatma 1859
9 Mehmet'in hanımı Mehmet kızı Meryem  (??)
10 Yeğeni ; Mehmet'in oğlu İbrahim    1899
11 Kızı: Salih'in kızı Fati   1889
12 0ğLu; Salih'in oğlu Ahmet   1894
13 Torunu; İsmail'in oğlu Ali   1894
14 Yeğeni; Mehmet kızı Ayşe   1895
15 Yeğeni; Mehmet oğlu Mehmet   1933
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 66
1 Ğumaoğlu; İsmail'in oğlu Mustafa  1839-1895
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1881-1892
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali   1873
4 Diğeri; Mustafa'nın oğlu İsmail   1884
5 Hanımı; Mustafa kızı Fatma 1844-1895
6 Kızı; Mustafa'nın kızı Güllü   1880
7 iğeri; Mustafa'nın kızı Ayşe 1882-1890
8 İDiğeri; Mustafa'nın kızı Fati   1894
9 Diğeri; Mustafa'nın kızı Hatice   1895
1.DEFTER    SAYFA 107   HANE 67
1 Ğurnaoğlu; İsmail'in oğlu Ahmet Efendi   1854
2 Kardeşi; İsmail'in oğlu Mehmet  1863-1893
3 Diğeri; İsmail'in oğlu Ali   1866
4 Diğeri; İsmail'in oğlu Salih   1876
5 Valideleri; Mehmet kızı Fatma  1825
6 Kız kardeşi; İsmail kızı Hatice   1870
7 Diğeri; İsmail kızı Ayşe   1872
8 Ali'nin Hanımı; Şişrnan kızı Sakine  1872
9 Salih'in hanımı: Ali'nin kızı Funduka  1879
10 Hanımı; Arif'in kızı Fatma   1868
11 Oğlu; Ahmet Efendi'nin oğlu Mustafa   1894
12 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Süleyman   1895
1.DEFTER    SAYFA 108   HANE 68
1 Ğurnaoğlu; Mustafa'nın oğlu Ahmet Efendii  1840
2 Diğeri; Ahmet Efendi'nin oğlu Ömer  1875
3 Hanımı; Mustafa'nın kızı Ayşe  1879
4 Kızı; Ahmet Efendi 'nin kızı Havva   1844
5 Valideleri; Mehmet kızı Fatma  1825
6 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Saliha   1883
7 Diğeri; Ahmet Efendi'nin kızı Hatice   1889
1.DEFTER    SAYFA 108   HANE 68
1 Ğurnaoğlu; Mustafa'nın oğlu İbrahim      1839
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Mustafa  1866-1896
3 Valideleri; Ali kızı Saliha  1815-1889
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 68
1 Ğurrıaoğlu; Mustafa 'nın oğlu İsmail Efendi  1852
2 Kardeşi; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1856
3 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet  1879
4 Hanımı; Ahmet kızı Raziye  1844
5 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Fatma  1882
6 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Altuna  1893
7 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Ayşe  1893
8 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Hafize  1894
9 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Müslüm  1896
10 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Emtine  1897
11 Oğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mustafa  1898
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 69
1 Ğumaoğlu; Ali'ni. n oğlu Behzat  1841
2 0ğlu; Behzat'ın oğlu Yusuf  1874
3 Yeğeni; Tahir'in oğlu İsmail  1873
4 Diğeri; Tahir'in oğlu Ömer  1875
5 Hanımı; Mehmet kızı Fatma  1835-1887
6 Kızı; Behzat'ın kızı Fatma  1869
7 Diğeri; Behzat'ın kızı Sakine  1844
8 Diğeri; Behzat'ın kızı Safiye  1876
9 Diğeri; Behzat'ın kızı Hanife  1877
10 Diğeri; Behzat'ın kızı Hafize  1879
11 Diğeri; Behzat'ın kızı Cemile  1882-1889
12 Büyük valideleri; Abdullah kızı Havva
 1795-1890
13 Kız kardeşi; Ali'nin kızı Hatice  1835
14 0ğlu; Behzat'ın oğlu Ali   1889
15 İsmail'in hanımı; Ahmet kızı Sakine  1874
16 Hanımı; Abdullah kızı Ayşe  1854
17 Ömer’ in hanımı ; İsmail kızı Hatice  1876
18 Oğlu; Behzat’ın oğlu Süleyman  1895
19 Diğeri; Behza’ın oğlu Mustafa  1898
1.DEFTER    SAYFA 109   HANE 68
1 Ğumaoğlu  
2 Oğlu Mehmet  
3 Diğeri;Ali  
4 Torunu;Mehmet’im Oğlu Muahmmet  
5 Hanımı;Ahmet’imn kızı  
6 Mehmet’in hanımı; Ahmet’in kızı Fatma  
7 Kız torunu ;Mehmet kızı Kamile   
8 Alki’inin hanımı ; Mehmet kızı Fatma  1869
9 Kız torunu;Mehmet’in kızı Cemile  
1.DEFTER    SAYFA 110   HANE 69
1 Ğurrıaoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail Efendi   1848
2 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Ahmet Şükrü  1881-1886
3 Hanımı; Hasan kızı Fatma  1844
4 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Nuri  1888-1896
5 Kızı; İsmail Efendi'nin kızı Ayşe  1889
6 Diğeri; İsmail Efendi'nin kızı Hatice  1898
2.DEFTER       HANE 179 
1 Ğurnaoğlu; ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Muhammet
Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhrac 
 1862
2 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Mehmet  1898
3 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Hüseyin  1900
4 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Numan  1902
5 Hanımı; ölü Mehmet ve ölü Zeynep'in kızı Meryem
Medeni Durumu: Beyi var.
 1868
6 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Ayşe  1892
7 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Rabia  1904
2.DEFTER       HANE 180 
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve ölü Hatice'nin oğlu, ölü Salih'in
Hanımı Ayşe,Medeni Durumu: Mücerret
 1856
2 Kardeşi ölü İsmail'in hanımı; Ölü Cafer ve ölü Fatma'nın
kızı Fatma Medeni Durumu: Mücerret
 1859
3 Kızı; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hamide  1883
4 iğeri; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hatice  1889
5 Diğeri; ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Fatma  1894
6 Oğlu; ölü Salih ve Ayşe'nin oğlu Ahmet  1892
7 Kayınbiraderinin oğlu; Ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1892
2.DEFTER       HANE 181 
1 Ğunaoğlu; ölü Ahmet ve Paşuli 'nin oğlu İsmail
Askerlik Durumu: İhrac
 1863
2 Validesi; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı Paşuli
Medeni Durumu: Beyi yoktur.
 1835
2.DEFTER       HANE 182 
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ahmet Efendi Medeni Durumu: Bir hanımı var. Askerlik Durumu: İhraç  1854
2 Kardeşi; İsmail ve Fatma'nırı oğlu Ali
Medeni Durumu: Bir hanımı var.Askerlik Durumu: İhrac
 1866
3 0ğlu; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1894
4 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'rurı oğlu Süleyman  1895
5 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Hamza  1897
6 Hanımı; ölü Arif ve Kumru'nun kızı Fatma,
Medeni Durumu: Beyi var.
 1868
7 -Kardeşi Ali.'nin harumı; Süleyman ve ölü
Güllü'nün kızı Sakine
 1872
8 Kızı; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Hanife 1899
9 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Emine 1901
2.DEFTER       HANE 183
1 Ğurnaoğlu; (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu İsmail' in hanımı Fatma Medeni Durumu: Beyi yoktur.
 1825
2 0ğlu; Salih'in hanımı İsmail ve Meryem'i kızı Ayşe  ?
3 0ğlu; ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Salih
Medeni Durumu: Hanımı var.
 1876
2.DEFTER       HANE 184
1 Ğurnaoğlu; ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Efendi Medeni Durumu: Murat.Durumu: Beyi yoktur.
Askerlik Durumu: İhrac
 1838
2.DEFTER       HANE 185
1 Gurnaoğlu; Ölü (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu) Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu İsmail Efendi Medeni dururmu:
İki hanımı var.Askerlik durumu: İhrtaç.
 181--
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Mehmet
Medeni dururmu: Mücerret.
 1855
3 0ğlu; İsmail ve Raziye'rıin oğlu Mustafa    1896
4 Diğeri; İsmail ve Fusku 'nun oğlu Mustr fa Şükrü  1897
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve Fatma 'nın kızı Raziye  1853
6 Diğer hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Müslimenin kızı Fusku  1858
7 Kızı; İsmail Efendi ve Fuskurıun kızı Altuna  1891
  Diğeri; İsmail ve Raziye'rıin kızı Ayşe  1891
  Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Asiye  1894
2.DEFTER       HANE 186
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); İsmail Efendi ve Raziye'nin oğlu Muhammet,
Medeni durumu; Bir hanımı var. 
 1878
2 Ölü İsmail ve Fatrna'rnn kızı Ayşe
Medeni durumu; Beyi var.
 1880
2.DEFTER       HANE 187
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü
Ölü Hafize'nin oğlu Mehmet, Askerlik durumu; İhraç.
 1853
2 Kardeşli; Ölü Abdulfettah ve Ölü Hafize'nin oğlu Ali
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1866
3 Kardeşi Ali'nin hanımı; Ölü Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma  1869
3.DEFTER       HANE 21
1 Ğurnaoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu İsmail    1884
2 Kız kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'rıın kızı Hatice  1895
3 Diğeri; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın kızı Fatma  1891
3.DEFTER       HANE 136
1 Ğurrıaoğlu; Hasan ve Cemile'nin kızı ölü
İsmail Efendi'nin hanımı Fatma 
 1844
2 Kızı; Ölü İsmail Efendi ve Fatrna'run kızı Emine  1896
3.DEFTER       HANE 137
1 Ğumaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın oğlu Müslüm
 1853
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Mehmet  1856
3 0ğlu; Müslüm ve Fatrna'nın oğlu Ahmet  1890
4 Kardeşi'nin oğlu: Mehmet.v.e (Mudalaka) Hatice'nin oğlu İbrahim 1889
5 Diğer oğlu; Müslüm ve Fatma'nın oğlu Numan 1903
6 Hanımı; (Yeşilalan Köyünden) Ölü Ahmet ve Ayşe kızı Fatma 1840
7 Kızı; Müslüm    ve Fatrrıa kız (Ekleyerek) Nakletmiştir) 1899
8 Diğer kızı; Müslüm ve Fatma kızı Ayşe 1894
9 Diğer kızı; Müslüm ve Fatma kızı Fatma 1900
10 Ahmet'in hanımı; Ğurrıaoğlu İsmail ve Fatma kızı Hatice Emine 1896
3.DEFTER       HANE 138
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Ali ve ölü Hatice'nin oğlu Behzat 1841
2 0ğlu; Behzat ve ölü Fatma'nın oğlu Yusuf 1874
3 Diğer oğlu; Behzat ve ölü Hatice'nin oğlu Ali  1889
4 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin Süleyman 1895
5 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin Mustafa 1898
6 Hanımı: Abdullah ve Havva'nın kızı Ayşe 1854
7 Diğer oğlu; Behzat ve Ayşe'nin oğlu Mehmet 1905
3.DEFTER       (2)   HANE 138
1 Ğurnaoğlu; Ölü Tahir ve ölü Havva'nın oğlu İsmail  1879
2 Kardeşi; Ölü Tahir ve ölü Havva'nın oğlu Ömer  1881
3 Kardeşi'nin oğlu; Ömer ve Hatice'nin oğlu Tahir  1899
4 Halası; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Hatice 1834
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Cemile'nin kızı Sakine 1873
6 Kardeş Hamza'nın hanımı; Ölü İsmail ve ölü Selma'rıın kızı Hatice 1875
7 Kardeşi 'nin kızı; Ömer ve Hatice'nin kızı Fatma 1900
8 Ömer ve Hatice'nin oğlu Mehmet 1908
3.DEFTER       HANE 179
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Muhammet  1862
2 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Mehmet  1898
3 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Hüseyin  1900
4 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in oğlu Numan 1830
5 Hanımı; Ölü Mehmet.:v.e Zeynep'in kızı Meryem 1868
6 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Ayşe 1894
7 Diğeri; Muhammet ve Meryem'in kızı Rabia 1904
8 0ğlu; Muhammet ve Meryem'in oğlu Bayram 1906
3.DEFTER       HANE 180
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve ölü Hatice'nin oğlu, ölü Salih'in hanımı Ayşe  1856
2 Kardeşi: Ölü İsmail'in hanımı; Ölü Cafer ve ölü Fatma'nırı kızı Fatma  1859
3 Kızı; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hamide  1883
4 Diğeri; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Hatice  1889
5 Diğeri; Ölü Salih ve Ayşe'nin kızı Fatma  1894
6 0ğlu; Ölü Salih ve Ayşe'nin oğlu Ahmet  1894
7 Kayınbiraderinin oğlu; Ölü İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1894
8 Ali'nin hanırnı: Musaoğlu İsmail ve Hatice'nin kızı Hamide 1894
9 Torunu; Ali ve Hamide'nin oğlu İsmail 1904
10 Diğer torunu; Ali ve Hamide'nin oğlu Mustafa 1904
3.DEFTER       HANE 181
1 Ğurnaoğlu; Ölü Ahmet ve Paşuli 'nin oğlu İsmail  1863
2 Validesi; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı Paşuli  1835
3.DEFTER       HANE 182
1 Ğurnaoğlu; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ahmet Efendi  1854
2 Kardeşi; İsmail ve Fatma'nın oğlu Ali  1866
3 Oğlu; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1894
4 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın oğlu Süleyman  1895
5 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Hamza  1897
6 Hanımı; Ölü Arif ve Kumru 'nun kızı Fatma.  1868
7 Kardeşi Ali'nin hanımı; Süleyman ve ölü Güllü'rıün kızı Sakine  1872
8 Kızı; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Hanife  1869
9 Diğeri; Ahmet Efendi ve Fatma'nın kızı Emine  1901
10 Kız torunu; Hafız Mustafa ve Alime kızı Rabia  1904
11 Torunu ;Hafız Mustaf ve Ayşe’nin oğlu Mehmet Hilmi  1906
12 Kız torunu; Hafız Mustafa ve Ayşe'nin kızı Fatma    1921
13 Hafız Mustafa'nın hanımı İsmail Efendi ve Raziye kızı Ayşe  1891
3.DEFTER       HANE 183
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü Mehmet ve
Ölü Ayşe'nin oğlu İsmail'in hanımı Fatma
 1825
2 0ğlu; Salih'in hanımı İsmail ve Meryem'i kızı Ayşe  1---
3 0ğlu; Ölü İsmail ve Fatma'rıırı oğlu Salih  1876
4 Torunu; Salih ve Şuşu kızı Havva  1909
5 Diğer torunu; Salih ve Şuşu'rıun kızı Fatma  1910
3.DEFTER       HANE 184
1 Ğurrıaoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu İbrahim Efendi  1838
3.DEFTER       HANE 185
1 Ğurrıaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu): Ölü Mustafa ve
Ölü Saliha'nın oğlu İsmail Efendi
 1851
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Mehmet  1855
3 Oğlu; İsmail ve Raziye'rıin oğlu Mustafa  1896
4 Diğeri; İsmail ve Fusku'nun oğlu Mustafa Şükrü  1897
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve Fatrna'nın kızı Raziye  1853
6 Diğer hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Müslimenin kızı Fusku  1858
7 Kızı; İsmail Efendi ve Fusku'nun kızı Altuna  1891
8 Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Ayşe  1891
9 Diğeri; İsmail ve Raziye'nin kızı Asiye  1894
10 Oğlu Mustafa'nın hanımı: Hafız Salim ve Havva kızı Tenzile  1---
11 Torunu; Mustafa ve Tenzile 'nin oğlu Dursunali  1921
3.DEFTER       HANE 186
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); İsmail Efendi ve
Raziye'nin oğlu Muhammet
 1878
2 Hanımı: Ölü İsmail ve Fatma'nm kızı Ayşe  1880
3 Kızı; Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma  1907
4 Hanımı; Salim ve Hatice'nin kızı Güllü  1---
5 Oğlu; Mehmet ve Güllü 'rıün oğlu Mahmut Celalattin  1910
6 Oğlu; Mehmet ve Güllü 'rıün oğlu Ahmet Cemalettin  1858
7 Diğer oğlu; Mehmet ve Güllü'nün oğlu Halil İbrahim  1921
8 Diğeri; Mehmet ve Güllü'nürı oğlu Mehmet  1921
9 Diğeri; Mehmet ve Güllü'rıün oğlu Salih  1922
3.DEFTER       HANE 187
1 Ğurnaoğlu (Nam-ı diğeri Hacısalihoğlu); Ölü Abdulfettah
ve Ölü Hafize'nin oğlu Mehmet
 1853
2 Kardeşli; Ölü Abdulfettah ve Ölü Hafize'nin oğlu Ali    1866
3 Kardeşi Ali 'nin hanırnı;ölü (Anasodan K)
Mehmet ve Ayşe'nin kızı Fatma ....
 1869
4 Ali 'nin oğlu Hüseyin  1920
5 Ali'nin kızı Fatma  1928

  -------------- Devamı -HACIOGLULLARI (Coşkun) Coşkunlar -----------------


    

   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı i Çakıroğlu, Baharoğlu. Bayramlı, Çobanlı, \1irzalı, Emirzalı, Emral, Ahrnetli, Şamlı, HACILI . Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, \lamaşlı, Karamani, Emirler, ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler =,ölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı i Hacıoğulları, Hacırnahmutoğullan, Hacımehmetoğulları, Hacıisrnailoğulları, :,ugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğirıi tespit ettiğimiz -\kkoyonlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI,aramanlı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devleti'nin .uruluşunda yer alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ı ortadan ·:ıldırmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini -iliyoruz."

 HACIOGLULLARI  (Coşkun, .............•......... )

1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu İsmail Efendi 
 1842
2 0ğlu; İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet.  1872
3 Diğeri; İsmail Efendi'nin diğer oğlu Ali  1875
4 Diğeri; İsmail Efendi'nin diğer oğlu Behram  1879
5 Yeğeni; Hasan'ın oğlu Mustafa  1857
6 Yeğeni'nin oğlu Mustafa'nın oğlu Mehmet..  1879-1897
7 Yeğeninin diğer oğlu; Mustafa'nın oğlu Hüseyin  1884
8 Hanımı; Hasan kızı Hecire  1835
9 Mustafa'nın hanımı; Yunus kızı Funduka  1854-1894
10 Diğeri; Ahmet kızı Havva    1869
11 Torunu Mustafa kızı Nazife   1888
12 Torunu Mustafa'nın oğlu İzzet   1890
13 Kızı; İsmail'in kızı Fatma  1893
14 Mehmet'in hanımı; Ahmet kızı Fatma  1882
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu Ahmet  1825-1903
2 Hanımı; Ali kızı Ayşe  1825-1901
3 Kızı; Ahmet kızı Havva  1888
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mehmet'in oğlu Mahmut.  1829-1891
2 0ğlu; Mahmut'un oğlu Ali  1871-1900
3 Diğeri; Mahmut'un oğlu Muharrem  1876
4 Hanımı; Mehmet'in kızı Zeynep  1835
5 Kızı; Mahmut'un kızı Ayşe  1879
1.DEFTER    SAYFA 76
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mustafa'nın oğlu Hasan  1829
2 0ğlu Hasan'ın oğlu Ahmet  1859
3 Diğeri; Hasan'ın oğlu Mustafa  1870
4 Diğeri; Hasan'ın oğlu Muhammet  1877
5 Hanımı; Mehmet Kızı Cemile  1825
6 Kızı; Hasan'ın kızı Sakine  1869
7 Diğeri; Hasan'ın kızı Ayşe  1874
8 Diğeri; Hasan'ın kızı Züleyha  1876
9 Ahmet'in hanımı; Arif kızı Hatice  1854
10 Torunu; Mutafa kızı Fatma   1882
11 Torunu; Ahmet'in oğlu Mehmet   1891
12 Mustafa'nın hanırnı; Mustafa kızı Fatma   1874
13 Torunu; Ahmet'in oğlu Mecit  1894
14 Torunu; Mustafa kızı Behiye  1894
15 Torunu; Mustafa oğlu Ali   1896
16 Mehmet'in hanımı; Ahmet' in kızı Havva  1864
1.DEFTER    SAYFA 77
  HANE 19
1 Hacıoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet Efendi  1850-1892
2 Kardeşi; Mustafa oğlu Ahmet  1853
3 Diğeri; Mustafa oğlu Ali  1859
4 0ğlu Mehmet Efendi'nin oğlu Mustafa  1882
5 Diğeri; Mehmet Efendi'nin oğlu Muhammet  1884
6 Valideleri; İbrahim kızı Fatma  1815
7 Hanımı: Mustafa kızı Hanife  1859
8 Kızı; Mehmet Efendi'nin kızı Fatma  1883
9 Ahmet'in hanımı; Mustafa kızı Funduka  1854
10 Torunu; Ahmet kızı Ayşe   1891
11 Oğlu; Mehmet Efendi'nin oğlu İsmail   1884
12 0ğlu; Mehmet Efendi'nin oğlu İzzet   1888
13 Diğeri; Mehmet'in oğlu Yusuf  1893
2.DEFTER       HANE 17
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'riın oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç 
 1853
2 Kardeşi; Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu Ali
Askerlik durumu: İhraç
 1859
3 Kardeşinin oğlu Ali ve Sakine'nin oğlu Muhammet  1902
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nırı'nın kızı Funduka  1854
5 Kardeşi Ali'nin Hanımı: İsmail ve Ayşe kızı Sakine  1870
6 Kızı; Ahmet ve Funduka'nırı kızı Ayşe  1891
7 Diğer kızı; Ahmet ve Funduka'nırı kızı Hafiz  1892
8 Kardeşinin kızı; Ali ve Sakine'nin kızı Fatma  1896
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 18
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatrna'rıın kızı, ölü Mehmet
Efendi'nin hanımı Hanife,Medeni durumu: Beyi yoktur
 1859
2 0ğlu Mehmet'in hanımı; Ölü Yakup ve Cemile'nin kızı Funduka
 Medeni durumu: Beyi var.
 1890
3 0ğlu; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mustafa  1874
4 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. 
 1884
5 Diğeri; Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Yusuf 
Medeni durumu: Murat     (Bekar).
 1893
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 52
1 Hacıoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma 'nın oğlu İsmail Efendi
Medeni durumu: Bir zevcesi var. Askerlik durumu: İhraç
 1842
2 0ğlu;İsmail Efendi ve Hamide'nin oğlu Mehmet
Askerlik durumu: Silah altında
 1872
3 Diğeri: İsmail Efendi ve Hamide'nin oğlu Behran
Medeni durumu: Müceret. (Bekar).
 1879
4 Hanırnı ; Ölü Hasan ve ölü Hatice'nin kızı Hamide
Medeni durumu: Beyi var.
 1836
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ahmet ve Hatice Kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var.
 1880
6 Kız torunu; Behram ve Ayşe kızı Hamide
 1910
7 Torunu; Mehmet ve Fatma oğlu İsmail Hakkı  1911
2.DEFTER    SAYFA 3
  HANE 53
1 Hacıoğlu; Ölü Hasan ve ölü Hatice'nin oğlu Mustafa  
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1856
2 0ğlu: Mustafa ve Funduka'nın oğlu Yusuf.  1884
3 Diğer oğlu; Mustafa ve Funduka'nın oğlu İzzet  1890
4 Hanımı; Hasan Efendi Ayşe kızı Meryem  1862
5 Kızı; Mustafa ve ölü Funduka'nın kızı Nazife  1888
6 Diğer kızı; Mustafa ve Meyem kızı Hatice  1902
7 Diğer kızı; Mustafa ve Meyem kızı Fatma  1903
8 İzzet'in hanımı; Çolak oğlu Eyüp ve Meryem'in kızı Hediye  1896
9 Hüseyin Yusuf'un hanımı Hüsyin ve Fatma kızı Safiye 1890
2.DEFTER       HANE 163
1 Hacıoğlu; ÖILi Mahmut ve Zeyneb'in oğlu Muharrem
Medeni durumu: Murat,Askerlik durumu;
1896' ya birinci tertip asker.
 1876
2.DEFTER       HANE 164
1 Hacıoğlu; Ölü Yunus ve ölü Zeyneb'in oğlu Mehmet   Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
 1850
2 Oğlu: Mehmet ve Sırma oğlu Rasım
 1887
3 Kardeşinin oğlu; Ölü Yusuf ve Sakine'nin oğlu İsmail  1886
4 Diğer oğlu; Mehmet ve Sırma oğlu Muhammet  1897
5 Hanıml; ÖILi Kibar ve Şüli 'nin kızı Sırma  1853
6 Kardeşi Yusuf'un hanımı: Ölü Ahmet ve
ölü Saliha'nın kızı Sakine
 1858
7 Hanımı; Mehmet ve Sırma kızı Fatma  1896
3.DEFTER       HANE 17
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'nın oğlu Ahmet
 1852
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Fatma 'nın oğlu Ali  1859
3 Kardeşinin oğlu; Ali ve Sakine 'nin oğlu Muhammet  1903
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın kızı Funduka  1853
5 Kardeşi Ali'nin hanımı; İsmail ve Ayşe kızı Sakine  1860
6 Kızı; Ahmet ve Funduka kızı Ayşe  1889
7 Diğer kızı; Ahmet ve Funduka kızı Funduka  1890
8 Kardeşi'nin kızı: Ali ve Sakine'nin kızı Fatma  1894
9 Kardeşi'nin kızı: Ali ve Sakine'nin kızı Ayşe 1904
3.DEFTER       HANE 18
1 Hacıoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Fatma'rıın kızı ölü Mehmet Efendi'nin Hanımı Hanife
 1858
2 0ğlu; Muhamrnetin hanımı Yakup ve ölü Cemile kız,Funduka  1888
3 0ğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Mustafa  1886
4 Diğer oğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Muhammet
 1882
5 Diğer oğlu; Ölü Mehmet Efendi ve Hanife'nin oğlu Yusuf  1891
3.DEFTER       HANE 52
1 Hacı İsmail Efendi: Mehmet ve Fatrna'rnn oğlu  1841
2 0ğlu Mehmet: İsmail Efendi ve Hamide'nin Oğlu  1871
3 Diğer oğlu Behram: İsmail Efendi ve Hamide 'nin Oğlu  1878
4 Hanımı Hamide: Hasan ve Hatice'nin kızı  1835
5 0ğlu Mehmet'in hanımı Fatma: Ahmet ve Hatice'nin kızı  1880
6 Torunu Hamide: Behram ve Ayşe 'nin kızı  1910
7 Torurıu İsmail Hakkı: Mehmet ve Fatma'nın oğlu  1910
3.DEFTER       HANE 53
1 Hacıoğlu Mustafa: Hasan ve Hatice 'nin oğlu  1855
2 Oğlu Hüseyin Yusuf: Mustafa ve ölü Funduka'rıırı oğlu  1882
3 Diğer oğlu Izzet: Mustafa ve ölü Funduka 'nın oğlu  1888
4 Hanımı Meryem: Hasan Efendi ve Ayşe kızı  1861
5 Kızı Nazife:Mustafa ve Funduka'nın kızı  1886
6 Diğer kızı Hanife ; Mustafa ve Meryem Kızı  1900
7 Diğer kızı Fatma: mustafa ve Meryem kızı  1901
8 İzzet'in hanımı Hediye: Eyüp ve Meryem kızı  1891
9 Hüseyin Yusuf zevcesi Safiye: Hüseyin ve Fatma kızı  1890

-------------- Devamı -HACIMAHMUTOĞULLARI (Coşkun) Coşkunlar -----------------    
Hacımahmutoğulları için Hacılara bakınız.

HACIMAHMUTOĞULLARI  ---(Coşkun, ................. )

1 Hacırnahmutoğlu; Yunus 'un oğlu Mahmut  1850-1894
2 Kardeşi; Yunus'un oğlu Mehmet  1851
3 Diğeri; Yunus'un oğlu Yunus  1853-1888
4 Yeğeni; Mehmet'in oğlu Yunus  1884
5 Hanımı; Ahmet'in kızı Sera  1844-1885
6 Mehmet'in hanımı; Mehmet kızı Sare   1854
7 Yunus'un hanımı; Ahmet kızı Sakine  1844
8 Kız torunu; Yusuf kızı Hatice  1882
9 Kız kardeşi; Yunus kızı Zeynep  1859
10 Yeğeni; Yusuf'un oğlu İsmail  1888
11 Kızı yeğeni ; Mehmet’in kızı Fatma  1898
12 Yeğeni; Mehmet'in oğlu Muhammet  1898

-------------- Devamı -HACIİSMAİLOĞULLARI (Şen,Toksoy -----------------)


       

   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı, Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobanlı, Mirzalı , Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamlı, HACILI . Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Marnaşlı, Karamani. emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı, Hacıoğulları, Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz. Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamarılı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin, kuruluşunda yer alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ın ortadan, kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini biliyoruz.

HACI İSMAİLOĞULLARI  (Şen,Toksoy)

1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; İbrahim'in oğlu Dursun  1863-1894
2 Kardeşi; İbrahim'in oğlu Harun  1869
3 Diğeri; İbrahim'in oğlu Mustafa  1873
4 Valideleri; İbrahim'in kızı Hatice  1835
5 Hanıml; Salih kızı Fatma  1854
6 Kız kardeşi; İbrahim'in kızı Zeynep  1878
7 Mustafa'nın hanımı; Mustafa kızı Şennur  1869
8 0ğlu; Dursun'un oğlu İbrahim  1894
9 Yeğeni; Mustafa'nın oğlu Şükrü  1896
10 Kız yeğeni; Mustafa'nın kızı Ayşe  1898
1.DEFTER    SAYFA 96
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; Ömer'in oğlu İsmail Halim  1872
2 Kardeşi; Ömer'in oğlu Batai  1875-1894
3 Diğeri; Ömer'in oğlu Behram  1879
4 Büyük valideleri; Abdullah kızı Zeynep  1806-1887
5 Kız kardeşi; Ömer kızı Fatma  1868
6 Behram'ın hanımı; Ahmet kızı Sakine  1859
1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 49
1 Hacıismailoğlu; Hasan'ın oğlu İsmail  1856-1892
2 Kardeşi; Hasan'ın oğlu Arslan  1870-1896
3 Hanımı; Ahmet'in kızı Hatice  1854
4 0ğlu; İsmailoğlu Mehmet  1892
5 Diğeri; İsmail'in oğlu Hasan  1888
1.DEFTER    SAYFA 106
  HANE 65
1 Hacıismailoğlu; Mustafa'nın oğlu Mehmet  1839
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu İsmail  1861-1889
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Cafer  1869
4 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mustafa  1871-1892
5 Diğeri; Mehmetkızı Hafize  1873-1897
6 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mehmet  1875
7 Diğeri; Mehmet'in oğlu Hasan  1877
8 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mahmut  1880
9 Diğeri; Mehmet'in oğlu Behram  1884
10 Hammı ; Ahmet'in kızı Fatma  1835-1890
2.DEFTER       HANE 103
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Ayşe'nin oğlu Hasan
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç.
 1829
2 0ğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa Efendi
Askerlik durumu: Redif
 1870
3 Diğeri; Hasan ve Cemile'nin oğlu Muhammet 
Askerlik durumu: İhtiyat
 1877
4 Torunu; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Mecit , ..
Meden durumu: Bekar.
 1884
5 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali
Meden durumu: Bekar.
 1896
6 Hammı; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın kızı Cemile Medeni durumu: Beyi var.  1832
7 Mustafa'nın hanımı: Mustafa ve Ayşe kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var
 1876
8 Torunu: Mustafa ve Fatrna'nın kızı Ayşe.  1899
9 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Fatma  1900
10 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Altuna  1901
11 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın kızı Züleyha.  1901
12 Kardeşi Mehmet'in hanırnı; ölü Ahmet ve ölü
Ayşe'nin kızı Havva Medeni durumu: Beyi var. 
 1877
13 Diğer torunu: Mehmet ve Havva 'mn Hüseyin    1904
2.DEFTER       HANE 104
1 Hacıismailoğlu; Hasan ve Cemile 'nin oğlu Ahmet
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhraç
 1859
2 0ğlu; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Mehmet.. .
Medeni durumu: Bekar..
 1894
3 Diğeri; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Behcet.. ..
Medeni durumu: Bekar..
 1896
4 Hanımı; Ölü Arif ve ölü Kumru kızı Hatice ..
Medeni durumu: Beyi var
 1839
5 Kızı; Ahmet ve Hatice'nin kızı Şuşu  1899
2.DEFTER       HANE 125
1 Hacıismailoğlu; Ölü İsmail ve Hatice'nin oğlu Hasan Medeni durumu: Bekar  1888
2 Kardeşi; Ölü İsmail ve Hatice'nin oğlu Mehmet            Medeni durumu: Bekar...  1892
2.DEFTER       HANE 126
1 Hacıismailoğlu; Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu İsmail Halim Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif  1872
2 Hanıml; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Hatice Medeni durumu: Beyi var  1879
3 Kızı; İsmail halim ve Hatice kızı Güllü  1893
4 Diğeri; İsmail halim ve Hatice kızı Ayşe  1887
2.DEFTER       HANE 127
1 Hacıisrnailoğlu; Ölü Ömer ve ölü Cemile'nin oğlu Behram Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnan.  1879
2 0ğlu; Behram ve Sakine'nin oğlu İsmail  1899
3 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Sakine Medeni durumu: Beyi var.  1874
2.DEFTER       HANE 128
1 Hacıismailoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü İbrahim' in hanımı Hatice Medeni durumu: Beyi yoktur.  1878
2 0ğlu Mustafa'nın hanımı: Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Şuşu Medeni durumu: Beyi var.  1883
3 Kız tortunu; Mustafa ve Şuşu'rıun kızı Ayşe   1896
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mustafa Medeni durumu; Bir hanımı var.  1882
5 Kardeşi 'nin oğlu: Ölü Dursun ve Fatma'nın oğlu İbrahim Medeni durumu: Bekar   1894
6 Torunu; Mustafa ve Şuşu'nun oğlu Şükrü  1898
2.DEFTER       HANE 149
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıırı oğlu Cafer İMedeni durumu: Mücerret. Askerlik durumu: Redif. .  1869
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'um oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.  1875
3 Diğeri; Ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rurı oğlu Behram Medeni durumu: Bir hanımı var.  1884
4 Torunu; Cafer ve Ayşe'nin oğlu Mehmet..  1901
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ölü Ahmet ve Şuli kızı Fatma   Medeni durumu: Beyi var.
 1880
6 Diğer kardeşi Behram'ın hanımı; Ölü İbrahim ve Hamide'nin  kızı Fatma,Medeni durumu: Beyi var.  1885
3.DEFTER       HANE 103
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mustafa ve ölü Ayşe'nin oğlu Hasan  1829
2 0ğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Mustafa Efendi  1870
3 Diiğeri; Hasan ve Cemile'nin oğlu Muhammet  1877
4 Torunu; Mustafa ve Fatrna'rıırı oğlu Mecit.  1884
5 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın oğlu Ali
 1896
6 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın oğlu Hasan  1904
7 Hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın hanımı   1832
8 0ğlu Mustafa'nın hanımı: (Zelega köyünden) Mustafa
Ayşe kızı Fatma 
 1876
9 0ğlu Muhammet'in hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Ayşe kız Havva  1877
10 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Ayşe (Evlenerek Arapgir kazasına gitmiştir.  1899
11 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Fatma  1900
12 Diğeri; Mehmet ve Havva'nın kızı Altuna  1901
13 Diğeri; Mustafa ve Fatma'nın kızı Züleyha  1901
3.DEFTER       HANE 104
1 Hacıismailoğlu; Hasan ve Cemile'nin oğlu Ahmet 
 1859
2 0ğlu; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Mehmet.  1894
3 Diğeri; Ahmet ve Hatice'nin oğlu Behcet.  1896
4 Hanımı; Ölü Arif ve ölü Kumru kızı Hatice  1839
5 Kızı; Ahmet ve Hatice'nin kızı Şuşu (evlenerek nakledilmiştir)  1899
3.DEFTER       HANE 125
1 Hacıismailoğlu; Ölü İsmail ve Hatice 'nin oğlu Hasan  1888
2 Kardeşi; Ölü İsmail ve Hatice 'nin oğlu Mehmet  1892
3.DEFTER       HANE 126
1 Hacıismailoğlu; Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu İsmail Halim    1872
2 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Hatice  1879
3 Kızı; İsmail Halim ve Hatice kızı Güllü  1893
4 Diğeri; İsmail halim ve Hatice kızı Ayşe  1877
3.DEFTER       HANE 127
1 Hacıisrnailoğlu; Ölü Ömer ve ölü Cemile'nin oğlu Behram  1879
2 0ğlu; Behram ve Sakine'nin oğlu İsmail  1899
3 Hanıml; Ölü Ahmet ve ölü Emine'nin kızı Sakine  1874
3.DEFTER       HANE 128
1 Hacıismailoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Fatma'nın kızı ölü İbrahim'in hanımı Hatice  1835
2 0ğlu Mustafa'nın hanım i Mustafa ve ölü Cemile'nin kızı Suşu   1869
3 Kız torurıu; Mustafa ve Şuşu'nun kızı Ayşe  1896
4 0ğlu; Ölü İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mustafa  1873
5 Kardeşi' nin oğlu: Ölü Dursun y.t(zevciahirde) Fatma'nın
oğlu İbrahim
 1894
6 Torunu; Mustafa ve Şuşu'rıurı oğlu Şükrü  1898
7 Kardeşi'nin oğlu; Ölü Arslan ve Hafize'nin oğlu İzzet  1900
8 Torunu; Mustafa ve Şuşu'rıun oğlu Ömer  1904
3.DEFTER       HANE 149
1 Hacıismailoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer  1869
2 Kardeşi; Ölü Mehmet ve ölü Fatmanın oğlu Mehmet  1875
3 Diğeri; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın oğlu Behram  1884
4 Torunu; Cafer ve (Gey ve kazası) Ayşe'nin oğlu Mehmet  1901
5 Kardeşi Mehmet'in hanımı: Ölü Ahmet ve Şuli kızı Fatma  1880
6 Diğer kardeşi Behra'mın hanımı; Yeşilalan Köyü'nden ölü İbrahim ve Hamide'nin kızı Fatma  1885
7 Kardeşi' nin kızı; Mehmet ve Fatma' nın kızı Fatma  1888

   ......  LEMAOGULLARI  (Şen, ........ )

1.DEFTER    SAYFA 97
  HANE 50
1 Lemaoğlu; Ahmet'in oğlu Mustafa  1846-1892
2 Validesi; Mehmet kızı Emine  1815-1887
3 Hanımı; Mehmet kızı Sakine  1864

-------------- Devamı - (HACI MEHMETOĞULLARI)- Yaşar, Türkyaşar -----------------)


 
   Akkoyunlular'ın imparatorluğa yükselmesinde onlara katılıp göç veren önemli boylardan tespit edebildiğimiz kadarı ile Purnaklı, Çakırlı / Çakıroğlu, Baharoğlu, Bayramlı, Çobanlı, Mirzalı, Emirzalı, Emral, Ahmetli, Şamiı, HACILI (Hacıoğulları), Hacı Hamzalı, İnanlu, Dabanlu, Musullu, Mamaşlı, Kararnani, emirler ve Ustaali boylarına mensup aileler Trabzon topraklarına yerleştirilmiş olup, bugün bu aileler bölgemizdeki ilçe ve köylerde yaygın olarak yaşamaktadır.

   Solaklı ve İkizdere vadisindeki köylerde Hacılı / Hacıoğulları, Hacımahmutoğulları, Hacımehmetoğulları, Hacıismailoğulları, bugün bu soyadı altında yaşamaktadırlar.

   Bölgeye, Yavuz döneminde yerleştiğini tespit ettiğimiz Akkoyunlu boylarından Çakırlı, Beharlu, Bayramlu, HACILI, Karamarılı gibi boylardan daha önce de Karakoyunlu Devletinin kuruluşunda yep alıp, Akkoyunlular'ın Karakoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın ortadan kaldırılmasından sonra Akkoyunlular'ın hakimiyetine girdiğini biliyoruz.


2.DEFTER       HANE 59
1 Hacırrıehrnetoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep 'in oğlu Mahmut
Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İsnan
 1839
2 0ğlu; Mahmut ve Ayşe'nin oğlu İbrahim Medeni durumu; Bir hanımı var. Askerlik durumu; İhrac  1879
3 Torunu; İbrahim ve Hatice'nin oğlu Mehmet Medeni durumu; Bekar  1904
4 Hanımı;Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe Medeni durumu; Beyi var  1840
5 Oğlu İbrahim'in hanımı; Ölü İbrahim ve Ayşe'nin kızı Hatice
Medeni durumu; Beyi var.
 1874
6 Torunu; İbrahim ve Hatice kızı Fatma  1901
2.DEFTER       HANE 117
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı, ölü Salih'in hanımı Havva,Medeni durumu; Beyi yoktur.  1825
2 0ğlu Yusuf'un hammı: Ölü Ahmet ve Havva kızı Fatma Medeni durumu; Beyi var.  1854
3 Diğer Mehmet' in hanımı: Mehmet ve ölü Selma kızı Şuşu    1871
4 Torunu; Mustafa ve Fatrna'rıırı oğlu Mecit.  1872
5 Torunu; Mustafa ve Hafizenin kızı Fatma Medeni durumu:
Beyi yoktur
 1894
6 Diğer tonunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hanife Medeni durumu: Beyi yoktur.  1898
7 Diğer torunu; Mehmet ve Şu şunun kızı Fatma Medeni durumu: Beyi yoktur  1900
8 0ğlu; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Yusuf.. ... Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; İhrac.  1851
9 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mustafa Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; Mütehafız.  1864
10 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu; Redif.  1883
11 Torunu; Yusuf ve Fatma'rıın oğlu Müslüm, Medeni durumu: Bekar.
Askerlik durumu; (1904'te 2. Tertip asker)
 1889
12 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın oğlu İsmail ....Askerlik durumu; İsnan  1900
13 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'rnrı oğlu Ahmet Askerlik durumu; İsnan  1893
14 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'rıın oğlu Mehmet Askerlik durumu; İsnan  1899
15 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Salih  1900
16 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Numan  1900
17 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşu’un kızı  1903
2.DEFTER       HANE 118
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
 1878
2 Kardeşi; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Mehmet.  1883
3 Diğeri; Ölü  Ahmet ve Şule'nin oğlu İlyas  1886
4 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Tahir Medeni durumu: Bekar.  1894
5 Hanımı; Tahir ve Ayşe kızı Meryem, Medeni durumu: Beyi var  1874
6 Kardeşi Mehmet'in hanımı; Ahmet ve Fatma kızı Hatice Medeni durumu: Beyi var  1882
2.DEFTER       HANE 160
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Mustafa ve Ölü Salih'in oğlu Mehmet.
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac.
 1840
2 0ğlu; Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Mustafa,
Askerlik durumu: İhtiyat.
 1878
3 Hanımı; Ölü Yunus ve ölü Cemile'nin oğlu Hatice,
Medeni durumu: Beyi var.
 1849
4 Mustafa'nın hanımı; Ahmet ve ölü Paşuli'nin kızı Fatma  1880
5 Kızı; Mehmet ve Hatice'nin kızı Altuna Medeni durumu: Bekar.  1896
6 Kız torunu; Mustafa ve Fatrna'nın kızı Hanife,
Medeni durumu: Bekar.
 1889
7 Kız torunu; Mustafa ve Fatma 'nın kızı Havva
Medeni durumu: Bekar.
 1902
2.DEFTER       HANE 161
1 Hacımehmetoğlu;ölü Yahya ve ölü Fatmann oğlu Cafer Medeni durumu:Bir hanımı var Askerlik durumu: İhrac.
 1854
2 00ğlu; Cafer ve Sırma'nın oğlu Dursun  1894
3 Hanımı; ölü Mehmet ve ölü Fatrna'rıın kızı Sırma Medeni durumu: Beyi var.  1863
4 Kızı; Cafer ve Sırma'nın kızı Ayşe  1896
5 Diğeri; Cafer ve Sırma'nın kızı Fatma .  1898
2.DEFTER       HANE 162
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Hasan ve Beyhan'ın oğlu Mustafa
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat.
 1877
2 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Sakine'nin kızı Hamide     1879
3 Kızı; Mustafa ve Hamide'nin kızı Nazife  1903
3.DEFTER       HANE 59
1 Hacımehmetoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Zeynep'in oğlu Mahmut
 1839
2 0ğlu; Mahmut ve Ayşe'nin oğlu İbrahim  1879
3 Torunu; İbrahim ve Hatice'nin oğlu Mehmet  1904
4 Hammı; Ölü Ali ve ölü Havva'nın kızı Ayşe  1840
5 0ğlu ; İbrahim'in hanımı; Ölü İbrahim ve Ayşe'nin kızı Hatice   1874
6 Torunu; İbrahim ve Hatice kızı Fatma  1901
7 Diğer kız torunu; İbrahim ve Hatice kızı Emine  1909
3.DEFTER       HANE 117
1 Hacırnehrnetoğlu; Ölü Abdullah ve ölü Hatice'nin kızı, ölü
Salih'in hanımı Havva
 1825
2 0ğlu Yusuf'un hanımı; Ölü Ahmet ve Havva kızı Fatma  1854
3 Diğeri Mustafa'nın hanırnı; Süleyman ve Ayşe kızı Hafize  1871
4 Diğeroğlu Mehmet'in hanımı: Mahmut ve ölü Selma kızı Şuşu  1872
5 Torunu; Mustafa ve Hafize'nin kızı Fatma  1894
6 Diğer torıunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hanife  1898
7 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşurıun kızı Fatma  1900
8 0ğlu; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Yusuf  1851
9 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mustafa  1864
10 Diğeri; Ölü Salih ve Havva'nın oğlu Mehmet  1883
11 Torunu; Yusuf ve Fatma'nın oğlu Müslüm  1889
12 Diğeri; Yusuf ve Fatma'nın oğlu İsmail  1900
13 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Ahmet  1893
14 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Mehmet  1899
15 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Salih  1900
16 Diğeri; Mustafa ve Hafıza'nın oğlu Numan  1900
17 Diğer torunu; Mehmet ve Şuşu 'nun kızı Hatice  1903
2.DEFTER       HANE 118
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Ahmet. (zevciahirde) Şule'nin oğlu Salih  1878
2 Kardeşi; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Muhammet   1883
3 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule' nin oğlu İlyas  1886
4 Diğeri; Ölü Ahmet ve Şule'nin oğlu Tahir  1894
5 Hanımı: Çambaşı Köyü'nden ahmet ve Fatma'nın kızı Meryem   1874
6 Kardeşi Muhammet' i n.hanımı ; (Çambaşı Köyü'nden)
Ahmet ve Fatma kızı Hatice
 1882
7 Kızı; Salih ve Meryem'in kızı Nazife  1907
8 Oğlu;Salih ve Meryem’in oğlu Ahmet  1908
2.DEFTER       HANE 160
1 Hacımehmetoğlu; ölü Mustafa ve ölü Salih 'in Mehmet.  1840
2 0ğlu; Mehmet ve ölü Ayşe'nin oğlu Mustafa  1878
3 Hanımı; Ölü Yunus ve ölü Cemile'nin oğlu  1849
4 Mustafa'nın hanımı; Ahmet ve ölü Paşuli'nin kızı Fatma  1880
5 Kızı; Mehmet ve Hatice'nin kızı Altuna  1896
6 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Hanife  1889
7 Kız torunu; Mustafa ve Fatma'nın kızı Havva  1902
2.DEFTER       HANE 161
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Yahya ve ölü Fatma'nın oğlu Cafer  1854
2 0ğlu; Cafer ve Sırma'nın oğlu Dursun  1894
3 Hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Fatma'nın kızı Sırma  1863
4 Kızı; Cafer ve Sırma'nın kızı Ayşe  1896
5 Diğeri; Cafer ve Sırma'nın kızı Fatma  1898
6 Muhammet'in oğlu; Reşit  1917
2.DEFTER       HANE 117
1 Hacımehmetoğlu; Ölü Hasan ve Beyhan'ın oğlu Mustafa  1877
2 Hanımı; Ölü İbrahim ve ölü Sakine 'nin kızı Hamide  1879
3 Kızı; Mustafa ve Hamide'nin kızı Nazife  1903

 -------------- Devamı - (HOŞOĞULLARI - ÇAKALOĞULLARI) -- Hoşlar

   İlk çağlarda Helenlerden çok önceleri Doğu Karadenizde otokton diye ifade edilen yerli halkların varlıklarından bahsedilir."
  
Kavimler göçüyle birçok Türk kavminin Kuzey Karadenizden .ırta Avrupa'ya geçtikleri ve zamanla Balkanlardan Anadolu'ya "adar yayıldıkları bilinmektedir. Her ne kadar bu kavimlerin doğu Karadeniz'e gelip yerleştiklerini gösteren yazılı bir kaynak mevcut .ieğil ise de, günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bazı '. er isimlerinde bu Türk kavminin varlığı görülmektedir. Doğu Karadenizde. özellikle Avarlar, Sabirler, Bulgarlar. Macarlar. Peçenekler. Karluklar ve Kumanları çağrıştıran yer isimleri 'ldukça fazladır.

   (Yunancada "ç" sesi bulunmadığı için bu sesin yeri "z" sesi e yazılıp söylenen yer isimlerine "ç" sesi yerleştirildiği zaman ~ölgede ismin Yunanca olduğu farz edilen pek çok yerleşim -rninin Türkçe olduğu kendisinden ortaya çıkar.) Ör. Bkz. Mehmet 3ılgin "Doğu Karadeniz bölgesinin Etnik Tarihi üzerine" S.67-7412
1515 / 16'da Sürmene nahiyesine bağlı Zavli köyünde, 55 -ıneden dokuz Türk ismi taşıyan Kuman Türk'ü bulunmaktaydı.

   Yine aynı köyde, HOŞOĞLAN, Timurci, Şişman gibi aile .dları taşıyan Kumanlar bulunmaktaydı. 33
   XVII. Yüzyılda Trabzonda Ulaşım yazısında Necmettin uygün;
   "Trabzon Erzurum yolunun sahilden Kaymaklı menziline, :o(ıymaklı menzilinden Gölçayır menziline Gölçayır menzilinden HOŞOĞLAN ve HOŞOĞLAN'dan Karakaban'a varan yoldan ulaşrnaktaydı.

  
Gölçayır'a bir ve Cevizliğe beş saat uzaklıktaki Hoşoğlan denilen yerde, gelip geçen yolCulara hizmet veren bir han ve bu konaklama yerini yukarıdan gözetleyen bir de gözetierne kulesi ile kale bulunmaktaydı.

   Hasan Umur 'un "Of Tarihi ve Vesikalar Ferrnanlar" adlı kitabında 15 i 5 yılına ait şu köylü isimlerine rastlamaktayız.
Bindazlı, Kökküş, Babayani, Belid, Süryan, ............... , Bali, ........ , iksir, ........ , HOŞ, Çürük.
Bu isimlere birçok isim ekleyebiliriz. Bunların hepsi Türkçe isimlerin bozulmuş, bazende bozulmamış şekilleridir.

    TRABZONUN FETHİNDE HOŞOĞLANLAR

  
Yukarıdaki belgelerden HOŞOĞULLARI'nın bölgeye ilk gelip yerleşen Kuman Türklerin'den olduğu anlaşılmaktadır.
   Fatih Trabzorı'u fethetmek için Hoşoğlanların misafiri olmuş. ilk karargahı nı Hoşoğlanlar mevkiinde kurmuştur.
   Hoşoğlanlar Fatih Sultan Mehmet Harı'ı misafir etti. Misafir etmekle kalmayıp onunla beraber, belkide esaret Türklüğünün vermiş olduğu heyecanla emirsiz, Trabzon' a hucüm etmiş ve bu fetihte ilk şehidi vermişlerdir. Bu şehidin adı "Hoşoğlandır."

   Sanırım Trabzon tarihini yazan Şakir Şevkit'in elinde yeteri kadar belge olmadığı için Hoşoğlanların Trabzon 'un fethinde üstlendikleri rolü tam izah edememiştir. Yine de aydınlatıcı bilgilerinden istifade edeceğiz.

   Şakir Şevket'in Hoşoğlan hakkında anlattıklarını günümüz Türkçesinde sadeleştirerek kitabıma alıyorum;
   "Memleket halkının lisanındaki rivayet şöyle oluyor ki, Hitit'.

   Hazretleri ordu-yı hümayünlarıyla en evvel Hoşoğlan isimli yere inerek kral ile haberleşmeye, bil-ibtida(ilk olarak) kal'ada bulunar. zencir kırk topla kcsdirilirse kal' anın teslim olacağı cevab
alınması üzerine, otuz dokuz top atılıp rrıezkür zercir kestirilemediğinden diğer bir mu'allcm (işibilen ) topçu tedarik olunmak üzere biraz beklediği sırada topçu başlarından birisi had be hod(kendi kendine) bir top atarak mezkür zinciri kesmiş ise de henuz zerıcirin kesildiği anlaşılmaksızın izinsiz top atmak töhmetiyle topçu bazı idam edilerek muahharan zerıcirin kesdirildiği tahakkuk edince bu adamı yazuklanup kal'a alındaktan sonra Hoşoğlan narnı ve Fatih-i Trabzon şerefiyle ortahisar Cami-i şerifi kurbünde (yakınında) defn edilmiştir.

  Vakı 'a, mürnaileyhin (HOŞOĞLAN)'ın kabrinde bir kelle asılmış ve başı yanındaki kuhada "Trabzon Fatihi'' diye yazılmış ise buna dair tarihlerde bir malümat yokdur. Şu kadar varki bir zat salif-üz-zikr (önce adı geçen) Hoşoğlan mevkiinde had be hod (kendi kendine) bazı ebniye (binalar) yaptırmış ve sonra taraf-ı pôdişahiderı idam edilüp muahharan günahsızlığı tahakkuk edince kendisine "HOŞOĞLAN" namı verilmiş ve mahall-i mezkür (adı geçen yer) buna nisbet edilmiş.

   Bana kalırsa bu zat ne zercire top atdığından ve ne de Fatih Hezretierinin imar-ı bil ad yolunda olan efkar-ı vatan perverüne.leri 'nin h ı lafı olarak öyle ebniye (binalar) yapdırılmasından dolayı idam edilüp Trabzon fethedildiğinden sonra kal' anın imaret cihetine açılan kapusu haricindeki mahallat ahalisinin (mahalle halkı) Zağaros Paşa ile bir müddet Paşa-yı müsarün ileyhin ismine mensub olduğu alıbar-ı terihiyeden (tarih haberlerinden) olmakla şu muharebe Trabzon içün yeniden bir harb suretine temessül eylemesinden dolayı her türlü fedakarlık icra olduğu sırada mümaileyh (Hoşoğlan) dahi ümera-yı askeriyeden olarak biz-zat muharebede bulunup kendisinin şehadetiyle itfa-yı naira-i isyan (isyan ateşinin sönmesi) müyesser olmuş olmaktadır.

-- HOŞOĞULLARI (HOŞ)

1.DEFTER    SAYFA 65
  HANE 3
1 Hoşoğlu.;Hasan’nın oğlu İsmail efendi  1840-1896
2 İsmail Efendi'nin oğlu Ömer.  1881
3 İsmail Efendi 'nin diğer oğlu İzzet  1882-1888
4 Hanımı; Ahmet kızı Ulve  1844
5 İsmail Efendi'nin kızı Gülişan  1878
6 İsmail Efendi'nin diğer kızı Hanife  1889
7 Kİsmail Efendi'nin oğlu Muhamme  1893
8  ????  1893
1.DEFTER    SAYFA 65
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Hasan’nın oğlu Ahmet  1842
2 Ahmet'in oğlu Yusuf  1876
3 Hanımı; İbrahim kızı Meryem  1835
4 Ahmet'in kızı Hanife  1869
5 Ahmet'in diğer kızı Hafize  1882
6 Ahmet'in diğer kızı Fatma  1889
1.DEFTER    SAYFA 64
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Ömer oğlu Enes  1852
2 Kardeşi Ömer oğlu Mehmet  1866
3 Diğeri; Ömer oğlu Mustafa  1868
4 Diğeri; Ömer oğlu İsmail  1879
5 Enes'in oğlu Mehmet  1877
6 Enes'in diğer oğlu Salim  1882
7 Enes'in diğer oğlu Ömer  1884
8 Validesi; Mehmet kızı Fatma  1825
9 Birinci valideleri: Ali kızı Cemile  1835
10 Hanımı; İbrahim kızı İskuli  1844
11 İbrahim kızı Fatma  1869
1.DEFTER    SAYFA 64
  HANE 3
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Ahmet  1817-1884
2 Ahmet'in oğlu Behzat Efendi  1853-1894
3 Ahmet 'in diğer oğlu Mehmet  1866-1887
4 Ahmet'in kızı Ayşe  1869
5 Behzat'ın hanımı İsmail kızı Sadiye  1854
6 Kız torunu: Behzat kızı Fatma  1883
7 Torunu: Behzat'ın oğlu Ahmet  1886
8 Torunu: Behzat'ın kızı Altuna  1864
9 Mehmet'in hanırnı; Abdullah kızı Ayşe  1835
10 Torunu: Behzat'tn oğlu Muhammet  1895
11 Torunu: Behzat'ın kızı Sakine  1896
12 Diğeri; Behzat'rn kızı Hanife  1894
1.DEFTER    SAYFA 92
  HANE 44
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Ahmet  1858-1897
2 Karındaşı; İbrahim oğlu İlyas  1862-1895
3 Diğeri İbrahim 'in oğlu Mustafa  1867
4 Diğeri İbrahim'in oğlu Arslan  1871
5 Va!ideleri Abdullah kızı Hanife  1835
6 Kızkardeşleri; İbrahim kızı Ülve  1864
7 İlyas'ın hanımı Abdullah kızı Mahiye  1854
8 Yeğeni; İlyas kızı Hanife  1894
9 İlyas'ın hanımı Ahmet kızı Havuli  1854
10 Kibar' ın kızı Arslan Ulve  1866
11 Hanımı; Ali kızı Gü!işan  1869
12 Recep'in oğlu Mehmet  1897
13 Yeğeni; Arslan'ın oğlu Nazım  1897
14 Recep'in kızı Fatma  1896
15 Recep'in oğlu İbrahim  1899
1.DEFTER    SAYFA 93
  HANE 44
1 Hoşoğlu; Dursun'un oğlu Hacı Mustafa  1821-1891
2 Harnmı; Abdullah kızı Fatma  1815-1893
3 Diğer hanımı: Abdullah kızı Fatma  1825
1.DEFTER    SAYFA 95
  HANE 47
1 Hoşoğlu; Ahmet'in oğlu Ömer  1877
2 Kardeşi; Ahmet oğlu Ahmet  1878
1.DEFTER    SAYFA 95
  HANE 47
1 Hoşoğlu; Bilal'ın oğlu İsmail   1822-1888
2 İsmail'in oğlu Mustafa  1850-1891
3 Torunu Hasan'ın oğlu Mahmut  1880
4 Hanıml İsmail 'in kızı Cemile  1815-1886
5 Mustafa'nın hanımı Ömer kızı Saliha  1844-1886
6 Diğeri Mehmet kızı Havva  1844-1886
7 Torunu Mustafa'nın kızı Ayşe  1883
8 Torunu Mustafa'nın oğlu Yusuf  1887
9 Torunu Mustafa'nın kızı Hanife  1887
10 Torunu Mustafa'nın oğlu Muhammet  1886
11 Torunu Mustafa'nın kızı Fatma  1892
12 Diğer torunu Mustafa'nın kızı Hecire  1894
2.DEFTER       HANE 13
1  Hoşoğlu; Ölü Hasan ve ölü Eminenin oğlu İbrahim
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik Durumu İhraç
 1838
2 İbrahim ve Fatma'nırı oğlu Hasan .  1878
3 İbrahim ve Fatrna'rnn diğer oğlu Mehmet Nuri  1893
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Hava kızı Fatma
 1834
5 Oğlu Hasan'ın hanımı; Ölü İsmail ve Ayşe'nin kızı Fatma  1880
2.DEFTER       HANE 14
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma 'nın oğlu Mustafa, Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif  1869
2 Mustafa ve Fahriye'nin oğlu İsmail Medeni durumu:
Hanımı yoktur
 1897
3 Mustafa ve Fahriye'nin diğer oğlu Tevfik  1901
4 Mustafa ve Fahriye'nin diğer oğlu Numan  1902
5 Hanımı Yahya ve Hafize kızı Fahriye  1871
2.DEFTER       HANE 15
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mehmet Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif  1871
2 Hanımı: Mehmet Efendi ve Hava kızı Müftirıa  1880
3 Mehmet ve Müftina'nın kızı Fatma  1902
4 Mehmet ve Müftina'nın diğer kızı Hava  1904
2.DEFTER    SAYFA 118
  HANE 118
1 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin oğlu Mehmet Ali Salih Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhtiyat  1878
2 Kardeşi Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin oğlu Mehmet  1883
3 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu İlyas   1886
4 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu Tahir    1894
5 Hanımı; Tahir ve Ayşe kızı Meryem  1874
6 Kardeşi Mehmet'in hanımı Ahmet ve Fatma'nın kızı Hatice  1882
2.DEFTER       HANE 119
1 Hoşoğlu; Ölü Mehmet ve ölü Mevva'nın kızı Ömer'in Hanımı Fatma,Medeni durumu: Beyi yoktur.  1825
2 Ömer'in diğer hanımı; Ölü Ali ve ölü Emine'nin kızı Cemil, Medeni durumu: Beyi yoktur.  1835
3 Büyük oğlu Mustafa'nın hanımı: Mehmet ve Fatrna . Sakine, Medeni durumu: Beyi var.  1864
4 İsmail'in hanımı: Ahmet ve Hafize kızı Ayşe,
Medeni durumu: Beyi var.
 1871
5 Ölü Ömer ve Cemile'nin oğlu Mustafa,Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif  1868
6 Ölü Ömer ve Cemile'nin diğer oğlu İsmail Efendi   1879
2.DEFTER       HANE 120
1 Hoşoğlu; Ölü Enes ve Ölü İskuli 'nin oğlu Mehmet, Medeni durumu: Bekar Askerlik durumu: Silah altında.  1877
2 Kardeşi: Ölü Enes ve Ölü İskuli'nin oğlu Müslim, Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: İsnat  1882
3 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli 'nin diğer oğlu Ömer Medeni durumu: Bekar  1892
4 Müdeveffa Ahmet ve Üskuli'nin diğer oğlu Mehmet  1894
5 Mehmet'in amcasının kızı babası ölmüş Süleyman annesi Fatma kızı Fatma,Medeni durumu: Bekar.  1892
6 Mehmet'in amcasının diğer kızı Ulve Medeni durumu: Bekar  1894
2.DEFTER       HANE 141
1 Hoşoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif.
 1867
2 Kardeşi ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Arslan,
Medeni durumu: Bir hanımı var. Askerlik durumu: Redif.
 1871
3 Ölü kardeşi Recep ve Gülsümün oğlu Mehmet,
Medeni durumu: Bekar 
 1895
4 Kardeşi'nin oğlu; Arslan ve Zeyneb'in oğlu Nazım,
Medeni durumu: Bir hanımı var.
 1892
5 Kardeşi Arslan ve Zenep'in diğer oğlu Mehmet ,
Medeni durumu: Bekar
 1902
6 Mustafa'nın hanımı ölü Osman ve ölü Hatice'nin kızı Fatma Medeni durumu: Beyi var  1871
7 Kardeşi; Mustafa ve Fatma'rıın oğlu Mehmet
Medeni durumu: Bekar.
 1904
8 Kardeşi Arslan'ın hanırnı ;Ölü Kibar ve Şuli 'nin kızı Zeynep Medeni durumu: Beyi var  1872
9 Ölü kardeşi Recep ve Gülsünı'ün kızı Fatma,
Medeni durumu: Bekar.
 1896
10 Kardeşinin oğlu Nazım'ın hanımı ölü İlyas ve Havuli kızı Hanife Medeni durumu:Beyi yok  1894
2.DEFTER       HANE 192
1 Hoşoğlu; Ölü Hasan ve ölü Havva'nın oğlu Mahmut,
Medeni durumu: Hanımı var
 1880
2 0ğlu; Mahmut ve Hanife'nin oğlu Hasan  1903
3 Hanıml; Mustafa ve Fatma kızı Hanife,
Medeni durumu: Beyi var.
 1879
4 Kızı; Mahmut ve Hanife kızı Mevva  1901
2.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; Ahmet veSaliha'nın oğlu Ömer.
Medeni durumu: Hanımı var..
 1878
2 Kardeşi Ahmet Medeni durumu: İki hanımı var.  1879
3 Ömer ve Altuna'nın oğlu Ahmet. Medeni durumu: Bekar
 1901
4 Ömer'in hanımı; İsmail ve Gülizar kızı Altuna
Medeni durumu: Beyi var.
 1881
5 Kardeşi Ahmet'in hanımı Mehmet ve Fatma kızı Ayşe,
Medeni durumu: Beyi var
 1881
6 Diğer hanımı Salih ve Altuna kızı Fatma,
Medeni durumu: Beyi var.  
 1883
2.DEFTER       HANE 73
1 Hoşoğlu; Ölü İsmail Efendi ve Ulve'nin oğlu Ömer,
Medeni Durum: Bir hanımı var 
 1879
2 Kardeşi; İsmail Efendi ve Ulve.'nin oğlu Muhammet,
Medeni Durum: Bekar  
 1890
3 Diğer kardeşi İsmail Efendi ve ul ve' nin oğlu İzzet  1894
4 Hammı ölü Mahmut Efendi ve ölü Emine'nin kızı Hanife  1882
2.DEFTER       HANE 74
1 Hoşoğlu; Hasan ve Emine'nin oğlu Ahmet, Medeni Durumu
Bir hanımı var. Askerlik durumu: İhrac
 1841
2 Ahmet ve Meryem'in oğlu Yusuf Askerlik durumu: İhtiyat  1875
3 Hanımı Mehmet Efendi ve Fatma kızı Altuna,
Medeni Durum: Beyi var.
 1858
4 Kızı; Ahmet ve Meryem'in kızı Fusku Medeni Durum: Bekar  1868
5 Oğlu Yusuf'un hanırnı ; Behzat ve Fatrna'nın kızı Hanife  1878
6 Torunu; Yusuf ve Hanife kızı Ayşe
 1900
2.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; Mustafa ve Saliha'nın oğlu Yusuf ,
Medeni Durum: Bir hanımı var 
 1885
2 Hanımı Behzat ve Hafize kızı Ayşe  1886
3 Kız kardeşi Mustafa ve Saliha kızı Hamide,
Medeni Durum: Bekar
 1894
2.DEFTER       HANE ??
1 Hoşoğlu; Ali ve Sakine'nin oğlu Mehmet  1868
2 Kardeşi Ali ve Sakine'nin oğlu Arif  1869
3 Hanımı Mehmet ve Fatma kızı Balkız  1873
4 Mehmet ve Balkız'ın kızı Hanife  1889
5 Diğer kızı İsminaz  1903
3.DEFTER       HANE 13
1 Hoşoğlu; Hasan ve Emine'nin oğlu İbrahim  1838
2 İbrahim ve Fatma'nın oğlu Hasan  1878
3 İbrahim ve Fatma'nın diğer oğlu Mehmet Nuri  1893
4 Hanımı Mustafa ve Hava kızı Fatma  1834
5 Oğlu Hasan 'ın hanımı İsmail ve Ayşe kızı  1903
6 Torunu Hasan ve Fatma'rıın oğlu Harun  1906
3.DEFTER       HANE 14
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'rıın oğlu Mustafa  1869
2 Mustafa ve Kadriye'nin oğlu İsmail.  1897
3 Mustafa ve Kadriye'nin diğer oğlu Tevfik  1901
4 Mustafa ve Kadriye'nin diğer oğlu Osman  1902
5 Hanımı Yahya ve Hafize kızı Kadriye  1871
3.DEFTER       HANE 15
1 Hoşoğlu; İbrahim ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1870
2 İMehmet ve Müftüna'rıın oğlu Seyfeddin  1901
3 Hanımı Zeleka köyünden Mehmet Efendi
ve Havva kızı Müftüna
 1893
4 Mehmet ve Müftüna'nın kızı Fatma .  1834
5 Mehmet ve Müftüna'nın diğer kızı Havva  1902
6 Mehmet ve Müftüna'nın diğer oğlu Bulut  1914
3.DEFTER       HANE 77
1 Hoşoğlu; İsmail ve Cemile'nin kızı ölü
Behzat'rn hanımı Hafize
 1856
2 Behzat ve Hafize'nin kızı Sakine  1894
3 Behzat ve Hafize'nin diğer kızı Hanife  1895
4 0ğlu Ahmet'in hanımı Paçan köyünde Mehmet ve
Saliha kızı Meryem .
 1884
5 Behzat ve Hafize'nin oğlu Mehmet  1894
6 Behzat ve Hafize'nin diğeroğlu Ahmet  1884
3.DEFTER       HANE 120

 

1 Hoşoğlu; Ölü Enes ve ölü İskuli 'nin oğlu Mehmet   1875
2 Kardeşi: Ölü Enes ve ölü İskuli'nin diğer oğlu Salim  1880
3 Diğeri: Ölü Enes ve ölü İskuli'nin diğer oğlu Ömer    1890
4 Diğeri: Ölü Enes ve ölü İskuli 'nin diğer oğlu Muharnrnet  1892
5 Amcasının oğlu Mehmet ve Fatma'nın oğlu İzzet,  1894
6 Kardeşi Müslim'in hanımı Mazra-i Paçan köyünde,
Süleyman ve Ayşe kızı Mevva
 1873
7 Amcasının kızı ölü Mehmet ve Fatrna'nırı kızı Fatma,
Medeni Durumu: Beyi ölmüş
 1890
8 Diğer amcasının kızı ölü Mehmet ve Fatrna'nın kızı Ulve  1890
9 Diğer biraderi İlyas  ??
3.DEFTER       HANE 141
1 Hoşoğlu; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Mustafa  1865
2 Kardeşi; Ölü İbrahim ve ölü Hanife'nin oğlu Arslan  1870
3 Kardeşinin oğlu ölü Recep ve (beyi ölmüş) Gülsürrı'ürı
Oğlu Mehmet
 1893
4 Diğer kardeşi Arslan ve Zeynep'in oğlu Nazım   1890
5 Arslan ve Zeynep' in diğer oğlu Mehmet  1900
6 Mustafa ve Fatrna'rıın oğlu Mehmet  1902
7 Hanımı ölü Osman ve ölü Hatice' nın kızı Fatma 1868
8 Kardeşi Arslan'ın hanımı Zeynep; Paçan köyünden ölü
Kibar ve Şuli'nin kızı
1871
9 Kardeşinin oğlu Nazım'ın hanımı Hanife; ölü İlyas ve beyi ölmüş Havuli'rıirı kızı 1892
10 Kardeşi ölü Recep ve Gülsürrı'ün kızı Fatma 1894
11 Kardeşinin oğlu Saffet; Arslan ve Zeynep'in oğlu 1917
3.DEFTER       HANE 192
1 Hoşoğlu.Ölü Hasan ve ölü Havva'nın oğlu Mahmut  1875
2 Mahmut ve Hanife 'nin oğlu Hasan  1901
3 Hanımı Mustafa ve Fatma kızı Hanife  1878
4 Mahmut ve Hanife'nin kızı Havva  1899
5 Mahmut ve Hanife'nin diğer oğlu Mustafa  1909
3.DEFTER       HANE 193
1 Hoşoğlu; ölü Mustafa ve ölü Saliha'nın oğlu Yusuf  1883
2 Ölü Behzat veHafize'nin kızı Yusuf'un hanımı Ayşe  1884
3 Kız kardeşi ölü Mustafa ve ölü Saliha'rıın kızı Meryem  1892
4 Yusuf ve Ayşe'nin kızı Ayşe  1908
5 Yusuf ve Ayşe'nin diğerkızı Kamile  1911
3.DEFTER       HANE 194
1 Hoşoğlu; ölü Ahmet ve ölü Saliha'nın oğlu Ömer  1877
2 Kardeşi ölü Ahmet ve ölü Saliha'nın oğlu Ahmet  1878
3 0ğlu; Ömür ve Altuna'nın oğlu Mehmet  1899
4 Hanımı; Ölü İsmail Efendi ve Gülizar'ın kızı Altuna  1879
5 Kardeşi Ahmet'in hanımı ölü Mehmet ve beyi ölmüş
Fatrna'rıın kızı Ayşe
 1880
6 Kardeşi Ahmet in diğer hanımı ölü Salih ve
Altuna'nın kızı Fatma
 1881
7 Ahmet ve Fatma'nın oğlu Mehmet  ???

 -------------- Devamı - ÇAKALOĞLU ..... (Hoş)......


1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Çakaloğlu: Mehmet'in oğlu Bilal  1846
2 0ğlu: Bilal'in oğlu Mehmet  1878
3 Diğeroğlu: Biliil'in oğlu Mustafa  1884
4 Hanımı: Mustafa'nın kızı Hacer  1854
5 Kızı: Bilal kızı Müslime  1894
1.DEFTER    SAYFA 86
  HANE 21
1 Çakaloğlu: Mehmet'in oğlu Hasan  1857
2 0ğlu: Hasan'm oğlu Halil  1882
3 Validesi: Hasan kızı Havva  1815
4 Hanımı: Mehmet kızı Ayşe  1854
5 Oğlu: Hasan oğlu Muhammet  1889
6 Kızı: Hasan kızı Ayşe  1888
7 Diğer kızı: Hasan kızı Sakine  1898
1.DEFTER    SAYFA 86
  HANE 21
1 Çakaloğlu: Mustafa oğlu Ahmet  1880
2 Valideleri: Mahmut kızı Ayşe  1844
3 Kızkardeşleri: Mustafa kızı Ayşe  1876
2.DEFTER       HANE 68
1 Çakaloğlu: Ölü Hasan'ın annesi, Hasan ve Ayşe kızı Fatma  1825
2 Torunu Hasan ve Ayşe kızı Sakine  1889
3 Damadı: Bilal ve Hamide'nin oğlu Mutafa  1884
3.DEFTER       HANE 190
1 Çakaloğlu: Mehmet ve Zeynep'in oğlu  1845
2 0ğlu: Bilaal ve Hacire'nin oğlu Mehmet.  1877
3 Hanımı: Mustafa ve Havva kızı Hacire  1853
4 Kızı: Bilal ve Hacire'nin kızı Müslime  1895
5 Diğer kızı: Bilal ve Hacire'nin kızı Zeynep  1898
6 Diğer kızı: Bilal ve Hacire'rıin kızı Cemile  1897
3.DEFTER       HANE 190
1 Çakaloglu: Ölü Hasan'ın anası Hasan ve Ayşe kızı  1814
2 Torunu: Hasan ve Ayşe kızı Sakine (Kadahor)  1887
3 Damat: Bilal ve Hacire'nin oğlu Mustafa  1882

  -------------- Devamı - HUMBALOĞULLARI ..... (BAL) ......


  
        Hun: Meşhur Türk Kavmi

DEDE-KORKUT OGUZNAMELERİ'nin Değeri F.Kırzıoğlu 926
Hunbal: Kelimesinin aslı Hunbala olup Kunbak ve Kunbi kelimeleri gibi Kun(Hun) reisi anlamına gelir.

  
Hunbaloğulları Koman Türklerindendir. Kıpçak, Kun ve Kumanlara gelince, bunlar Avrupa'da Uz Tarla aynı zamanda zuhur ediyorlar. Rus tarihçileri onların Erdil havzasında görünüp şimdiki Ukrayna içlerine doğru yayıldığını(l 030-1 049) yılları arasında kayıtlara geçmiştir. 1078'den sonra(Uz=Oğuz) lar bu Kıpçak zümrelerine karışıp gitmişlerdir. Kıpçak, Kanglı, Kimak ve Kun geniş manasıyla Kıpçak zümrelerinin ayrı şubelerindendir. Kun ile Kuman(Koman) da Türk ile Türkmen gibi aynı kavmi .srnin "man" edatıyla ayrılmış iki şubesini gösterse gerektir. Bizanslar Koman ismini, Ruslar da Polavtzi (yani "sanşınlar") .ıdını tekmil kipçaklar için kullanıyordur.

Milartan evvel 1118-1093 tarihlerinde Of kazası Koman -:-ürklerinin yurdu bulunuyordu. O devirde Koman Türklerinin bir ·.:smı Sinop'tan Batuma kadar Karadeniz'in yalı taraflarına erleşmişlerdi, Hunları (Ofşin) ünvaniyle meşhur olup hükümet -'::rkezleri Of şehri idi.

Trabzon 'un doğusunda Çaykara küçük ilçe
Meşhurdur ormanları, dalı budağı küilçe
Tepelerle çevrili bir kuyudur şekilce,
iki dere arası dört yarımdan su akar.

ikidir bucakları, otuzsekiz köyü var,
Bu köylerden bir çoğu elektriği suyu var,
Odun kırmak tehlike ormanıarda ayı var,
Kışın ininde uyur findık zamanı çıkar.

Çok daracık bir yerdir ilçe nüfusu azdır,
Coşkundur dereleri esnaf/arı kurnardır.
Çalışır alır para iş yok demesi nardır.
Birkaç kahve ısmarlar derken müşteri çıkar.

Haftası salı günü çarsi tümüyle dolar,
Yer karası görülmez tıkanır bütün yollar,
İş biner rekabete. ucuza gider mallar.
Değerine saımazsa kasabın eti kokar.

Köylerde birçok ev boş, vardır gurbetçileri.
Kimse değil kedersiz gariptir nice/eri.
Koro halinde başlar çakallar geceleri,
Zararlı hayvanlann sesi dünyayı yıkar.

Evleri ahşapıandır, birçok yerler ormandır.
Burda geçinmek alem hayatımız romandır.
Yazmaya aciz kalem halimiz elamandır.
Kimi gurbet telaşı kimide göçmen çıkar.

Rampa rampa tarlalar, toprakları verimsiz.
Mısır yapsan domuz yer, çay dikersen
Sürümsüz Çalışırsın boş yere. sene geçer urünsüz:
Fındığa güvenilmez, don yapar tümün yıkar.

Çayır kesme k ağır iş, ot kesilir alınmaz.
Erkekler yaban elde, yevmiyeci bulunmaz .
Bir gelirin olmazsa, bu yerlerde durulmaz,
Fakirlik illetinden, herkes kaçmaya bakar.

Çaykara 'da kalanlar kimi boş kimi memur,
Kadınlar geçiriyar zorluk dolu bir ömür,
Otla odun taşırlar yolları balçık çamur,
Çaykara da kadınlar horoz ötmeden kalkar.

Hep geçim sıkıntısı dertlerimiz bellidir,
Görmeye değer yani yaylaları güzeldir,
Bu yaylalar içinde Sultanmurat ozeldir,
Bir cennet bahçesidir arda şehitler yatar.

Adım Aşık Mustafa köylüyüm buralıyım,
Gerçekler inkar olmaz ben de Çaykaralıyım.
Çok gurbetler yaşadım bağrımdan yaraltyım,
Ah Çaykaram Çaykaram gözlerimden yaş akar.

   Halk Şairi Mustafa BAL


    HUMBALOĞLU - Bal

1.DEFTER    SAYFA 84
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Ömer  1835-1891
2 Oğlu; Ömer oğlu Mehmet  1872
3 Hanımı; Şişman kızı Saliha  1844
4 Kızı; Ömer kızı Havva  1878-1883
5 Diğeri; Ömer kızı Ayşe  1880-1883
6 Mehmet'in hanırnı; Mustafa kızı Gülişarı  1872
7 Torunu; Mehmet kızı Fatma  1894
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Hasan  1838
2 Oğlu; Hasan'ın oğlu Yusuf  1874
3 Hanımı; Mustafa'nın kızı Fatma  1854
4 Kızı; Hasan'ın kızı Ayşe  1876-1884
5 Diğeri Hasan'ın kızı Hatice  1881
6 Oğlu; Hasan'ın oğlu Mehmet  1888
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Salih  1843
2 Oğlu; Salih'in oğlu İsmail  1875
3 Diğeri Salih'in oğlu Mustafa  1879
4 Diğeri Salih'in oğlu Ali  1882
5 Valideleri; Abdullah kızı Güllü  1805
6 Hanımı; Ahmet kızı Havva  1844
7 Kızı; Salih'in kızı Sakine  1874
8 Diğeri Salih'in kızı Fatma  1889
9 Diğeri Salih'in Meryem  1894
1.DEFTER    SAYFA 85
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Ahmet  1841
2 Oğlu; Ahmet'in oğlu İbrahim  1868
3 Diğeri: Ahmet'in oğlu Mustafa  1872
4 Diğeri: Ahmet'in oğlu Salim  1875-1884
5 Diğeri: Ahmet'in oğlu Dursun  1878-1884
6 Harıırnı; Hasan 'ın kızı Meryem  1834
2.DEFTER    SAYFA 86
  HANE 20
1 Hunbaloğlu; Ali'nin oğlu Mustafa  1826
2 0ğlu; Mustafa'nın oğlu İsmail  1855
3 Diğeri; Mustafa'nın oğlu Ali  1861
4 Torunu; İsmail'in oğlu Muhammet  1876
5 Diğeri; İsmail'in oğlu Yusuf.  1880
6 İsmail' in hanımı; Süleymen kızı Güllü  1869
7 İsmail'in hanımı; Ahmet kızı Ayşe  1854
8 Kız torunu; İsmail'in kızı Hanife  1897
9 Torunu; İsmailoğlu Muhammet  1899
2.DEFTER    SAYFA 118
  HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ali 'nin oğlu Mehmet  1825-1892
2 0ğlu; Mehmet'in oğlu Mehmet  1855
3 Diğeri; Mehmet'in oğlu Mustafa  1856
2.DEFTER       HANE 9
1 Hunbaloğlu; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu İsmail,
Medeni durumu: Bir hanımı var.Askerlik durumu: İhraç.
 1851
2 Kardeşi; Ölü Mustafa ve ölü Havva'nın oğlu Ali
Medeni durumu: Hanımı yoktur
 1861
3 0ğlu; İsmail ve ölü Güllü'rıün oğlu Muhammet
Medeni durumu: Hanımı yoktur
 1899
4 Diğer; İsmail ve Ayşe'nin Oğlu Mehmet  1899
5 Hanımı; Ölü Ahmet ve ölü Cemile'nin kızı Ayşe
Medeni durumu: Beyi var.
 1869
6 Kızı; İsmail ve Ayşe'nin kızı Hanife 1897
7 Diğeri; İsmail ve Ayşe'nin kızı Fatma  1904
2.DEFTER       HANE 16
1 Hunbaloğlu; ölü Ali ve ölü Güllü'rıürı oğlu Ahmet
Askerlik durumu: İhraç 
 1841
2 0ğlu Ahmet ve Meryem'in oğlu Mustafa Medeni durumu:
Bir hanımı var.Askerlik durumu: Redif.
 1872
3 Hanımı; Ölü Hasan ve ölü Fatma'nın kızı Meryem Medeni durumu: Beyi var.  1834
4 0ğlu Mustafa'nın hanımı; Ölü İbrahim ve Hafize'nin kızı Fatma    1875
5 Torunu; Mustfa ve Ayşe'nin oğlu Halim  1902
2.DEFTER       HANE 29
1 Hunbaloğlu; Ölü Ali ve ölü Güllü'rıün oğlu Hasan Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu: İhraç  1838
2 0ğlu; Hasan ve Fatrna'rıın oğlu Yusuf Medeni durumu: Bekar. Askerlik durumu: Redif.  1874
3 Diğeri; Hasan ve Fatma'nın oğlu Mehmet  1888
4 Hanımı; Ölü Mustafa ve ölü Hatice'nin kızı Fatma
Medeni durumu: Beyi var.
 1854
2.DEFTER       HANE 109
1 Hunbaloğlu; ölü Şişman ve Hatice’nin kızı ölü Ömer'in hanımı Saliha Medeni durumu,Beyi yoktur.  1844
2 0ğlu; Mehmet'in hanımı ölü Mustafa ve Fatma'nın kızı Gülşan Medeni Durumu;Beyi var  1872
3 Kız Torunu; Mehmet ve Gülişarı'rrı kızı Fatma  1894
4 0ğlu; Ölü Ömer ve Saliha'nın oğlu Mehmet. Medeni durumu: Bir Hanımı var.  1864
5 Torunu; Mehmet ve Gülişarı'ın oğlu Ömer.  1900
2.DEFTER       HANE 168
1 Hunbaloğlu; ölü Ali ve ölü Güllnün oğlu Salih Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu: İhraç   1843
2 0ğlu; Salih ve Havva'nın oğlu İsmail. Medeni durumu: Bir Hanımı var. Askerlik durumu:İhtiyat..  1875
3 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nm oğlu Mustafa  1879
4 Diğer oğlu; Salih ve Havva'nın oğlu Ali  1882
5 Torunu; İsmail ve Şunu 'nun oğlu Muhammet
Medeni durumu:B
ir hanımı var.
 1904
6 Hanımı; Ölü Ahmet ve Ölü Cemile'nin kızı Havva,
Medeni durumu: Beyi var.
 1844
7 0ğlu; İsmail'in hanımı; Ölü Mehmet ve ölü Müslime'nin kızı Şunu  1881
8 Kızı; Salih ve Havva'nın kızı Fatma